Tok p-bot til retten – må betale 26 ganger så mye

Nå må mannen punge ut.

11. april i fjor tok en 78 år gammel mann fra Sandnes ut stevning til Stavanger tingrett der han la ned følgende påstand.

«Stavanger Parkeringsselskap KF skal derfor betale han 300 kroner for ilagt og betalt gebyr og i tillegg de kostnadene han hadde for å få avklart dette».

En dommer ved Stavanger tingrett besluttet å returnere stevningen til 78-åringen med orientering om at gebyrileggelsen var gjenstand for klage til Stavanger kommune.

78-åringen klaget den aktuelle dommeren inn for Tilsynsutvalget for dommere som 28. januar i år avviste klagen da den gjaldt forhold Tilsynsutvalget ikke kan prøve.

2. februar i år anket 78-åringen til tingrettens beslutning inn for Gulating lagmannsrett.

Forut for at Gulating lagmannsrett vurderte saken fikk saksforberedende dommer opplyst av en saksbehandler i Stavanger tingrett at det ikke ble opprettet sak i tingretten i forbindelse med tingrettens beslutning.

78-åringen har i sin anke anført at beslutningen antas å innebære en uformell avvisning av saken fra domstolen, som i så fall kan overprøves ved anke til lagmannsretten.

Han har også i senere skriv til lagmannsretten anført at «Stavanger tingrett sin uformelle avvisning av min innsendte stevning var det ikke lett å få gjort noe med. Så jeg klaget på dommeren over måten, han på vegne av tingretten hadde gått fram på».

LES OGSÅ: Nektet å betale p-bot – nå må han ut med 17 ganger så mye

– Selve måten

Han mente også at det var selve måten som Stavanger tingrett håndterte hans stevning som skal overprøves og at han ikke kunne se at Stavanger Parkeringsselskap KF hadde noe med dette å gjøre. Stavanger Parkeringsselskap KF la ned påstand om at anken forkastes og at 78-åringen må betale deres sakskostnader.

Gulating lagmannsrett la til grunn at beslutningen om å henvise 78-åringen til å klage gebyrileggelsen inn for Stavanger kommune i realiteten innebærer en avvisning av 78-åringens stevning. Beslutningen ble gitt ved at 78-åringen ble
sendt en e-post om dette.

LES OGSÅ: Tok p-bot til retten – det skulle han ikke ha gjort

Må punge ut

Ifølge lagmannsretten ville det riktige vært å gi stevningen et saksnummer og avgjøre avvisningsspørsmålet ved kjennelse, men at feilen ikke har hatt noen betydning for tingrettens beslutning.

Dermed kom lagmannsretten til at anken ikke skulle føre fram.

Stavanger Parkeringsselskap KF la ned påstand om å få dekket 13.000 kroner pluss moms basert på 6,5 timers arbeid til advokat i forbindelse med utarbeidelse av anketilsvar.

Lagmannsretten mente at dette gikk ut over det som anses som nødvendig og at fire timers arbeid om tilstrekkelig og kom til at 78-åringen skulle betale 8000 kroner i sakskostnader til Stavanger Parkeringsselskap KF.

LES OGSÅ: Dømt for løvesmugling