Uvitenhet fra Nina Kristiansen om 5G og mobilstråling

DEBATT: Flere byer stanser utrullingen av 5G fordi de er bekymret for helse og miljø etter advarsler fra en rekke fagfolk.

Av: Thomas J. Middelthon. Siv. øk., styreleder i Folkets strålevern og Ingrid Wreden Kåss. Master i filosofi og bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Nina Kristiansen sprer dessverre flere faktafeil om stråleforskning i sitt forsvar for 5G-utrullingen. Vi oppfordrer henne til å se nøyere på den forskningen hun har uttalt seg bastant om i Aftenpostens «uviten»-spalte. 

Flere byer og regioner i Europa – blant annet Brussel – stanser utrullingen av 5G fordi de er bekymret for helse og miljø etter advarsler fra en rekke fagfolk. Brussels miljøvernminister, Céline Fremault, har i denne sammenheng uttalt: «Brussels innbyggere er ikke forsøkskaniner hvis helse jeg kan selge for profitt». Hun mener tvilen omkring helsemessige konsekvenser er for stor. Lederen for det tyske strålevernet, Inge Paulini, har sagt at 5G-prosjektet bør stanses inntil virkningene av teknologien er utredet. Nylig har italienske myndigheter godtatt en dom som pålegger dem å iverksette en offentlig informasjonskampanje om risiko for skadevirkninger fra mobilstråling og om hvordan folk kan redusere eksponeringen. Samtidig har flere land i og utenfor EU de siste årene innført forbud eller restriksjoner for bruk av WiFi og mobiltelefoner i barnehager og skoler. 

Men Nina Kristiansen mener åpenbart at hun har kunnskap til å friskmelde 5G og mobilstråling, til tross for advarsler og appeller fra en rekke internasjonale stråleforskere. Først siterer hun en artikkel som presterer å påstå: «Det finnes ingen forskning som støtter at 5G eller tidligere generasjoner mobilnett er farlig, verken for mennesker eller dyr». Så innrømmer hun likevel at det finnes studier som viser skadevirkninger, men framstiller det som at disse studiene motsies av forskningen som helhet, er små og kan avfeies. Hvis hun hadde brukt tid på å sette seg inn i forskningen hun uttaler seg om, ville hun oppdaget at ingen av disse påstandene stemmer. 

Den som søker i forskningsdatabaser (for eksempel PubMed) og referansesamlinger, vil finne tusenvis av studier og metastudier som påviser skadevirkninger stråling fra trådløs teknologi under våre grenseverdier. For mange skadevirkninger – som DNA-skader, nervesystemskader og oksidativt stress – viser det seg at et stort flertall av tilgjengelige studier finner betydelig økt grad av slike skader. 

Det er også enkelt å finne eksempler på svært store og kostbare studier som har påvist skadevirkninger. For eksempel kreftstudien til 25 millioner dollar fra USAs National Toxicology Program (NTP), som i 2018 fant klar evidens for ondartet kreft i hjerne og hjerte hos rotter. Det velrenommerte Ramazzini-instituttet har hatt omfattende og langvarige dyrestudier på både lavfrekvent og høyfrekvent stråling/EMF, og har nylig publisert funn som bekrefter NTP-funnene, og som påviste samme type kreft også på enda lavere strålenivåer. Den store, europeiske REFLEX-studien (2004), som ble gjennomført av tolv forskningsinstitusjoner på vegne av EU, fant betydelige DNA-skader av pulset mobilstråling på nivåer langt under våre grenseverdier. Også flere store epidemiologiske studier viser trender som er konsistent med funn av skadevirkninger i laboratoriestudier. 

All stråling fra trådløs teknologi er dessuten klassifisert av WHOs kreftekspertorgan (IARC) som «mulig kreftframkallende», gruppe 2B, og flere av IARC-ekspertene – så vel som flere andre forskere – har de siste årene etterlyst en strengere klassifisering.

Kristiansen hevder at kreft blant mennesker ikke øker. Det stemmer jo ikke. Det er mange typer kreft som øker, blant nettopp flere av de typene kreft som er påvist i laboratoriestudier på dyr. Tall fra kreftregistret viser at ondartet hjernekreft i panne- og tinninglapper, altså nær der vi gjerne holder mobiltelefonen, øker i Norge. Det samme ser man i mange andre land. Samtidig er det vist økning av kreft i for eksempel skjoldbruskkjertelen og spyttkjertlene. Også funnene av skader på fertilitet og nevrologiske skadevirkninger er minst like alvorlige som kreftfunnene.

Nina Kristiansen har ingen grunn til å harselere over dem som bekymrer seg for sine barns framtid og ønsker en ansvarlig føre var-politikk. I det minste burde hun holde seg for god til å sammenligne sine meningsmotstandere med folk som tror jorda er flat.