Sport

Søkte om 371 millioner

Idretten og frivilligheten har levert søknader for 371 av de 700 millionene som var satt av til statlig kompensasjon.

Lotteri- og stiftelsestilsynet bekreftet onsdag å ha mottatt i alt 2324 søknader fra idrett, kultur og frivillighet til kompensasjonsordningen for tapte inntekter i mars og april.

Idrettsarrangører står bak søknader for til sammen 264 millioner kroner, bekrefter tilsynet videre overfor NTB. Søknadsfristen gikk ut tirsdag.

Det ble åpnet for å søke om refusjon av tapte billettinntekter, deltakeravgifter og eventuelle merutgifter arrangørene måtte ha hatt. Samtidig har det vært framført kritikk mot at ordningen burde ha favnet bredere.

– Ordningen er for smal og treffer på mange måter ikke inntektsmodellen norsk idrett er tuftet på. Det handler om de tapte arrangementsinntektene som kjennetegner frivilligheten og de store breddearrangementene i norsk idrett, sier idrettspresident Berit Kjøll til NTB og nevner kiosksalg, parkeringsavgifter og inntekter fra lokale sponsorer som eksempler.

Daglig leder i Oppsal, Ole Anders Arntsen, påpekte det samme overfor Dagsavisen i forrige uke, og fortalte samtidig at Oppsal ikke har kunnet søke om en eneste krone, slik ordningen er nå.

Daglig leder i Skeid, Daniel Holmeide Strand, fulgte opp dagen etter, og kalte det «en håpløs ordning».

Som ventet

Norges Idrettsforbund er ikke overrasket over at det totale søknadsbeløpet ligger langt unna det beløpet Kulturdepartementet har satt av til ordningen.

– Nei, det var som ventet. Nå vil vi fortsette vår dialog med myndighetene for å sikre at differensen mellom tildelt ramme og omsøkt beløp vil inngå i nye, treffsikre støttetiltak fra myndighetene til idretten og frivilligheten, sier Kjøll.

Hun er også klar på at det fra idrettens side nå pågår et stort arbeid for å se på ringvirkningene av virussituasjonen.

– Vi jobber parallelt med å få fram et faktagrunnlag om de samlede konsekvensene som koronasituasjonen har påført norsk idrett. Dette faktagrunnlaget må legges til grunn når nye treffsikre støtteordninger for idretten iverksettes, sier Kjøll.

I Lotteritilsynet tar man til etterretning at det ikke er søkt for hele beløpet departementet hadde satt av.

– Vi har vært klare på hele veien at vi ikke ante hva som kom til å komme inn av søknader. Nå registrerer vi at dette er det som har kommet inn, og forholder oss til det. Vi har ikke hatt noen forventninger til antall søknader eller beløp, for det har rett og slett vært veldig uklart, sier direktør Gunn Merete Paulsen til NTB.

Hun bekrefter at pågangen fra søkere var stor i dagene før fristens utløp.

Paulsen vil ikke uten videre bekrefte at alle kan forvente å få sine søknader innvilget, all den tid det totale søknadsbeløpet ligger betydelig under den rammen Kulturdepartementet har satt for ordningen.

– Nå må vi gå gjennom dette, kvalitetssikre tall, gjøre saksbehandlingen og alt vi skal gjøre før vi kan utbetale pengene, sier hun.

Når penger kan komme på de aktuelle arrangørenes kontoer er foreløpig ikke klart.

– Målet er å gjøre det så fort som mulig, i tråd med intensjonen bak ordningen. Akkurat når vi kan betale ut, kan jeg ikke svare på før vi har litt mer oversikt over hva som ligger i søkermassen, sier Paulsen.

40 over millionen

Kun 40 av de 2324 søknadene som har kommet inn, er på over én million kroner.

«Hva dette betyr, må vi komme tilbake til når vi har sett på tallene, men det er mange som har søkt om mindre beløp», skriver Lotteritilsynet i en uttalelse onsdag.

Holmenkollen Skifestival, som gikk glipp av store inntekter fra sine arrangementer i vinter, opplyste til NTB tirsdag at de har søkt om å få 16,5 millioner kroner.

Også arrangørene av Raw Air-hopprennene i Vikersund er blant dem som har søkt om å få refundert tapte inntekter.

Av de 700 millioner kronene som er satt av til kompensasjonsordningen, er 600 av dem tiltenkt arrangører innen idretten og frivilligheten. De siste 100 millionene er øremerket den frivillige delen av kulturlivet.

Kompensasjonsordningen gjelder for arrangementer som var planlagt i perioden 5. mars til 30. april og som måtte avlyses, stenges eller utsettes etter pålegg eller råd fra myndighetene som følge av viruskrisen.

Kulturdepartementet har signalisert at det legges opp til rask utbetaling av penger.(NTB)

Mer fra Dagsavisen