Tildeler bore- og brønnservicekontrakter verdt 30 milliarder

Kontraktene har en samlet verdi på rundt 30 milliarder norske kroner og er de største selskapet har tildelt noen gang innen bore- og brønnservice.

Equinor tildeler nye servicekontrakter til Baker Hughes Norge AS, Halliburton AS og Schlumberger Norge AS for integrerte bore- og brønntjenester på de fleste Equinor-opererte felt på norsk sokkel, skriver selskapet i en pressemelding mandag morgen.

Kontraktene har en varighet på fire år og en samlet verdi på rundt 30 milliarder norske kroner.

I tillegg kommer opsjoner på fem ganger to år. Videreføring av kontraktene forutsetter at målsettingene for brønnleveransene fortløpende blir nådd.

– Dette er en stor dag for Equinor og norsk sokkel. Kontraktene er de største vi har tildelt noen gang innen bore- og brønnservice. Den integrerte leveransemodellen vi har valgt vil styrke samhandlingen mellom serviceleverandør, riggleverandør og operatør, og sette oss i stand til å bore flere brønner. Det gir i neste omgang økt utvinning og sikrer langsiktig aktivitet, sier Pål Eitrheim, direktør for Anskaffelser.

Hensikten med integrerte bore- og brønntjenester er å tydeliggjøre roller og ansvar. Formålet er bedre flyt i planlegging og gjennomføring av operasjonene mellom de ulike bidragsyterne.

Bygger på erfaringer

– Samhandlingsmodellen er allerede testet ut på Johan Sverdrup fase 1, Aasta Hansteen, Mariner og Cat J-riggene Askeladd og Askepott, med svært gode erfaringer både på sikkerhet og effektivitet, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn.

De nye kontraktene vil sysselsette om lag 2000 personer, fordelt på 17 faste plattformer og åtte mobile rigger. De erstatter dagens servicekontrakter som utløper 31. august.

Kontraktene legger opp til nye måter å samarbeide på, der serviceleverandørene får større ansvar for tjenester enn tidligere.

Støtte fra land blir essensielt i gjennomføringen av integrerte operasjoner. For mobile enheter vil servicekontraktene være knyttet til rigg i stedet for de enkelte lisensene.

– Serviceleverandør, riggleverandør og Equinor skal samarbeide som ett lag, og i fellesskap finne ut hvordan oppgavene best kan løses. Vi har felles drivere for å få til det vi ønsker, og vi er villige til å belønne gode prestasjoner, fordi det hjelper oss til å øke lønnsomheten. Samarbeidsformen baserer seg på at vi alltid opererer etter beste praksis, og at vi hele tiden tar med oss læring på tvers av operasjonene og utnytter denne til å stadig bli bedre, sier Tungesvik.

Kontraktene inkluderer følgende tjenester for brønnkonstruksjon:

    Integrerte boretjenester
    Sementering og pumping
    Bore- og kompletteringsvæsker
    Elektrisk logging
    Komplettering