Rektor gikk på dagen etter konflikt

Konflikt mellom ansatte og skoleledelsen: Rektor Lise Kristel Karlsen ved Sandesundsveien skole har fratrådt stillingen sin med øyeblikkelig virkning.

Av: Paul Norberg

Det bekrefter kommunalsjef i Sarpsborg, Krista Svendsen. Bakgrunnen for fratredelsen er oppgitt til å være helsemessige årsaker, noe rektor Lise Kristel Karlsen også oppgir som begrunnelse i en sms til Dagsavisen Østfold. Verken kommunalsjefen eller rektor ønsker å uttale seg ytterligere om fratredelsen. 

Men det har vært kjent en stund at det har vært sterke konflikter mellom ledelsen og de ansatte ved den moderne og nye skolen i Sarpsborg.

- Jeg kan bekrefte at det har vært en del møter hvor både tillitsvalgte og verneombud har vært til stede. Men vil understreke at bakgrunnen for dette har vært uenigheter mellom hele ledelsen og ansatte. Jeg vil ikke legge skylden alene på rektor. Det er trist at hun tar på seg ansvaret, og fratrer stillingen sin, sier tillitsvalgt Leah Samir Holt, Utdanningsforbundet.

- Har konflikten ført til at det er høyt sykefravær ved skolen?

- Sykefraværet har vært ganske høyt det siste året, men det er slett ikke alt sykefravær som er arbeidsrelatert. Så jeg kan ikke si at det er den vanskelige situasjonen ved skolen som er årsak til sykefraværet, sier Leah Samir Holt.

Sandesundsveien barneskole sto ferdig så sent som i august 2015 og er Sarpsborgs nyeste skole. Den avløste gamle Sandesundsveien barneskole fra 1877, så selv om bygget er nytt og flott, har skolen en lang historie. Den nye skolen har 420 elever, men er bygget for over 500 elever. Alle elevene har sin egen iPad som brukes i undervisningen.  Kommunens opplæringstilbud til barn i barneskolealder som er nyankomne til Norge, er i all hovedsak lagt til Språksenteret ved Sandesundsveien barneskole.