Debatt

Nei til sjødeponi i Hvalerskjærgården

Tilsvarende dumping andre steder, blant annet fra en tilsvarende prosess i Indre Oslofjord, har vist at naturen blir taperen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Høsten 2016 var planen å dumpe 1200 m³ mudder ved Haslau i Singlefjorden ved Hvaler. Det ble til slutt stoppet etter massivt press fra hyttefolk og fastboende, men ikke før en anselig mengde mudder og slam hadde funnet veien ut i fjorden, med det resultat at svaberg, fjæresteiner og strender ble invadert av brunt, slimete skum som ble værende i lang tid.

Denne høsten og vinteren planlegger Kystverket, med en komplett uforståelig godkjenning fra Miljødirektoratet, å starte opp dumping av hele 3,3 millioner m³ mudder på 55 meters dyp ved Møkkalasset og Svaleskjær ved Løperen nord for Kirkøy på Hvaler. Dette for å vedlikeholde og oppgradere leden inn mot Borg Havn i Fredrikstad for enda større skip.

For å skjønne hvor mye det er snakk om, kan man forsøke å se for seg i overkant av 150.000 lastebillass med slam!

Et pilotprosjekt, med dumping av 10.000 m³, vil forsøkes gjennomført i løpet av ti dager allerede i oktober, i henhold til dokumentasjon fra Kystverket.

For å gjøre Røsvikrenna betydelig bredere og dypere, skal skjær i skipsleden sprenges. Det indikeres at rundt 250.000 m³ sprengstein skal legges i sjøen.

Det sier seg selv at mudderet vil spre seg med strømmene over hele skjærgården; i Ytre Hvaler Nasjonalpark på norsk side og Kosterhavets Nasjonalpark på svensk side.

Kjenner kommunestyrene i svenske skjærgårdsidyller til dette tiltaket, mon tro?

I en reportasje på NRK kunne vi tidligere i sommer lese om korallforskningen som skjer i regi av Tjärnö marine laboratorium, sør for Strømstad.

Svenske myndigheter har bevilget 30 millioner kroner fra EU Life-programmet og den svenske Havs- og Vattenmyndigheten (svensk statlig forvaltningsorgan på miljøområdet) for å forsøke å bygge opp igjen dødt korallrev.

Rundt én million av midlene brukes årlig på norsk side. I Ytre Hvaler Nasjonalpark finner vi nemlig Tislerrevet, som med sine 1200 x 200 meter, beliggende på 70 til 130 meters dyp, er definert som verdens største innenskjærs kaldtvannskorallrev.

Hva skjer med det når voldsomme mengder ødeleggende og til dels giftig slam slippes ut i nærområdet?

Journalist Lars Håkon Pedersen i NRK skriver videre at Miljødirektoratet har vist liten vilje til å bidra med midler til å følge opp bevaringsplanen for Tislerrevet slik den ble formulert ved åpningen av Ytre Hvaler Nasjonalpark i 2009.

Kanskje ikke så merkelig, all den tid de har gitt tillatelse til å ødelegge dette dyrebare natur- og rekreasjonsområdet?

Dumpingen og opprettelsen av et gigantisk havdeponi er også uforståelig sett på bakgrunn av den uttalte satsingen på å redde økosystemet i Skagerak.

Senest 15. august i år skrev statsminister Jonas Gahr Støre i en kronikk på nrk.no blant annet følgende:

«Våre felles havområder i Norden er under press. Vi trenger en felles nordisk innsats for å påvirke og forbedre miljøtilstanden i egne havområder.»

Og lenger ned i teksten:

«Gjennom restaurering av økosystemer kan vi bygge opp igjen økosystemer som har blitt skadet eller ødelagt. Vi gjør allerede dette blant annet i forurensede fjorder og havner, hvor vi tar bort og dekker til forurensede masser slik at dyr, planter og badende igjen kan bruke områdene.»

Altså helt i tråd med arbeidet til korallforskerne på Tjärnö, men fullstendig på kollisjonskurs med dumpingplanene til Kystverket og Borg Havn.

Kystverkets forsikringer om at ingen miljøskadelige masser skal deponeres og at dumpingen vil konsentreres til sjødeponiet på innsiden av Løperen, fester vi ikke lit til. Tilsvarende dumping andre steder, blant annet fra en tilsvarende prosess i Indre Oslofjord, har vist at naturen blir taperen. Det eneste som kan stanse denne galskapen nå, er hurtige og massive protester fra aktører i kystkommunene på norsk og svensk side!

Kystverket må selvfølgelig kunne foreta vedlikeholdsmudring av avsetninger fra Glomma og fjerne gammelt giftmudder for å bevare/oppgradere havnen, men mudderet må deponeres trygt på land, ikke bare flyttes lenger ut i sjøen!

På vegne av aksjonsgruppen Redd Hvalerskjærgården: Per Arnold Wiig, Morten Sandberg, Cecilie Larvåg og Vestre Grimsøy Vel.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt