– Kvinne snøt skatt og betalte ikke moms

Hadde en inntekt på 1,6 millioner kroner som hun ikke førte opp på selvangivelsen.

Kvin­nen i slut­ten av 50-åre­ne kjen­te seg skyl­dig et­ter til­ta­le­be­slut­nin­gen da hun møt­te i Stavanger ting­rett.

Ret­ten kom til at hun blant an­net skul­le døm­mes for over­tre­del­se av bok­fø­rings­lo­ven.

Da en­kelt­per­son­fo­re­ta­ket hen­nes gikk kon­kurs i sep­tem­ber 2015 had­de hun unn­latt å føre regn­skap i det­te si­den ja­nu­ar 2010.

I til­legg kom ret­ten til at hun skul­le døm­mes for over­tre­del­ser av mer­ver­di­av­gifts­lo­ven.

Det­te ved at hun le­ver­te om­set­nings­opp­ga­ver i pe­ri­oden fra 1. ter­min 2010 til 1. ter­min 2011 der hun lot en om­set­ning på til sammen 1.348.189 kro­ner ble holdt uten­for opp­ga­ven.

Det­te med­før­te at det ble unn­dratt av­gift på til sam­men 215.709 kro­ner et­ter fra­drag for inn­gå­en­de fra­drag.

Også i pe­ri­oden fra 2011 til 2013 unn­lot hun å le­ve­re om­set­nings­opp­ga­ver til tross for at hun fak­tu­rer­te sin kun­der med mer­ver­di­av­gift.

LES OGSÅ: Hadde 454 tusenlapper under madrassen – nå kan han se langt etter pengene

Opplyste ikke om inntekt

Be­reg­net unn­dratt av­gift i den­ne pe­ri­oden er på 643.484 kro­ner.

Kvin­nen ble også dømt for over­tre­del­ser av lig­nings­lo­ven.

Det­te ved at hun den 31. mai 2011 inn­le­ver­te for­hånds­ut­fylt selv­an­gi­vel­se til der hun unn­lot å opp­ly­se at hun had­de hatt en næ­rings­inn­tekt på 730.351 kro­ner i sitt en­kelt­per­son­fo­re­tak.

31. mai 2012 le­ver­te hun på nytt selv­an­gi­vel­se der hun ikke opp­lys­te at hun had­de hatt en næ­rings­inn­tekt på 875.309 i fir­ma­et sitt i 2011.

LES OGSÅ: Kvinne forsikret død mann

Nye forhold

Kvin­nen måt­te også sva­re for grovt skat­te­svik.

Det­te ved at i pe­ri­oden fra 1. ter­min 2017 fram til 2. ter­min 2018 unn­lot å re­gist­re­re seg i mer­ver­di­av­gifts­re­gis­te­ret og å sen­de inn om­set­nings­opp­ga­ver.

Det­te til tross for at hun had­de en av­gifts­plik­tig om­set­ning på 1.565.925 kro­ner i den ak­tu­el­le pe­ri­oden og fak­tu­rer­te kun­den sine for mer­ver­di­av­gift.

Unn­dratt mer­ver­di­av­gift i den­ne pe­ri­oden er på 307.794 kro­ner.

Po­li­ti­ad­vo­kat An­gjerd Kver­ne­nes la ned på­stand om at kvin­ne ble dømt til feng­sel i ett år og to må­ne­der.

Ut­gangs­punk­tet for det­te var at kvin­nen had­de unnlatt å opp­ly­se om inn­tekt på 1,6 mil­li­o­ner kro­ner, av­gifts­unn­dra­gel­se på til sammen 1,16 mil­li­o­ner kro­ner og mang­len­de bok­fø­ring i nes­ten seks år.

I skjer­pen­de ret­ning la ret­ten vekt på de høye be­lø­pe­ne, at kvin­nen har dre­vet næ­rings­virk­som­het over lang tid og at hun har en so­lid ut­dan­nel­se.

Sam­ti­dig la ret­ten vekt på at de­ler av sa­ken var blitt gam­mel og kvin­nens skyld­er­kjen­nel­se.

Der­med ble straf­fen feng­sel i ett år og én må­ned.

I til­legg ble hun dømt til å be­ta­le en bot 282.264 kro­ner og hun fikk også inn­dratt 57.600 kro­ner til for­del for stats­kas­sen.

LES OGSÅ: Tok pengene til samboeren bare noen timer etter at hun døde