Trøndelag

Vindkraftsjefen i Fosen: – Reindriften anerkjenner ikke deler av prosessen

Tom Larsen, leder i Fosen Vind, mener reindriftseierne mangler forståelse for at det tar tid å finne løsninger på hva som skal skje med vindparkene.

– Det er en stor politisk debatt mellom samiske interesser og staten representert ved regjeringen og Olje- og energidepartementet. Det er noe som går litt uavhengig av det vi forsøker å få til her på Fosen.

Det sier Tom Larsen, daglig leder for Fosen Vind, anlegget som nå står i sentrum for vindkraft-demonstrasjonene i Oslo.

– Må utrede

Olje- og energidepartementet har uttalt at de skal gjennomføre utredninger, som må på plass før de skal kunne fatte et omgjøringsvedtak.

– Det har vært jobbet nå i over ett år med å forsøke å få på plass de utredningene som faktisk skal gjøres. Man kan ikke bare ta en beslutning om hva som skal gjøres uten å ha noen grunnlag for den beslutningen. Da må partene jobbe sammen også om det, sier han, og mener reindriftsaktørene ikke anerkjenner denne delen av prosessen.

– De mener det er en automatisk konklusjon i dommen, at eneste mulige løsningen er avvikling av vindkraftverkene.

– Og slik ser ikke du det?

– Sånn ser ikke vi det. Og vi ser heller ikke at man kan ta en sånn konklusjon uten at man har funnet ut mer om de faktiske forholdene på bakken, sier han.

– Skjønner synspunktet

Larsen sier han har tro på å finne løsninger, og at kunnskapen om vindkraft og reindrift har utviklet seg siden saken var oppe i lagmannsretten.

– Vi ser tegn til ting her på Fosen, og man ser også andre steder i Norge hvor det er vindkraft og rein som eksisterer sammen. Så det er en kontinuerlig utvikling av det kunnskapsgrunnlaget som man må legge til grunn, sier han.

Han tror den største utfordringen ligger i at det er en en kontinuerlig samfunnsutvikling som øker menneskelig ferdsel og tar nye områder fra reindriftsnæringen.

– Det er inngrep her og inngrep der. Det er inngrep som medfølger at man bygger anleggsveier og man tilrettelegger slik at man kommer fram.

– Så du skjønner synspunktet?

– Ja, i høyeste grad. Absolutt. Og vi har jo absolutt stor forståelse for den utfordringen som de møter. Men hovedspørsmålet er om det vindkraften som er skyldig i de utfordringene, eller er det også andre forhold som skaper de utfordringene? spør han.

– Leser du dommen slik at vindmøllene må rives, eller leser du den på en annen måte?

– Dommen sier ingenting om hva som skal skje med vindturbinene. Dommen sier at det opplegget som lagmannsretten kom fram til, med store innhegninger og et foringsopplegg hvor man skulle fore reinsdyr for å holde liv i flokken, ikke var forenlig med nomadisk reindrift og slik reindrift skal kunne utøves i tråd med FN-konvensjonen. Da er det på en måte et opplegg som ikke var anerkjent som en akseptabel løsning, men det betyr ikke at det ikke finnes andre løsninger som ligger til grunn.

---

Vindmølle-striden på Fosen

  • Etter flere år med mye fram og tilbake angående konsesjoner og grønt lys, kunngjorde Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power i februar 2016 at de sammen skulle bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord.
  • Den totale prislappen for vindparkene er beregnet til rundt 11 milliarder kroner. Til sammen yter de 1.000 megawatt (MW), noe som tilsvarer årlig strømforbruk for over 170.000 husstander.
  • Både MDG og Naturvernforbundet pekte på utfordringer knyttet til ivaretakelsen av den urørte naturen i området.
  • Flere av områdene er viktig for sørsamisk reindrift, og saken endte til slutt i retten. Frostating lagmannsrett tilkjente reineierne nær 90 millioner kroner i erstatning for tapte beiteområder på Fosen.
  • Fosen Vind mente på sin side at vindkraftutbyggingen ikke har så store negative virkninger som lagmannsretten la til grunn, og de mente også at erstatningssummen var for høy. Reindriftseierne anket også saken for å få slått fast at konsesjonen var ulovlig fordi den ikke tok hensyn til samenes rettigheter.
  • Høyesterett behandlet ankesaken i 2021, og 11. oktober kom kjennelsen som ga reineierne medhold. Både Storheia og Roan vindkraftverk ble satt opp i strid med urfolksrettighetene, slo retten fast.
  • Likevel står vindmøllene der fortsatt, 500 dager senere

Kilde: Åfjord kommune, Fosen Vind, NTB

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: