«Vi har ingen ungdommer å miste!»

KRONIKK: Her er det ikke bare én løsning, men mange tiltak som sammen snur den negative trenden med rusbruk, kriminalitet og voldstendenser.

Av: Anette Frøyland, medlem av kommunalstyret for lønn og administrasjon (V), Hege Erikssen Nordbø, nestleder i Eiganes og Vålands bydelsutvalg (V), Kristina Riis Iden, varamedlem av kommunalstyret for levekår (V) og Line Cecilie Møller Christensen, medlem av kommunalstyret for levekår (V).

I den senere tid har det vært en rekke artikler om rus og vold blant ungdommer. Politiet opplyser om en betydelig økning i antallet registrerte narkotikasaker og voldssaker i Stavanger det siste året. Dette gjør noe med oss som foreldre, skoleansatte, politikere og samfunn. Politikere fra mange partier har engasjert seg for å søke kunnskap om og finne tiltak for å demme opp for denne utviklingen. Venstre ønsker å få mer kunnskap om hva det er som skjer blant de ungdommene som havner på kanten av loven. Vi vil arbeide for å finne tiltak som virker. Alle steiner må snus for å hjelpe ungdommen vår!

Folkehelseinstituttet publiserte i februar i år en rapport om alkohol og andre rusmidler. Der kan vi lese at det har vært en betydelig nedgang i alkoholforbruket i befolkningen og at denne trenden også gjelder de unge. Disse funnene understrekes også i andre rapporter, men funnene er ikke bare positive. Den såkalte skikkelighetstrenden hvor ungdom de senere årene har vist mer moderat forbruk av alkohol og cannabis ser ut til å ha snudd. I NOVA-rapporten fra 2018, en rapport fra ungdomsundersøkelsen i Oslo, kan vi nok en gang se at cannabisbruken blant ungdom har gått opp. Et oppsiktsvekkende trekk er at dette skjer på tvers av klasseskiller og bydeler. 

Venstre har hatt flere kronikker den siste tiden med fokus på ungdom og stress og ungdom og utenforskap. Det kan synes som om vi befinner oss i en situasjon hvor mange piler peker riktig vei for mange av våre barn, men altså ikke for alle barn og unge.  For et sosialliberalt parti med et særskilt øye for dem som faller utenfor, er dette en kjernesak.

Flere norske storbyer opplever altså den samme tendensen som de vi har beskrevet. I Oslo har de store utfordringer med ungdomskriminalitet og gjengangere i systemet. På bakgrunn av avisoppslag og bekymringer blant politikere og politi, avholdt helse- og sosialkomiteen en åpen høring om temaet i juni i år. Jon Roger Lund, leder for enhet øst Oslo politidistrikt, mener at noe av forklaringen på Oslos utfordringer er at de har «flere sårbare personer i drift som ikke klarer det norske skolesystemet». Han tror vi har kyniske bakmenn som ikke er så synlige som de tidligere var. Dette er noen som har tilpasset seg et marked for å utnytte sårbare personer og der narkotika er den store elefanten i rommet. 

Foreldre og pårørende som sitter hjemme og bekymrer seg for sine ungdommer er ofte usikre på hva de skal gjøre. De er i tvil om hvor de kan gå for råd og informasjon. Også lærere og miljøarbeidere kan føle seg utrygge på hvordan en best kan møte ungdom som står på vippen til å utvikle et rusproblem eller som lever på kanten av loven. 

Stavanger kommune har flere ansatte i ulike virksomheter som alle arbeider for å kunne fange opp og hjelpe barn og unge som sliter. Uteseksjonen er et hjelpetiltak for barn og unge mellom 12-25 år. De er et lavterskeltilbud hvor ungdommen selv eller bekymrete pårørende kan ta kontakt for en prat. Alle de ansatte har sosialfaglig utdannelse og vil kunne vise veien videre til andre hjelpeinstanser om problemet de unge sliter med trenger et høyere omsorgsnivå. 

K46 er et annet godt tilbud for ungdom som sliter. Dersom en er i ferd med å utvikle et rusproblem kan både ungdommen selv og de pårørende søke kunnskap og hjelp her.

Vi skal selvsagt heller ikke glemme de uvurderlige lærere, miljøarbeidere, naboer, foreldre og ansatte i skolen og barnevern som hver på sitt vis arbeider for å bedre hverdagen til unge i kommunen.  

Både politi, pårørende og ansatte i skoleverket påpeker flere svakheter i oppfølgingen av ungdom som viser tegn på avvikende atferd og rus. Politiet håndterer ikke barn under kriminell lavalder. Slike unge lovbrytere må derfor følges videre opp i kommunen hvor foreldre kan få hjelp til å håndtere spesielt de med gjenganger tendens. Kommunikasjon og samarbeid mellom pårørende og aktuelle kommunale instanser må strømlinje formes mer.

Jon Roger Lund, leder for enhet Øst i Oslo politidistrikt, påpeker mangel på voksennærvær der ungdommen befinner seg som et problem. Natteravnene bør ikke bare være et tiltak på natten, men også på dagen i områder der ungdom oppholder, ønsker Lund. En slik ordning krever innsats fra alle oss som er engasjert i den oppvoksende slekt. Begrepet «It takes a village to raise a child» er nyttig å bruke i denne sammenhengen.  Endelig er det av stor politisk betydning at vi satser på tidlig innsats og forebygging av barnefattigdom, uten at vi lykkes her klarer vi ikke å bryte den sosiale arven vi ofte kan se i denne ungdomsgruppen.

Venstre har kommet med flere forslag til tiltak for å komme til bunns i og å forstå den trenden vi nå ser. Venstre har derfor gått i bresjen for en ren konferanse om ungdomsvold, nettopp for å øke forståelsen for det som skjer og hvilke tiltak vi bør sette inn som kan ha effekt. Vi ønsker å arbeide for en styrking av uteseksjonen. Vi vil også arbeide for å få flere frivillige til å ta grep om nabolaget. Vi mener også at en styrking av natteravner i nærmiljøet om dagen og om natten vil utgjøre en forskjell for våre ungdommer. Ikke minst vil vi arbeide for et enda tettere samarbeid mellom politi og kommune i saker som berører ungdommer under den kriminelle lavalder. 

Her er det ikke bare en løsning, men mange tiltak som sammen snur den negative trenden med rusbruk, kriminalitet og voldstendenser. Venstre er sterkt engasjert i dette; vi har ingen ungdommer å avse!