Økonomi

− Havbunnsmineraler kan bli en viktig næring framover

Vi trenger mineraler og metaller til grønn teknologi – og de finnes på norsk havbunn. Kan dette bli en ny storindustri? Analytiker mener vi bør se på flere alternativer til «kullsvart» grønt skifte.

− Olje og gass er fortsatt de viktigste oppgavene våre, men vi har også betydelig aktivitet innenfor CO₂-lagring, havbunnsmineraler og noe havvind. Vi har en god forvaltningstradisjon i Norge, samt lang og tung teknisk kompetanse som kan brukes i utviklingen av nye næringer, sier Kjersti Dahle, direktør for teknologi, analyser og sameksistens i Oljedirektoratet (OD), som snart omdøpes til Sokkeldirektoratet.

− Vi vet at vi har sulfid og manganskorper på norsk sokkel. De geologiske forutsetningene gjør vår sokkel til god grobunn for havbunnsmineraler. OD har vært med å kartlegge havbunnsmineraler siden tidlig 2000-tall, sier Dahle videre til Rogalands Avis.

Fra 1. juli 2019 trådte havbunnsmineralloven i kraft. Loven legger til rette for leting etter og utvinning av mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel. Nå er saken om åpning av areal og strategi for forvaltning av mineralforekomster på norsk sokkel under behandling i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og et endelig vedtak er ventet 9. januar 2024.

Kjersti Dahle er direktør for teknologi, analyser og sameksistens i Oljedirektoratet, som snart skifter navn til Sokkeldirektoratet

Les også: Politikken betyr mer for næringslivet: − Overraskende endring på kort tid

Mineraler og metaller til grønn teknologi

Hva er så havbunnsmineraler?

Jo, havbunnsmineraler er, blant annet, sulfider og manganskorper som dannes i de dype delene av havet. På norsk kontinentalsokkel har vi både sulfider og manganskorper. Disse inneholder metaller og mineraler som er viktige i teknologien vi omgir oss med i dag, som batteri, vindturbiner, PC-er og mobiltelefoner, skriver OD.

Med nye næringer har behovet for noen grunnstoffer økt. Disse stoffene er, blant annet, litium, kobolt, nikkel, mangan og andre sjeldne jordarter.

Ovennevnte grunnstoff forekommer altså i avsetninger på havbunnen, og analyser OD har gjort av sulfider hittil, viser høyt innhold på norsk sokkel sammenlignet med andre steder i verden. Dette er viktige metaller når samfunnet skal elektrifiseres i større grad enn før, og de er etterspurt av industrien.

− Nå er vi inne i en fase med energiomstilling. I årene framover skal det flyttes mye penger inn i grønn energi. Dette vil øke materialbehovet til vind- og solkraft, og til batterier. Disse nye, grønne verdikjedene krever betydelig mengder mineraler og metaller, og derfor må vi finne nye kilder til det vi trenger, sier Anders Bjerga i Ernst & Young (EY) til RA.

ROLIG: En klar overvekt av normallading er best for batterihelsa. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Les også: Seniorgeolog blir ridder

− Norge har unik posisjon

På oppdrag fra OD har EY sett på virkninger av og muligheter for verdiskapning ved utvinning av marine mineraler i norske havområder. Rapporten deres er en del av en pågående konsekvensutredning.

− Det kan ta 12 til 16 år å starte opp nye gruver for å utvinne mineralene vi trenger til energiomstillingen. Gitt dagens utvikling og teknologi, er det derfor ikke sikkert at vi kan belage oss på å få alle metallene vi trenger fra landgruver alene. Det er her havbunnsmineraler kan spille en viktig rolle, sier Bjerga.

− Norge er på mange måter unikt posisjonert til å utvinne havbunnsmineraler. Vi er allerede verdensledende innen operasjoner til havs og utvinning av ressurser fra havet, og vi har rettigheter til eventuelle mineralforekomster på vår sokkel, fortsetter han.

Dersom vi skal lykkes, må vi samarbeide og bygge videre på den kunnskapen vi allerede har, mener Bjerga

− På kort sikt gjelder det å kartlegge havbunnen og finne en miljøvennlig, bærekraftig måte å utvinne mineralene på. Det er ikke sikkert at selve utvinningen av mineraler vil være lønnsom isolert sett, men dersom vi klarer å utvikle verdikjeder lokalt, kan dette føre til betydelige ringvirkninger og arbeidsplasser, sier han.

Anders Bjerga i Ernst & Young

Offshore Norge vil fungere som et industriforbund for potensiell næring innen havbunnsmineraler.

− Det er stor internasjonal enighet om at havbunnsmineraler kan bli en viktig næring framover. Energipolitikk har blitt geopolitikk. Det er ikke tvil om at Norge har en unik mulighet til å ta en verdensledende rolle innen havbunnsmineraler, og at dette vil være viktig i verdenssammenheng, sier Håkon Knudsen Toven, samfunnskontakt i Offshore Norge, til RA.

− Jeg er veldig glad for at vi er langt på vei i prosessen, og håper at vi får bred støtte fra Stortinget, sier han videre.

Les også: Nye navn er ikke nok: – Kan gjøre vondt

− Foreløpig «kullsvart» grønt skifte

Eirik Melle, senioranalytiker i Danske Bank, forteller at per 2020 brukes det cirka 20.000 tonn kobolt til grønn teknologi. Dette behovet kan ti- til tjuedobles den kommende tiden, i tillegg til at behovet for litium også vil øke betraktelig, ifølge ham.

− Dermed vil grønn teknologi bruke mer kobolt enn vi produserer totalt per i dag, så vi må utvinne langt mer enn vi gjør nå. Men jeg mener vi bør se på flere alternativer til batterier, for eksempel å kombinere vind-, sol-, atom- og hydrogenkraft. Da reduseres mineralbehovet, sier Melle til RA.

− Spørsmålet er hva som er alternativet. Et batteri på 500 kilo krever om lag 250 tonn råmaterialer, som per i dag graves ut og utvinnes ved bruk av kull. Jeg kan si det litt tabloid at det grønne skiftet foreløpig er «kullsvart», sier analytikeren.

Han tror vi kommer til å måtte leve med olje og gass lenger enn vi har satt som mål.

− Jeg mener imidlertid det er nødvendig å få til en robust næring rundt all grønn teknologi, inkludert havbunnsmineraler, sier han.

Eirik Melle er senioranalytiker i Danske Bank

Avgjørende miljø-premiss

Flere miljøorganisasjoner er bekymret for utvinningen og prosesseringen av havbunnsmineraler, og Offshore Norge forstår denne skepsisen.

− Derfor går vi hele løypen stegvis før vi starter noen form for utvinning. Jeg mener likevel at den kategoriske negativiteten ikke er bra, i og med at vi står i en energikrise som Norge kan bidra til å løse, sier Toven.

Bjerga i EY trekker også fram at før vi kan begynne med eventuell utvinning av mineraler, må det gjøres et betydelig forarbeid for å sikre kontroll på de miljømessige forholdene.

− Vi kan ikke risikere å ødelegge ukjente økosystem og områder. For at det skal være «license to operate» for næringen, må den kunne levere metaller og mineraler med et lavere fotavtrykk enn det landbaserte mineraler tilbyr, sier Bjerga.

− Ingen næringsvirksomhet er uten påvirkning på miljøet. Det er mye vi ikke vet, men det vi vet er at det er betydelige mengder havbunnsmineraler på norsk sokkel. Nå er vi avhengig av å finne en mest mulig bærekraftig og miljøvennlig måte å utvinne disse mineralene. Det er et avgjørende premiss for å gå videre, sier Dahle i OD.

Særdeles lav vindkraftproduksjon i de nordlige prisområdene i Norden bidro til at alle de norske prisområdene hadde lik kraftpris mandag i forrige uke. Foto: Terje Pedersen / NTB

Les også: Trenger «mer kompetanse per sengeplass» − flere bør gjøre som 21-åringene Marita og Onar

Nyeste fra Dagsavisen.no: