Annonse

Klimahandling trengs i Østfold

Annonse
Sarpsborg24

Av: Freddy André Øvstegård, førstekandidat til Stortinget for Østfold SV

Mandag var verdens miljødag. Det gir en god grunn til å minne om at menneskeskapte klimaendringer allerede er en realitet, selv om det fremdeles finnes klimafornektere helt inn i norske regjeringskontor. I Norge opplever vi styrtregn, flom og ras, og klimaforskernes varsler om framtidsværet for vårt fylke gir grunn til uro. For Østfold varsler klimaforskerne for eksempel at temperaturen om vinteren vil øke med om lag 4,5 °C mot slutten av århundret. Vi vil få opptil 1-3 måneder kortere snøsesong og nedbøren vinter og vår vil øke med om lag 25 prosent.

Aller hardest rammes likevel mennesker i fattige land. Det er i dag flere mennesker fordrevet som følge av naturkatastrofer og klimaendringer enn som følge av krig og konflikt. Klimaendringene rammer hardt og urettferdig.

Vi nordmenn har ikke større rett til å slippe ut klimagasser enn andre mennesker på kloden. Likevel har vi høye utslipp, og Høyre-FrP-regjeringen har mislyktes i å kutte utslippene i sin regjeringsperiode. SSB slo tydelig fast i en rapport i fjor at «Etter en mangeårig trend med reduksjon i utslipp av klimagasser, økte utslippene i 2015». En gjennomsnittsnordmann slipper ut nesten dobbelt så mye klimagasser som en gjennomsnitts svenske. Østfolds totale klimautslipp var i 2015 1449 tusen tonn CO2-ekvivlenter, det er 144 tusen tonn mer enn Buskerud fylke som har omtrent like mange innbyggere. Utslippene fra veitrafikk i Østfold har også økt fra 627 i 2009 til 741 i 2015. Derfor trenger vi et taktskifte i klimapolitikken. Det er solidarisk om rike land som Norge får ned utslippene våre til et rettferdig nivå.

SV stiller krav om at Norge må kutte sine egne utslipp av klimagasser. Dette er vårt hoved-miljøkrav til ny regjering etter valget. Norge trenger en politikk som bygger på prinsippet om at bare nullutslipp er godt nok. Vi må gå over til biler, fabrikker, båter og hus som ikke forurenser. Ved å være tidlig ute med nullutslippsløsninger kan Norge trygge og skape arbeidsplasser. På Stortinget etter høsten vil jeg fremme forslag som bidrar til å fase ut all bruk av olje og gass til oppvarming av bygninger i Østfold. Dette vil kutte utslippene med om lag 82.000 tonn CO2 (sammenlignet med 2015-tall). Ikke minst vil jeg jobbe for å snu trenden med økte utslipp fra veitrafikken her i fylket, ved å snu Regjeringens utsetting av dobbeltspor på jernbanen til Halden om til fortgang i utbyggingen, og foreslå å åpne for persontrafikk på den ubrukte men fungerende og moderne jernbanelinjen som ligger mellom Rakkestad og Sarpsborg. Det vil både kutte klimagassutslipp og gjøre det enklere for Østfoldinger å komme seg rundt.

Klimapolitikken skal gjøre det mulig for alle å delta på miljødugnaden. Klimapolitikken skal vri investeringene bort fra motorveier og over på kollektivtransport, sykkelveier og elbiler. Vi bygger ut jernbanen heller enn å legge opp til mer flytrafikk. Og SV vil aldri svikte kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

 

Annonse