Hadde kredittgjeld og valgte å svindle Nav

I løpet av halvannet år svindlet han Nav for 214.654 kroner.

41-åringen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett.

I løpet av perioden fra 25. mai 2015 til 25. september 2016 leverte han meldekort til Nav der han opplyste at han jobbet 465 timer. I virkeligheten jobbet han 1420 timer i den aktuelle perioden.

På denne måten fikk han utbetalt 214.654 kroner som han ikke hadde krav på.

Jæren tingrett kom til at beløpets størrelse og varigheten av bedrageriet gjorde at dette var grovt.

Retten viste også til at rettspraksis når det gjelder slike bedragerier og at denne tilsier at disse skal straffes strengt.

«De allmennpreventive grunner for straff står sterkt i saker der tiltalte domfelles for å ha lurt til seg fellesskapets midler. Dette skyldes i stor grad at systemet i stor grad bygger på tillit og at misbruk av stønadsordningene kan være ødeleggende for ytelsens oppslutning», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Det skal i utgangspunktet reageres med ubetinget fengsel når det gjelder grovt trygdebedrageri.

LES OGSÅ: Sykemeldt lærer svindlet Nav

I forbindelse med straffeutmålingen fikk 41-åringen noe rabatt for sin uforbeholdne tilståelse.

Det straffbare forholdet opphørte ved at 41-åringen ble gjort kjent med at Nav hadde mistanke om lovbrudd.

Saken ble anmeldt til politiet i mars i fjor.

Hos politiet ble saken liggende i åtte måneder før 41-åringen ble avhørt den 27. november i fjor.

Retten kom dermed til at saken var blitt noe gammel uten at 41-åringen kunne lastes for dette, og at dette skulle gi noe fradrag i straffens lengde.

Retten viste også til at 41-åringen er godt i gang med tilbakebetaling til Nav, samt personlige forhold.

Blant annet opplyste mannen at han hadde stor kredittgjeld da bedrageriet fant sted.

Likevel kom retten til at den ikke kunne fravike utgangspunktet om ubetinget fengsel og kom til at straffen skulle settes til soning i 45 dager.

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav