Foto: NTB scanpix

Fakturerte firma for arbeid gjort for daglig leder i firmaet

En 58 år gammel mann hvitvasket 380.000 kroner.

58-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Mannen er medeier i et håndverkerfirma i distriktet.

Da hvitvaskingen fant sted var han også ansvarlig for fakturering fra firmaet.

Ifølge tiltalen ytet han bistand til å sikre utbyttet av straffbar handling begått av en mann som var styreleder og daglig leder i et annet håndverkerfirma ved å utstede uriktige fakturaer til dette firmaet for diverse håndverkertjenester til dette.

Fakturaene var uriktige fordi det ikke ble utført noen tjenester for dette firmaet, men for personen som var daglig leder og styreleder for dette i form av arbeid utført på vedkommendes private bolig.

LES OGSÅ: Lurte overgriper til å tro at han skulle møte jente

Fire fakturaer

I perioden fra høsten 2013 til våren 2014 ble det skrevet ut fire fakturaer på til sammen 382.303 kroner.

Det var skatteetaten som rapporterte og anmeldte forholdet og bevis i saken var også e-postkorrespondanse fra tiden da arbeidet ble utført, samt politiforklaringer fra de øvrige involverte i saken.

Retten var enig med politiet at det var snakk om grov hvitvasking og viste til beløpets størrelse, samt at forholdet hadde pågått over noe tid.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten i skjerpende retning vekt på at hvitvaskingen hadde pågått over en lengre periode og at det var snakk om et betydelig beløp.

LES OGSÅ: Artist lurte SAS – nå må han selv punge ut

Tilsto da han ble forelagt bevis

Retten kom til at i utgangspunktet burde straffen vært satt til fengsel i fem måneder.

I formildende retning la Stavanger tingrett vekt på at 58-åringen har gitt en uforbeholden tilståelse og har samtykket til tilståelsesdom.

«Tiltalte tilsto til politiet etter å ha blitt forelagt bevis i saken, og tilståelsen har dermed ikke forenklet politiets arbeid i særlig grad. Tilståelsen kom likevel på et tidlig stadium og har forenklet domstolsbehandlingen. Retten finner at det skal gis en merkbar strafferabatt», heter det i dommen.

Skatt Vest anmeldte saken 15. mars 2018 og etterforskning i saken startet i august og pågikk fram til oktober samme år.

LES OGSÅ: Kvinne må betale millionbeløp tilbake til Nav

Lang liggetid

Retten viste til at saken har vært inaktiv i to perioder og at den har hatt en liggetid hos politiet i en periode på åtte måneder uten at 58-åringen kunne lastes for dette.

Stavanger tingrett kom til at tidsbruken i saken krenket Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel seks om krav av rettergang innen rimelig tid.

Dermed ble straffen satt til 90 dagers fengsel der 45 dager ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

LES OGSÅ: Jente (17) i varetekt: – Sier at planen hennes er å drepe noen