Boligprosjektet i Bretlandsgata. Foto: Per Thime

Vil stanse leilighetshotell på Eiganes

Byplanleggerne sier nei til videre drift av leilighetshotell i Bretlandsgata.

Eierne av Egenes Park har på dispensasjon drevet leilighetshotell i boligprosjektet i Bretlandsgata. Det ble oppført i 2009, og det er gitt midlertidig dispensasjon for 30 av de 55 leilighetene fram til 20 januar. Eierne søker om tre års forlengelse, det vil kommunens administrasjon avslå.

– Vi mener det ikke er god areal- og ressursdisponering å plassere et leilighetshotell på denne attraktive tomten i et bolig- og friområde. Hensynet bak formålet med reguleringsplanen er vesentlig tilsidesatt, og ulempene for bomiljøet i Egenes park er klart større enn de private økonomiske interessene ved dette tiltaket, anfører direktør Gunn Jorunn Aasland på vegne av kommunen.

Hos politikerne

Kommunalstyret for byutvikling tar stilling til denne saken torsdag 19. januar.

Eierne, Egenes Leilighetshotell AS, begrunner søknaden med et labert boligmarked, mens beboere i bygget mener sambruken forhindrer utviklingen av et godt bomiljø. Det er i alt 17 merknader fra naboer, og klager går på at korttidsleie og stor utskiftning av beboere fører til økt støy og redusert trivsel og trygghet.

25 leiligheter leies ifølge administrasjonen i kommunen ut i 1 til 3 uker om gangen som hotelleiligheter, og beleggsprosenten er anslagsvis 50 prosent.

Vanskelige å selge

Eierne ønsker dispensasjon fordi dagens boligmarked gjør leilighetene vanskelige å selge, mens administrasjonen anføre at det store deler av den 7,5 år lange perioden det har vært leilighetshotell her har det vært flere år med godt boligmarked i Stavanger.