Debatt

Mor og barns helse i spill

Nytt sykehus går på bekostning av fødende og nyfødte.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Oslo universitetssykehus går nå inn i siste runde før HSØ skal avgjøre om man får gå videre med planene om nye sykehus i Oslo. Ledelsen i OUS gir inntrykk av at det er viktigere å få bygd et nytt sykehus enn at bygget har hensiktsmessig innhold og kvalitet med plass til alt et universitetssykehus har ansvar for. Argumenter som kjøres hardt er at det er nå eller aldri. Kommer vi ikke med i finansieringsplanene til HSØ nå, må OUS fortsette i gamle og falleferdige bygg i uoverskuelig fremtid. Dette frontes av både Erikstein, Høye og Johansen.

Mange har lest denne: Til Bent Høie: Vi klarer ikke dette!

Som fagpersoner, og tillitsvalgte, er vi mer opptatt av at vi planlegger for et faglig godt tilbud til våre pasienter og brukere. Ja, vi trenger nye bygg. Noen trengte det i går, og noen for lenge siden. Likevel er det flere uklare moment i planene, og som tillitsvalgte fra flere organisasjoner har påpekt ved alle anledninger: «Hvordan skal man planlegge et sykehus når man ikke har klart for seg hvilke funksjoner man skal ha hvor?» De fleste som bygger et hus har en tanke om hvor kjøkkenet skal være. Slik er det altså ikke i denne prosessen. Ledelsen sier at vi må inngå kompromiss. Kompromisset som foreligger er å ofre samlede fagmiljø for fødeavdelingen og nyfødtintensiv. OUS er villige til å bruke en splitting av fagmiljøene som et offerlam for å få nye bygg. «Vi kan ikke få alt vi ønsker oss».

OUS planlegger to fødeavdelinger, en på Aker som skal håndtere 10.000 fødsler, og en på Gaustad som skal ha ca 3000. De fødende selektert til Aker er de man forventer skal ha et normalt og udramatisk fødselsforløp. Dessverre går ikke alltid en fødsel som forventet. En del av barna som fødes på Aker vil trenge avansert intensivbehandling. De må transporteres til Gaustad. Det er ikke avstanden, men risikoen ved selve forflytningen som bekymrer oss. Hvorfor er man villig til å gamble med nyfødte barns liv og helse?

Overlege ved OUS: Kvinner og barn ofres

I interne fora møter vi ofte argumentet «lokalsykehus flest har ikke en høyspesialisert nyfødtintensivavdeling». Et lokalsykehus i resten av landet håndterer ca 500 fødsler. At vi nå planlegger 10.000 fødsler, med en lett nyfødtintensiv isolert uten barneavdeling, er etter vår mening ikke tilfredsstillende. Ledelsen mener denne inndelingen er forsvarlig med bakgrunn i at ansatte skal rotere for å opprettholde sin akuttkompetanse. Vår erfaring er at det ikke fungerer i praksis. Det endrer ikke det faktum at foreliggende planer ikke holder mål.

Fødeavdelingen på Rikshospitalet har i dag 2500 fødsler og kapasiteten er sprengt. I planene skal de i fremtiden ha 3000 fødsler. Syke gravide selekteres til Gaustad, samt foster med kjente sykdommer og premature. I likhet med traumemiljøet trenger man å være god på det normale for å kunne håndtere det unormale. Fagmiljøet på fødeavdelingene er svært bekymret for at man ender opp med en fødeavdeling på Gaustad med overvekt av syke gravide, og et manglende grunnlag av normalfødsler. Hvordan dette vil påvirke kvalitet, arbeidsmiljø og rekruttering av jordmødre er ikke hensyntatt.

Vi hevder at planene for fødeavdelingen i fremtidens OUS strider med planene i Stortingets vedtak nummer 750, fra 24. mai 2018 som lyder: «Stortinget ber regjeringen sikre en trygg og fremtidsrettet fødselsomsorg ved å sikre dagens fødeinstitusjoner.» Her ble det mellom annet vedtatt at vi skal sikre mor og barn en faglig god barselomsorg. Med dagens planer mener vi at det er stor risiko for at vi ikke oppfyller dette kriteriet.

Når potensielt helsetap står på spill, er det vanskelig å se for seg deler av tjenestene hvor det er mer relevant å planlegge godt enn for fødselsomsorgen. I denne sårbare perioden dannes grunnlaget for mestring og god helse i et livsløpsperspektiv. Det vil derfor være mest samfunnsøkonomisk lønnsomt og rasjonelt å sette inn optimalt med ressurser i fødselsomsorgen. Vi opplever at økonomi og små tomter er eneste årsak til at man velger denne løsningen.

Jordmorforbundet krever at jordmødre, gynekologer og barnesykepleiere må få forutsetninger for å bidra til å opprettholde lav mødre- og spedbarnsdødelighet også i fremtiden. Vi godtar ikke en utvikling der mor og barns helse settes i spill.

En isolert nyfødtintensiv koblet til en kjempestor fødeavdeling er eksplisitt frarådet av samtlige eksperter i hele Norden. OUS sitt styre konkluderte likevel med at denne løsningen er tilfredsstillende, til tross for at samtlige ansattrepresentanter stemte imot.

Vi kan kanskje ikke få alt vi ønsker oss, men vi er ikke villige til å sitte stille å godta at vi bygger et nytt sykehus på bekostning av det faglige tilbudet til fødende og nyfødte.

Mer fra: Debatt