Venstre vil ha et løft for SFO

KRONIKK: Politiker Mette Vabø (V) skriver i en kronikk at Venstre har lenge vært bekymret for den varierende kvaliteten på SFO-tilbudet i kommunen vår.

Skrevet av Mette Vabø, representant i Utvalg for oppvekst og utdanning, Stavanger Venstre

I Stavanger er vi heldige, vi har en god skole som over flere år har utviklet seg i en positiv retning. Snart legges det fram en strategi for kvalitet i skole og SFO til politisk behandling. Denne bærer tittelen «Stavangerskolen mot 2025» og er en godt gjennomarbeidet og ambisiøs strategi. Strategien er tydelig forankret også i elvene, der samtlige elevråd i Finnøy, Rennesøy og Stavanger har fått mulighet til å uttale seg om hva som er en god skole. Venstre mener det er veldig positivt at elevene blir inkludert og hensyntatt på en så god måte i strategiarbeidet.

Videre tar strategien opp i seg den nye læreplanen som nylig har kommet. Derfor ligger alt til rette for at Stavanger-skolen skal klare å leve etter denne gode strategien i årene som kommer.

Strategien har sterkt læringsfokus og framhever tre satsingsområder: Medborgerskap, utviklende læringsfellesskap og digital kompetanse. Alle godt forankret i den nye læreplanen. Alt i alt ser dette oppløftende ut for Stavanger-skolen de kommende årene. Mesteparten av strategidokumentet er viet til skolen. Det er også naturlig siden dette er obligatorisk for alle barn, og her er det viktig at vi arbeider godt for å gi alle elever like store muligheter til å lykkes.

Det er første gang at strategien for skole og SFO slås sammen i Stavanger. Kanskje er dette en lur måte for å sikre at både skolen og SFO jobber sammen mot et felles mål og mot like god kvalitet? Vi i Venstre stiller oss positive til dette og det er også i tråd med vårt program. Likevel nevnes SFO litt for sjelden i strategidokumentet. Nå er det viktig at vi passer på at SFO ikke blir glemt når vi skal jobbe med kvalitet i Stavanger-skolen framover.

Venstre har lenge vært bekymret for den varierende kvaliteten på SFO-tilbudet i kommunen vår. Det viser seg at kvaliteten på SFO-tilbudet i kommunen vår har vært svært varierende fra skole til skole. Der noen skoler roses opp i skyene for en kvalitetsmessig god SFO, har andre skoler et dårligere tilbud som nærmest fungerer som et oppbevaringssted for barna fram til foreldrene kommer hjem fra jobb. Det er bekymringsverdig når vi hører om foreldre som tar barna ut av SFO fordi de opplever det som en oppbevaringsplass snarere enn en god sosial arena for barna. Det er viktig at kvaliteten på SFO oppleves god både for at barna skal ha lyst til å være der og for at foreldrene skal synes det er et meningsfullt tilbud.

For Venstre har den varierende kvaliteten på SFO vært en kilde til bekymring over lengre tid. SFO bør være en viktig arena for at barna utvikler sosiale ferdigheter, leke og prøve seg på ulike aktiviteter. Vi ser også at deltakelse på SFO bidrar til et godt sosialt fellesskap. En god SFO har lek og trivsel i sentrum, men det er ikke synonymt med frislipp og oppbevaring. For mange barn er struktur en viktig del av trivselen. Venstre mener at muligheten for å delta i ulike aktiviteter burde være en viktig del av det SFO har å tilby. 

For å kunne sette barnas behov i sentrum må de som jobber på SFO har riktig kompetanse. Venstre vil derfor at det jobbes målrettet med kompetanseheving blant de ansatte, også på SFO. Dette har Jåtten skole sin SFO hatt stor hell med og deres arbeid kan gjerne brukes som modell for resten av kommunens SFO-er.

Det er frivillig å benytte seg av skolens SFO-tilbud, men likevel ønsker Venstre seg at flest mulig barn får muligheten til å delta i dette sosiale fellesskapet. Det kan være mange grunner til at noen velger bort SFO-tilbudet, men vi ønsker ikke at økonomi skal være en av dem. Derfor er Venstre svært fornøyd med vårt gjennomslag i regjeringen om gratis SFO for lavinntektsfamilier. I motsetning til de røde flertallspartiene i Stavanger (Ap, SV, Rødt, Sp, MDG og Fnb) som foreslår gratis SFO for hele første trinn fra høsten av, har vi altså fått gjennomslag for gratis SFO for de som trenger det mest på alle trinn. Det betyr at barn fra lavinntektsfamilier får samme mulighet som andre til å delta på SFO, ikke bare i første klasse, men i alle årene hvor de har tilbudet.

For Venstre er det viktig at alle barn gis like gode muligheter til å utnytte sitt fulle potensial. Det er i kjernen av all vår skolepolitikk, og det er også viktig når det kommer til SFO. Derfor ønsker vi at kommunen framover jobber målrettet for å sørge for at alle skolene i kommunen har en like god kvalitetsmessig god SFO. 

I strategidokumentet som kommer til behandling står følgende: Skolefritidsordningen (SFO) skal være en arena for opplevelse, allmenndanning, læring og mestring, og skal være en integrert del av skolens helhetlige tenkning og planlegging av et utviklende læringsfellesskap.

Dette høres flott ut, og vi i Venstre skal følge godt med på om dette gjelder på alle skoler i hele kommunen. Vi vil at det nå rettes et større fokus mot kvalitet også i SFO, slik at alle kommunens barn får et likeverdig og godt tilbud. Det fortjener barna våre!