Sport

Kampen for Hauskvartalet

Det vil være rimelig å forvente av en eiendomsutvikler at han leser reguleringsplanen og den medfølgende planbeskrivelsen før han legger inn bud på et helt kvartal, og ikke kun forholder seg til potensiell avkastning.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dagens Næringsliv skriver søndag om rettstvisten i Oslo Tingrett mellom Bo- og arbeidssamvirket Vestbredden og Urbanium AS. Artikkelen får frem noen vesentlige punkter som belyser begge sider av saken. Det er bra. Det er imidlertid beklagelig at Urbaniums eier, Espen Pay, fremstilles på en måte som hentyder at han uforskyldt, og uten eget ansvar, har havnet i denne situasjonen.

«Jeg så en annonse i avisen, og la inn bud ikke lenge etterpå. Jeg regnet med at okkupasjonen ville bli avviklet, men det var ikke så lett».

Det vil være rimelig å forvente av en eiendomsutvikler at han leser reguleringsplanen og den medfølgende planbeskrivelsen før han legger inn bud på et helt kvartal, og ikke kun forholder seg til potensiell avkastning. Det er tross alt byutvikling det er snakk om og dokumentene angående kvartalet er allment tilgjengelige. I tillegg var salget av Hauskvartalet grundig dekket både i fagpresse og lokal presse i forkant av salget. Hvis det er slik at Pay ikke var klar over hva han kjøpte så har han sovet i timen. De første beboerne etablerte seg i Hausmannsgate 40 allerede i september 1999. Dersom Espen Pay har tenkt at en beboerforening som la selve grunnlaget for Hauskvartalets tilblivelse, enkelt skulle la seg «bli avviklet», har han manglet viktig kunnskap relevant for utviklingen av kvartalet.

Dersom Pay hadde gått igjennom plandokumentene før budet ble gitt ville han visst at området er regulert til «spesialområde: byøkologisk kulturkvartal (…) der utviklingen er basert på LA-21 prinsipper med stor grad av brukermedvirkning». Planbeskrivelsen utdyper: «Det avgrensede planområdet skal behandles som en helhet med følgende hovedmål: (…) å sikre området som byøkologisk forsøksområde som i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng kan gi grunnlag for nye ideer innen bærekraftige miljøvennlige løsninger. (…) å legge til rette for et lavt kostnadsnivå med gunstige rammevilkår for nyetablering av kunstrelaterte virksomheter og et rimelig bolig og atelier tilbud». Vestbredden i Hausmannsgate 40 oppfyller allerede reguleringsplanen og det er dermed ingen relevant årsak til å avvikle dette prosjektet.

Den dominerende retorikken er at Oslo skal være en mangfoldig by og en del av det såkalte grønne skiftet. I forslag til kommuneplan for 2018 står det: «Målet er en inkluderende boligpolitikk i hele byen. Kommunen vil derfor innhente kunnskap og utrede mulighetene for et boligtilbud mellom det kommunale botilbudet rettet mot vanskeligstilte grupper, og det ordinære markedet. Dette kalles ofte en tredje boligsektor, hvor tildeling og prising av boliger ikke skjer på det kommersielle markedets premisser. Gjennom å teste ulike modeller for rimeligere boliger skal vi gjøre det mulig for flere å komme seg inn på boligmarkedet». Å avvikle det brukerstyrte byøkologiske bokollektivet, og kulturscenen, Vestbredden i Hausmannsgate 40, vil være det stikk motsatte av dette. Det er på tide at Oslo kommune, med hovedansvaret for byutviklingen i Oslo, nå kjenner sin besøkelsestid og drar nytte av de snart 20 årene med kunnskap som er bygget opp i kvartalet.

Det viser seg at det i løpet av mandag kveld og morgentimene tirsdag har blitt inngått et forlik mellom partene i saken som bunner ut i en leiekontrakt mellom Urbanium AS og samvirket Vestbredden på bygården i Hausmannsgate 40. Så skulle det allikevel en privat utvikler til for å få formalisert et leieforhold etter snart to tiår år med beboelse og medvirkning til kvartalsutviklingen. Partene har her tatt et godt steg i retning av en mer demokratisk og sosialt forankret byutvikling. Nå gjenstår det bare å følge opp reguleringsplanen for de resterende eiendommene i kvartalet.

Mer fra: Sport