Alt starter i skolen, skriver Venstres Jan Erik Søndeland. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Venstre er på lag med fremtiden. Bli med oss!

DEBATT: Det er 2017. Stortingsvalg til høsten. Det er på tide å sjekke ut partienes nye valgprogrammer.

Rogalandsavis

Av Jan Erik Søndeland, Stavanger Venstre

For hva skal du egentlig stemme i år? Det samme som sist? Det motsatte av sist? Regjeringen gjør jo ikke nok, sier noen. Det gjorde jo ikke den forrige regjeringen heller, sier de andre. Hvem har rett? Har det noe å si? Årets stortingsvalg blir spennende og med din stemme kan det vippe riktig vei. 11. september er det du som er sjefen!

Du vil trolig finne mye du er enig i de fleste partienes valgprogrammer. Det er ikke så rart, for innen mange temaer er partiene enige. Alle vil ha flere arbeidsplasser. Verdens beste skole. En verdig eldreomsorg. Et trygt samfunn. Men løsningene er ulike. Og det er gjerne når man nærmer seg grensene for hva som er «mitt» og «ditt» og hva som er «vårt» og «de andres», at man først begynner å se forskjell på partiene.

I Venstre er fellesskapet en rød tråd. Vi har grunnleggende tro på samfunnet som noe større enn oss selv, og vi mener at vi oppnår mer sammen, enn hver for oss. Samtidig er vi et liberalt parti som vil gi deg som enkeltmenneske mest mulig frihet. Frihet fra krenkelser, sosial urettferdighet, og friheten til å realisere akkurat dine drømmer.

Her ligger styrken til Venstre, og den vil du også finne igjen i politikken vår. Akkurat i år er det spesielt tre gode grunner til at du bør stemme Venstre: Skole, globalt ansvar og behovet for nye arbeidsplasser.

Skole:
Alt starter i skolen. Den offentlige skolen skal gi hver enkelt elev et best mulig allment kunnskapsnivå og tro på egne evner. Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. Når barn har det bra, så lærer de også mer. Venstres ambisjon er at den norske skolen skal bli blant verdens beste, både i å utvikle de faglige og de sosiale ferdighetene til elevene.

En god utdanning er også det viktigste tiltaket for å utjevne sosiale, økonomiske og helsemessige forskjeller. Dessverre er det i dag slik at forskjellene mellom de sterkeste og de svakeste elevene øker underveis i utdanningsløpet.

Venstre vil sette inn en lang rekke tiltak for å skape den beste skolen for våre barn. Her er noen av disse:

* La lærerne bruke mer tid på barna og mindre på byråkrati. Vi vil sammen med lærerne gjennomgå lærernes arbeidssituasjon med tanke på å redusere skolebyråkratiet. Læreren må få mer tid til hver enkelt elev. Gode lærere er det aller viktigste for elevenes læring.

* Dyktige og motiverte lærere. En god lærer kan faget sitt, og ser og inspirerer elevene sine. I inneværende stortingsperiode fikk Venstre innført rett til etter- og videreutdanning for lærerne, og lærerutdanningen ble utvidet til en 5-årig mastergrad. Denne satsingen vil vi følge opp ved å tilby mer praksis i studiet, mer lønn og bedre utdanningstilbud også for barnehagelærere.

* Tidlig innsats – sørge for at barn som faller utenfor får hjelp tidlig. Norge bruker mesteparten av de spesialpedagogiske ressursene sent i skoleløpet i stedet for å fange opp utfordringene tidlig. Venstre vil endre den spesialpedagogiske oppfølgingen slik at tiltak iverksettes tidlig og følges opp på en god måte.

* Gratis barnehage og SFO til de som trenger det. Alle barn bør få mulighet til å delta uavhengig av foreldrenes økonomi. Derfor vil Venstre at både skolefritidsordningen (SFO) og barnehage skal være gratis for lavinntektsfamilier.

Globalt ansvar:

Akkurat nå blåser det mange illiberale vinder over verden. Vi ser statsledere som bygger sin politikk på frykt og mangel på toleranse, for å få makt i land nær oss.  Vi mener at verden nå trenger mer samarbeid, ikke mindre.

Norge lever av handel med andre land, og vi har alltid vokst på impulser utenfra. Derfor vil Venstre:

* Jobbe for et verdenssamfunn der alle mennesker deler de samme grunnleggende rettigheter, og der forskjellige kulturer kan leve side om side i frie samfunn. Venstre mener Norge skal bidra til en mer rettferdig og bærekraftig verden med like muligheter, frihet fra fattigdom og størst mulig frihet for alle.

* At Norge skal behandle asylsøknader på en skikkelig måte. Vi må ta imot dem som har beskyttelsesbehov, og raskt returnere dem som ikke har det til hjemlandet. I mottakene må det tilbys bedre aktivitets- og språktreningstilbud, og små barn bør få rett til et ordinært barnehagetilbud.

* At Norge skal bidra aktivt gjennom EØS-avtalen og på EU-nivå til å finne felles europeiske løsninger på de store felles utfordringene, som migrasjon og klima.

* At Norge skal ta sin del av ansvaret for klimaproblemene ved å bidra til å utvikle klimateknologi, redusere egne klimagassutslipp og bidra til at andre land får redusert sine utslipp.

* Arbeide for at alle rike land åpner sine markeder for varer fra lav- og mellominntektsland, bl.a. ved å frita disse for toll. Samtidig vil vi jobbe for en mer rettferdig beskatning av internasjonale selskaper og for å hindre hemmelighold i skatteparadiser.

Nye arbeidsplasser:

Rogaland har de siste årene opplevd høy arbeidsledighet som følge av store fall i oljeprisen. Mange har fått føle på kroppen hvor avhengige Stavanger-regionen og Rogaland er av oljen. Venstre er tydelige på at Norge skal leve av olje- og gass i mange år til, men samtidig må vi bygge opp nye næringer som ikke er utsatt for konjunkturene i oljebransjen. Derfor kommer Venstre til å jobbe hardt for at det skal bli lettere og billigere å etablere nye bedrifter, slik at nye trygge arbeidsplasser kan skapes for fremtiden. Gründere bør gis like sosiale rettigheter som andre lønnstakere, slik at flere tør å satse på sin gode idé.

Venstre vil også styrke de eksisterende bedriftene muligheter til å satse på forskning og utvikling. Det må tilrettelegges for at norsk næringsliv kan utvikle produkter og tjenester som vil etterspørres globalt når verden nå beveger seg over i et lavutslippssamfunn.

En viktig Venstre-seier denne Stortingsperioden var i så måte gjennomslaget for å opprette det nye statlige investeringsfondet Fornybar AS. Dette blir plassert i Stavanger og skal investere for opptil 20 mrd kroner i fornybar teknologi. Dette er et næringsområde hvor Norge har naturgitte fordeler og hvor vi i Rogaland har stor kompetanse. Det øker sannsynligheten for at vi skal lykkes. Andre spennende næringsområder med internasjonalt potensiale finner vi bl.a. innenfor fiskeri, jordbruk, IKT, bioteknologi, marinteknologi og reiseliv.

Flere partier snakker om nye arbeidsplasser, men kun Venstre tilbyr en politikk hvor man kombinerer et fullt økonomisk virkemiddelapparat (skattekutt, subsidiering og insentivordninger) med det sosiale sikkerhetsnettet som trengs for at vi skal ha et anstendig arbeidsliv.