Mann svindlet Nav og skyldte på Nav-veileder

Ifølge mannen var det hans veileder hos Nav som ba ham trikse med meldekortene.

En 41 år gammel mann fra Randaberg er dømt for trygdebedrageri mens han jobbet som drosjesjåfør.

Trygdebedrageriet fant sted i perioden fra 9. juni 2014 fram til den 30. april 2016.

I denne perioden jobbet han for fire drosjeeiere og fikk samtidig utbetalt 238.192 kroner fra Nav som han ikke hadde krav på.

Da 41-åringen nylig møtte i Stavanger tingrett erkjente han ikke straffskyld. 41-åringen har bodd i Norge i 16 år og har vært i arbeid som drosjesjåfør siden 2011. Den 6. februar 2014 søkte han om dagpenger første gang.

I den aktuelle perioden som tiltalebeslutningen omhandler krysset han av for «nei» på spørsmål om han hadde arbeidet eller uriktig førte et lavere antall timer enn det han faktisk hadde arbeidet. 41-åringen oppga at han hadde jobbet 96 timer, mens han faktisk hadde arbeidet 3350 timer i den aktuelle perioden.

Dette førte til at han fikk utbetalt 238.192 kroner som han ikke hadde krav på.

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav

Skyldte på veileder

41-åringen erkjente de faktiske forholdene da han møtte i Stavanger tingrett.

Han forklarte også at han hadde hatt en ordning med sin veileder i Nav som gikk på at han skulle slippe å søke sosialstønad og at de skulle tilpasse opplysningene på meldekortene slik at han ville få utbetalt det samme beløpet som om han mottok sosialstønad.

Han forklarte også at han konfererte med Nav-veilederen før utfylling av meldekortene, og at hun forklarte hvor mange timer han skulle føre opp. Han forklarte også at han syns at ordningen var tvilsom, men at det måtte være greit når saksbehandler sa at det var slik han skulle gjøre det.

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav

Ikke trodd

Det trodde ikke retten på. Stavanger tingrett mente at det hadde formodningen mot seg at 41-åringen skal ha blitt veiledet til å avgi falsk forklaring av en ansatt i Nav. 41-åringens Nav-veileder forklarte seg i retten og hun bestred at
det fantes en slik ordning som 41-åringen har beskrevet.

Retten kom også til at 41-åringens forklaring falt på sin egen urimelighet, blant annet fordi han har gitt uriktige opplysninger i perioder hvor han har jobbet mye og må ha hatt høy inntekt eller i hvert fall normal inntekt.

LES OGSÅ: – «Synsk» kvinne svindlet Nav

Vinnings hensikt

Retten kom til at mannen hadde handlet forsettlig og i vinnings hensikt og at trygdebedrageriet skulle anses som grovt på grunn av beløpets størrelse.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha kommet med falsk forklaring overfor offentlig myndighet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at trygdesystemet er basert på tillit og at allmennpreventive hensyn taler for at det reageres strengt på trygdebedrageri. Samtidig la retten vekt på at forholdet var blitt gammelt
og at det har vært en inaktiv liggetid på saken i ett år og fire måneder hos politiet.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 60 dager.

I tillegg ble han også dømt til å betale 2000 kroner i saksomkostninger.

LES OGSÅ: Sykemeldt lærer svindlet Nav