Venstre er det eneste næringsvennlige miljøpartiet

DEBATT: Hvilke fordeler vi kan få gjennom en offensiv, lokal klimasatsing?

Av Jan Erik Søndeland, ordførerkandidat Stavanger Venstre

Det er på tide å snakke om miljø. Hvilke fordeler vi kan få gjennom en offensiv, lokal klimasatsing, og hvordan vi kan få nye arbeidsplasser samtidig som vi omstiller oss til en miljø- og klimavennlig hverdag.

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter Stavanger bystyre i november vedtok en historisk ambisiøs målsetning om å redusere våre klimagassutslipp med 80 prosent innen 2030. Sentrale ledere i Næringsforeningen stilte kritiske spørsmål ved realismen og om de foreslåtte tiltakene ville monne nok.

Jeg har full forståelse for disse innvendingene. Få tror det er enkelt å kutte 80 prosent innen 2030. Tiden er svært knapp og de økonomiske og politiske virkemidlene vi rår over som kommune er avgrenset. Vi har strukturelle utfordringer som spredt bosettingsmønster og en uhensiktsmessig kommunestruktur som gir insentiver for kortsiktig lokalpolitisk vinning på bekostning av ansvarlige klimatiltak. Vi er også prisgitt nasjonale gjennomslag i statsbudsjett og nasjonal transportplan (NTP).

Bakteppet foran bystyrets vedtak levnet imidlertid ingen tvil om alvoret. FNs klimarapport beskriver dramatiske konsekvenser for både mennesker, natur og dyreliv om vi ikke lykkes i å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Venstre er derfor klokkeklare på at Norge og Stavanger må gjøre vårt for at vi skal nå dette målet. Vi sitter på et hav av velstand, kompetanse og ressurser. Hvis ikke vi skulle klare å bidra i den internasjonale dugnaden gjennom kutt i egne utslipp, er det vanskelig å se hvorfor andre land skulle godta å måtte gjøre det hos seg.

Som folkevalgte må vi gå foran og sette retning for byen vår. Derfor mener vi i Venstre det var riktig å vedta en målsetning om 80 prosent utslippskutt. Ikke fordi det blir lett. Men fordi det er nødvendig og fordi det er på nivå med de andre andre storbyene i landet. En høy målsetning kan også være en fordel som byregion, ettersom det gir bedre argumenter i kampen om statlig støtte til investeringer i for eksempel kollektivtransport, sykkelveier og landstrømanlegg.

Vi har noen av verdens ledende teknologimiljøer i byen vår, et universitet å være stolt av, politisk vilje og høykompetente innbyggere. Mye ligger til rette for at vi skal klare å omstille Stavanger til en attraktiv by som dagens ungdom vil bo i, i fremtiden. Fordi det er enkelt å leve miljøvennlig her. Og fordi det finnes et hav av spennende jobber, både i og utenfor energisektoren.

Når tiltakene skal settes ut i livet, vil Venstre være svært lydhøre for innspill fra både innbyggerne og næringslivet. Vi hilser derfor en konstruktiv debatt med Næringsforeningen velkommen.

Hovedfokuset bør da være på hvordan det lokale næringslivet kan være med å bidra med ideer, metoder, produkter og ny teknologi som kan bidra til å redusere våre utslipp.

Venstres hovedstrategi er å drive klimaomstilling gjennom positive klimatiltak. Å føre en politikk som gjør at det lønner seg for både innbyggere og bedrifter å ta grønne valg. Det betyr at vi vil gjøre økonomiske, næringspolitiske og byplanmessige grep som støtter opp om dette på en måte som vil gjøre hverdagen mer positiv for den enkelte.Vi vil ha en miljødugnad som skaper entusiasme!

I 2015 var Venstre det eneste partiet som gikk til valg på å utrede et hurtig skinnegående kollektivtransport mellom Stavanger, Ullandhaug og flyplassen. Takket være velgernes tillit til oss pågår denne utredningen nå. Vår ambisjon er å bygge et attraktivt skinnegående kollektivtilbud, som et supplement til bussveien og som binder sammen viktige knutepunkt som flyplassen, Forus, Ullandhaug og Stavanger sentrum. Det er miljøpolitikk som både kutter klimagassutslipp og som gir folk en enklere hverdag.

I bystyret har vi gjentatte ganger hørt MDG si at både Ryfast og Rogfast burde vært stoppet av hensyn til klimaet. For Venstre er det uaktuelt å stoppe store veiprosjekter som knytter regionen vår bedre sammen med resten av landet, med argumentasjon i klimagassutslipp. En av de viktigste tingene vi kan gjøre for å sikre regionens konkurransekraft, er nemlig å få etablert god samferdselsinfrastruktur. Venstre vil også føre en politikk som skifter bilparken fra fossil energi til nullutslippsteknologi. Dermed vil også argumentet om utslipp fra kjøretøyene  få liten relevans.

Der SV, MDG og Venstre er helt enige, er derimot i hvor store beløp vi er villige til å investere fra kommunekassen på sykkelveier, gangstier, grønne parker, solceller og annen miljøvennlig infrastruktur. Her går vi samlet i front, mens de andre partiene halser etter, alt etter sakens størrelse. Det er likevel ingen tvil om, at på den ikke-sosialistiske delen av Stavanger-politikken, er det Venstre som er garantisten for offensive investeringer i klimavennlig infrastruktur.

I Venstre fører vi en nærings- og miljøpolitikk hvor vi har to tanker i hodet på én gang. Venstre heier på det private næringslivet, og vi heier på oljebransjen. Vi gleder oss over oljeselskapenes sterke tilstedeværelse i Stavanger, og vi tillater oss å feire sammen med dem når det gjøres funn. Samtidig jobber vi parallelt med å bygge opp arbeidsplasser innen nye sektorer, med utgangspunkt i de konkurransefortrinn vi allerede har som energihovedstad. For å maksimere potensialet for nye arbeidsplasser, er det også avgjørende at vi tilrettelegger for innovasjon blant de store selskapene.

Det unike med Venstre er at vi har regionens mest fremtidsrettede næringspolitikk samtidig som vi har en ansvarlig miljøpolitikk. Eksempelvis var det Venstre som opprettet det statlige fornybarfondet Nysnø og fikk lagt dette til Stavanger. I den ferske regjeringsplattformen som kom like før helgen fikk Venstre nye gjennomslag for at Nysnø de neste årene skal gis store pengeoverføringer fra staten, slik at de  skal kunne investere tungt i lovende nye selskaper innen fornybar energi. På lengre sikt vil dette kunne generere tusenvis av spennende nye arbeidsplasser.

Klimaendringene representerer en formidabel utfordring, men med politisk vilje, kløkt og godt samarbeid med det lokale næringslivet, ligger det enorme muligheter for våre føtter. La oss gripe dem sammen!