250.000 kroner i bøter til Vålerenga

Vålerenga er bøtelagt for tilsammen 250.000 kroner for supporteres bruk av bluss mot Lillestrøm på Åråsen og mot Brann på Intility arena.

Dommen er hardest mot det som skjedde på Åråsen mot Lillestrøm 26. oktober. Boten for det opptrinnet blir 175.000 kroner.

I tillegg er klubben bøtelagt med 75.000 kroner for oppførselen hjemme mot Brann.

For kampen mot Lillestrøm, anfører domsutvalget følgende:

"NFFs påtalenemnd anmeldte Vålerenga Fotball Elite til doms- og sanksjonsutvalget på grunnlag av opptredenen til klubbens tilhengere under Eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Vålerenga Fotball Elite som ble spilt 26. oktober 2019. Det vises til at Vålerenga sine tilhengere skal ha antent en betydelig mengde bluss i forbindelse med den aktuelle kampen, samt at flere bluss ble kastet/skutt inn mot spillebanen. Etter kampen skal det i tillegg ha blitt kastet/skutt bluss mot en av leilighetene i bakkant av tribunen. 

Det heter i sikkerhetsbestemmelsene at pyroteknikk kun kan benyttes av hjemmelagets supportere etter bestemte retningslinjer.

Bakgrunnen for det generelle forbudet, søknadsprosedyren og de strenge retningslinjene for bruk av pyroteknisk materiell er at dette er svært brannfarlig og således har et stort skadepotensial.

Grunnen til at det må reageres mot slike overtredelser, er at både bruk av pyroteknisk materiale og kasting av gjenstander mot spillebanen utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment.

Utvalget legger i skjerpende retning vekt på at bruken av pyroteknikk foregikk på selve kampområdet og således blant publikum. Handlingene ble foretatt i umiddelbar nærhet til mennesker og innebar dermed en risiko for skade.

Det legges også i skjerpende retning vekt på at kampstart ble utsatt og at kampen måtte stanses ved to anledninger som følge av bruken av det pyrotekniske materialet. 

Utvalget legger i skjerpende retning videre vekt på at flere bluss og andre objekter ble kastet i retning spillebanen, og mot politiet, samt at ett bluss ble kastet inn mot en av leilighetene som er plassert i bakkant av tribunen på stadion.

Endelig legges det i skjerpende retning vekt på at Vålerenga over en lang tidsperiode er sanksjonert for ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne.  Det følger av NFFs lov at sanksjonen bør skjerpes ved gjentakelse.

Utvalget legger i formildende retning vekt på at Vålerenga over flere år har nedlagt mye arbeid og ressurser i forebyggende arbeid for å hindre ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne. Det ble også iverksatt flere tiltak i forkant av den aktuelle kampen i forsøk på å hindre ulovlig bruk av pyroteknikk.

I brev datert 5. desember 2019 har Vålerenga kommentert påtalenemndas innstilling.

Med henvisning til at en av flere årsaker til bruken av pyroeffekter synes å være en opplevd konflikt mellom supportermiljøene generelt og NFF, mener klubben blant annet at klubben det er «urimelig og svært lite konstruktivt å sanksjonere enkeltklubber» når det er en konflikt mellom supportere og NFF, samt at det nå er tatt initiativ til at partene skal se på regelverket i felleskap.

Utvalget vil til dette bemerke at doms- og sanksjonsutvalgets oppgave er å behandle og avgjøre de anmeldelser som mottas fra påtalenemnda. Den enkelte sak blir å vurdere etter det til enhver tid gjeldende regelverk. At det p.t. føres dialog mellom supporteralliansen og NFF, og at disse samtalene eventuelt kan føre til revisjon av regelverket, kan selvsagt ikke tillegges betydning for nærværende sak.

Utvalget har etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon, bilder og forklaringer, samt basert på tidligere praksis, kommet til at påtalenemndas innstilling til sanksjon, med bot på kr 175 000,- er passende."

I tillegg kommer boten for blussingen under Brann-kampen, mens Lillestrøm får en bot på 125.000 kroner for det som skjedde i hjemmekampen mot VIF.