Svindlet Nav tre ganger mens hun befant seg i utlandet

Den 42 år gamle kvinnen sørget for at hun fikk utbetalt dagpenger selv om hun befant seg i utlandet.

Den 42 år gamle kvinnen kom til Norge i 2000. Hun har vært i arbeid, men mistet jobben i 2015. I den forbindelse møtte hun hos Nav og søkte om dagpenger den 12. mai. Søknaden ble innvilget den 1. juni samme år.

Ifølge dommen fra Jæren tingrett opphold hun seg i utlandet i tre perioder samtidig som hun fikk utbetalt dagpenger.

Den første var fra 9. juni til 21. august 2015. Den neste var fra 3. november 2015 til den 23. januar 2016, mens den siste perioden var fra 12. februar til 6. juni 2016.

I samtlige perioder leverte hun meldekort til Nav der hun krysset av for «nei» i kolonnen for om hun hadde ferie eller fravær.

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav

– Kunne ikke komme

42-åringen var blant annet innkalt til et møte hos Nav den 25. november 2105. På dette tidspunktet var hun i utlandet. På svarslippen hun sendte til Nav svarte hun at hun ikke kunne møte, blant annet fordi hun skulle på et intervju denne dagen.

Retten kom til at hun hadde fått utbetalt 144.724 kroner som hun ikke hadde krav på.

Ifølge Jæren tingrett var det springende punktet i saken om hun hadde handlet med forsett eller ei.

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav

Ikke troverdig

Retten kom til at hun hadde hatt forsett om å svindle Nav, og at hennes forklaring om at hun ikke skjønte at hun kunne oppholde seg i utlandet samtidig som hun fikk utbetalt dagpenger var troverdig.

I forbindelse med straffeutmålingen la Jæren tingrett vekt på at politiet hadde brukt lang tid på saksbehandlingen.

Blant annet ble det vist til at Nav oppdaget forholdet allerede i juni 2016, men ble først anmeldt i juni 2017.

Avhør av 42-åringen ble først tatt i november 2018 og tiltale i saken ble tatt ut i januar i år.

"Samlet tid fra oppdagelsen til pådømmelse er tre år og to måneder. Retten finner at denne trege saksbehandlingen ikke tilstrekkelig kompenseres av fengselsstraffens lengde, og at fengselsstraffen av den grunn bør gjøres fullt ut betinget", heter det i dommen.

Dermed ble hun dømt til 36 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Hun ble også dømt til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.

LES OGSÅ: Blakk kokk valgte å svindle Nav

LES OGSÅ: Dro til Syden og valgte å svindle Nav elleve ganger