Debatt

Vi må satse der vi har fortrinn

Hvordan få fart på realiseringen av en ny helsenæring?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

En satsing på helsenæringen vil skape verdier for vanlige folk og samfunnet. Pasienter får raskere tilgang på ny behandling og bedre helsetjenester. Samtidig får vi flere arbeidsplasser og verdiskaping for samfunnet. Det er tverrpolitisk enighet om at vi skal satse på helsenæring, og både næringsliv, helsetjenesten og akademia er klare til å bidra.

Så hvordan får vi realisert verdiskapingspotensialet?

For å få større fart på verdiskapingen i helsenæringen, må vi satse der vi allerede har fortrinn.

Bruk av radioaktive legemidler, såkalt radiofarmasi, er ett slikt felt. Her har Oslo-regionen verdensledende miljøer innen både produksjon, diagnostikk og behandling – og vi har investorer.

En av suksesshistoriene er firmaet Algeta som ble kjøpt opp av Bayer for 18 milliarder kroner i 2014. Algeta utviklet legemiddelet Xofigo basert på grunnforskning ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo og Radiumhospitalet. Xofigo brukes til behandling av kreft med spredning til skjelettet.

I dag produseres det av Bayer på Institutt for energiteknikk på Kjeller og eksporteres til pasienter over hele verden. Dette er et eksempel til etterfølgelse.

Helseindustrien er en av eksportnæringene våre med størst potensial. Vi eksporterer allerede for 27,2 milliarder kroner. Med riktige rammebetingelser kan dette øke vesentlig. Vi må blant annet legge til rette for at oppstartsselskaper får skalert opp virksomheten for et globalt marked.

Vi må også bruke hjemmemarkedet for å få på plass offentlige innkjøpsordninger som fremmer forskning, innovasjon og produksjon.

Vi må gjøre oss mer attraktive for internasjonal legemiddelindustri, som bruker 350 milliarder kroner på forskning og utvikling i Europa. Å gjennomføre kliniske studier i Norge er én måte å gi innbyggerne tilgang på ny, innovativ behandling raskere og samtidig få næringsutvikling.

Helseindustrien er en av eksportnæringene våre med størst potensial. Vi eksporterer allerede for 27,2 milliarder kroner.

Med nye handlingsplaner og programmer innen helsedata og kliniske studier er vi på riktig vei. Etableringen av NorTrials, som er en forpliktende samarbeidsplattform mellom helsetjenesten og helseindustrien, er avgjørende for å ta ut potensialet. Vi må også synliggjøre for private investorer hvilke muligheter som ligger i å investere i forskningsprosjekter og produksjon.

Vi ønsker oss et investeringsfond for helse og livsvitenskap.

En av utfordringene i Norge, er at ansvaret for helsenæringen er spredt på Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Skal vi lykkes med næringsutvikling, må kompetanseutvikling, kliniske studier, pasientbehandling og legemiddelproduksjon ses i sammenheng på tvers av departementene. Helsenæringsmeldingen og etableringen av HelseOmsorg21-rådet har vært viktig for samarbeidet mellom sektorene og alle aktørene i verdikjeden. Videre satsing og operasjonalisering av disse tiltakene er sentralt.

Mye skjer allerede i Norges første innovasjonsdistrikt Oslo Science City. Dette er landets mest kunnskapstette område med Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, næringsklynger og forskningsinstitutt med høy kompetanse og infrastruktur – inkludert storsatsinger som det nye Livsvitenskapsbygget.

Dette er et godt utgangspunkt for innovasjon og næringsutvikling. Medlemmene i innovasjonsdistriktet jobber sammen for å koble kunnskap og næringsliv. Universitetet i Oslo har gjennom den nye innovasjonsenheten Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi har etablert et lavterskeltilbud for å hjelpe forskere og studenter i gang med innovasjonsarbeidet og stimulere til økt samarbeid mellom akademia og næringsliv.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen gitt et tydelig signal om vilje til rask handling. Nå må disse signalene gi grunnlag for endring slik at vi sammen kan levere på bestillingen.

Under Arendalsuka tar vi første etappe av en stafett der vi vil bidra til at ord blir til handling med debattmøtet Fra forskning til produksjon – Norge et hjem for helsenæringen.

Artikkelen er signert av Karita Bekkemellem, administrerende direktør, Legemiddelindustrien (LMI); Hilde Nebb, professor og direktør Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi, Universitetet i Oslo (UiO); Per Morten Sandset, professor og viserektor for forskning og innovasjon, UiO og leder HelseOmsorg21-rådet; Christine Wergeland Sørbye, administrerende direktør, Oslo Science City og Catherine Capdeville, fagansvarlig helse, Innovasjon Norge.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt