Idrettens krisepakke: Slik kan det søkes

Krisepakken for idrett har kort søknadsfrist. Lotteritilsynets direktør Gunn Merete Paulsen ber søkerne bruke påsken til å sette seg inn i ordningen.

Av Sjur Natvig

Arrangører som har måttet avlyse, utsette eller stenge arrangementer på grunn av koronaviruset kan søke om støtte fra ordningen. Lotteri- og stiftelsestilsynet organiserer søkerprosessen, og det åpnes for søknader fra 14. april. Søknadsfristen løper ut en uke senere.

– Dette er en omfattende ordning utviklet på kort tid og med en kortere søknadsfrist enn vanlig. Det krever at alle må bruke tiden godt, sier tilsynets direktør Paulsen i en pressemelding.

Kulturdepartementet hadde fredag forskriften klar for krisepakken til kultur, idrett og frivillighet. Arrangører kan få kompensasjon for tapte billettinntekter, deltakeravgifter og merutgifter.

– Noe av det fineste i samfunnet vårt er hardt rammet av korona, og en viktig del av samfunnsoppdraget til Lotteri- og stiftelsestilsynet er å sikre frivilligheten. Kulturdepartementet har jobbet hardt med å få på plass forskriften, og vi har holdt et høyt tempo med å rigge et stort søknadssystem på kort tid, sier Paulsen.

Arrangører som var registrert i Frivilligregisteret innen 5. mars kan søke.

– Vi åpner for søknader like over påske, men vi legger ut informasjon og veiledning på  nettsidene våre allerede nå, og vi håper søkerne bruker tiden fram til det blir åpnet for søknader til å sette seg inn i ordningen, sier Paulsen.

– Vi skal gjøre det vi kan for at informasjon er lett tilgjengelig, slik at søknadsprosessen blir så enkel som mulig for søkerne. Ordningen skal være enkel og ubyråkratisk, og søknadsskjemaet vil bli enkelt å fylle ut, lover hun.

FAKTA

Fakta om Kulturdepartementets forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangørers inntektsbortfall eller merutgifter på grunn av virustiltak:

Formål:

Å kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Generelle vilkår:

* Arrangøren eller arrangørens eier har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020.

* Arrangementet var planlagt avholdt i Norge.

* Arrangementet ville vært åpent for allmennheten.

* Arrangementet var planlagt avholdt i perioden 5. mars til 30. april.

* Tapt billettinntekt, deltakeravgift eller merutgifter utgjør minimum 25.000 kroner til sammen.

* Arrangøren er ikke under konkursbehandling.

Arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019 har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.

Tap eller utgifter det kan gis kompensasjon for:

* Netto tapt billettinntekt.

* Netto tapt deltakeravgift.

* Merutgifter som følge av avlysning, stenging eller utsettelse.

Med netto tapt inntekt menes differansen mellom budsjettert inntekt og faktisk inntekt. Tapt inntekt som dekkes av arrangørens forsikringsordning, avtale eller annen offentlig kompensasjonsordning kompenseres ikke.

Ordningen er rammestyrt basert på bevilget beløp. Søknader som oppfyller ordningens vilkår kan få kompensasjon med inntil 100 prosent, men dersom rammen ikke rekker til full kompensasjon vil den prosentvise avkortingen være lik for søkere der søknaden oppfyller ordningens vilkår.

Tildelt kompensasjon utbetales ikke dersom det innen utbetalingen åpnes konkurs hos arrangøren.