Venstre vil gjennomføre et krafttak for psykisk helse

DEBATT: Omtrent halvparten av den norske befolkningen rammes av en psykisk lidelse i livet.

Av Mette Vabø, Stavanger Venstre

Vi har alle en psykisk helse. Noen ganger er denne tipp topp og andre ganger hangler vi litt. Det er litt som vår fysiske helse – noen ganger drar vi på oss en real influensa, mens andre er skikkelig uheldige og blir utsatt for alvorlig sykdom.

På samme måte som det er vanlig med influensa er det vanlig å ha perioder i livet som er tunge psykisk. Omtrent halvparten av den norske befolkningen rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Angst og depresjon har blitt blant våre største folkehelseproblemer. Kommunen har et ansvar i å sikre at befolkningens helse ivaretas.

Det er ikke lett å plutselig stå i en situasjon der man sliter med psykiske vansker. Det kan være vanskelig å orientere seg i hjelpetilbudet. Mange går til fastlegen og får en liste over psykologer de kan ringe. Det er forståelig at dette kan være en ekstra belastning i en tung periode. Venstre ønsker å gjøre et krafttak for psykisk helse i Stavanger. Allerede i dag har Stavanger mange gode tiltak for mennesker med psykiske vansker, men bedre er alltid mulig!

Dette arbeidet har allerede startet. Nylig behandlet kommunalstyret for Levekår «Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger». Denne planen innehar veldig mange gode elementer som vil bidra til å ytterligere styrke kommunens arbeid med psykisk helse. Sammen med flertallspartiene (H, Frp, V, KrF og Pp) fikk Venstres representant, Line Cecilie Christiansen, gjennomslag for en rekke endringsforslag som vil bidra til å ytterligere styrke planen.

Et av de viktigste er at kommunen skal arbeide for å etablere en ordning kalt «Rask psykisk helsehjelp» i kommunen. Rask psykisk helsehjelp finnes i flere kommuner og er et gratis tilbud til alle over 16 år som sliter med milde til moderate psykiske plager som angst eller depresjon. Denne hjelpen skal være lett tilgjengelig uten behov for henvisning fra fastlegen, og målet er å sikre rask hjelp slik at man unngår at problemene utvikler seg. Et annet mål er selvsagt å styrke livskvaliteten til dem det gjelder og forhindre langvarig sykefravær. Det er ikke alle som trenger hjelp for psykiske lidelser som har behov for langvarig behandling. Ordningen Rask psykisk helsehjelp finnes i blant annet Sola og Sandnes.

Nå har Venstre og de andre flertallspartiene bestemt at dette også skal komme på plass i Stavanger. Det er nettopp slike ordninger Venstre har hatt for øye når vi i vårt valgprogram for neste periode gikk inn for å etablere et lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp. Nå er vi allerede i gang med å legge til rette for at dette kan gjennomføres. Det er gledelig!

Barn og unge under 16 år kan også ha behov for hjelp med psykiske plager. Derfor har Venstre et uttalt fokus på dette i vårt program for neste valgperiode. Vi ønsker oss helsesykepleiere på alle skolene og skolepsykologer tilgjengelig for alle ungdomsskoleelever. Der ungdom i videregående skole har muligheten til å oppsøke psykolog på helsestasjonen for ungdom har ikke ungdomsskoleelever et tilsvarende tilbud. Ordningen med skolepsykologer må være en lavterskelordning slik at det blir enkelt for ungdommene å søke hjelp uten ventetid eller behov for henvisning.

Planen for psykisk helsehjelp skal fornyes i 2020 når Stavanger slås sammen med Finnøy og Rennesøy.  I den forbindelse har Venstre sammen med flertallspartiene bedt administrasjonen om å ta inn egne tiltakspunkt for selvmordsforebygging i planen, gjerne etter modell fra Bergen kommune sin handlingsplan for selvmordsforebygging. I

Bergen ble denne planen vedtatt i 2018 og den inneholder en rekke gode tiltak for alle grupper av befolkningen. Det er mye god folkehelse i selvmordsforebygging, og i vårt program for neste periode er vi enda mer ambisiøse og sier at vi vil ha en nullvisjon mot selvmord. Selvmord er det aller verste utfallet av psykisk uhelse. Ved å satse på selvmordsforebygging vil vi også sørge for en bedre psykisk helse i befolkningen. Jeg vil at administrasjonen, politikere og pårørende sammen sørger for at vi får utviklet en nullvisjon mot selvmord. Det gleder jeg meg til å jobbe med i 2020!

Videre peker flertallspartiene på viktigheten av å sikre at arbeidet med rus og psykisk helse fungerer som en samlet tjeneste. Vi har sett eksempler på at dette ikke alltid er tilfellet, og dette vil vi gjøre noe med. Rusavhengige sliter også ofte med psykiske plager, og det er svært viktig at dette sees i sammenheng. Også dette er en viktig del av Venstres ambisjoner for psykisk helsearbeid i den kommende perioden.

Også eldre kan slite psykisk, og dette er noe Venstre mener får for lite fokus i samfunnet vårt per i dag. Derfor fikk vi sammen med de andre flertallspartiene vedtatt at vi skal styrke kompetansen hos ansatte i sykehjem som jobber med denne pasientgruppen, og om nødvendig opprette egne spesialavdelinger.

Uansett om man er ung eller gammel så skal man oppleve at kommunen ivaretar vår psykiske helse på best mulig måte. Planen for psykisk helsearbeid skal endelig vedtas i bystyret den 17. juni. Etter det begynner det viktige arbeidet med å iverksette tiltakene.

Et viktig oppdrag for Venstre er å jobbe for at Stavanger skal være en varm kommune. Et sted hvor hver enkelt føler seg ivaretatt og hvor hjelpen er lett tilgjengelig når den trengs. Venstre vil derfor prioritere arbeidet med både psykisk og fysisk helse i årene som kommer. Ved å gjennomføre et skikkelig krafttak for det psykisk helsearbeidet i årene fremover, vil vi bidra til å gjøre Stavanger til en enda varmere kommune.