Annonse

Lasse Fosby vil bygge 130 boliger her

Kamperhaug Boligutvikling ønsker nå å utvikle jordet ved gamle Sarpsborg Metall. Kamperhaug er heleid av den tidligere Planbo-gründeren Lasse Fosby.

Annonse
Sarpsborg24

Kamperhaug Utvikling AS har på vegne av Kamperhaug Boligutvikling AS utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Kroken boligområde.

Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, blokkbebyggelse samt tilhørende
infrastruktur og leke- og uteoppholdsarealer. Planområdet ligger ca. 4,6 km fra Sarpsborg sentrum. Arealet er ubebygd og best år i dag av dyrket mark. Området omfatter til sammen 63,4 daa. Det legges til rette for ca. 130 boenheter.  

Området er i kommuneplanen avsatt til fremtidig boligbebyggelse.

Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold mener oppføring av eneboliger ikke er i samsvar med nasjonale føringer for arealbruk. Dette er innsigelser som ikke er imøtekommet. Det er heller ikke uttalelsen til Kari og Ole Jørgen Hommeren, som verken ønsker bebyggelse over 8 meter eller lavblokk på grunn av høyde.  

Sarpsborg kommune mener området ligger innenfor det som i arealplanen er definert som byområde og kollektivsone. Forslaget bygger ned 57 mål med dyrket mark, men det er tatt inn i bestemmelsene at dyrket mark som fjernes fra planområdet tillates å flyttes til andre områder med behov for jordforbedring.

Forslaget til detaljplan skal opp til behandling i Utvalg for plan, miljø og teknikk.

kroken
Slik ser Kamperhaug utvikling for seg at 130 boliger skal bygges.

Annonse