Annonse
Camilla Sørensen Eidsvold

Debatt: Gode, trygge barnehager

Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg og lek, og være de første skrittene på veien til livslang læring. En god barndom varer hele livet og det er sterke fellesarenaer som gir barna vår best forutsetninger for å lykkes.

Annonse
Sarpsborg24

Av: Camilla Sørensen Eidsvold, 2.kandidat til stortinget, Østfold SV

Barn som skal utforske og veiledes i lek og læring, og som skal vokse sammen med andre, trenger stabile voksne rundt seg. Voksne som har kompetanse om barn og forståelse for barnas behov. Alle barn skal bli sett hver dag og få omsorg og oppmuntring.

SV vil ha flere barnehagelærere og andre voksne i barnehagene. Vi vil ha en bemanningsnorm som sikrer at minst 50 prosent av de ansatte er barnehagelærere og at minst 25 prosent er fagarbeidere. SVs forslag til nasjonal bemanningsnorm for barnehagene er en voksen per tredje barn under tre år, og en voksen per sjette barn over tre år.

Vi vil at alle voksne skal ha barnehagefaglig grunnkompetanse. Derfor vil SV at alle assistenter i barnehagene skal ha minimum en ukes opplæring i småbarns utvikling, tilknytning og behov for trygghet og omsorg.

SV vil øke barnehagelærernes profesjonelle handlingsrom utfra deres kjennskap til barnehagens mandat, til enkeltbarn og barnegrupper. Vi vil fjerne standardiserte tester og målstyring fra barnehagene.

Barnehagen er det første steget i barns utdanningsløp og skal være et offentlig ansvar, og ha et likeverdig, tilgjengelig og fleksibelt tilbud til alle. Derfor vil vi at alle støtte og foreldrebetaling skal gå til barna, ikke til profitt. SV vil stoppe private, kommersielle barnehagekjeders mulighet til å ta utbytte fra barnehagedrift.

SV vil ha en barnehage der lek er i fokus og læring kommer gjennom samhandling med andre barn og voksne. Vi vil at barnehagen skal gi alle barn like muligheter og at barnehagene skal bidra til å utjevne sosial ulikhet. På sikt må barnehage være et gratis tilbud og SV vil starte ved å innføre gratis halvdagsplass for alle.

 

Annonse