Tid og tillit til ansatte

DEBATT: De sist årene har sykefraværet i Stavanger kommune vært for høyt.

Av: Ingrid Vikse. Nestleder, Stavanger SV

De siste årene har sykefraværet i Stavanger Kommune vært for høyt. I 2018 hadde kommunen et samlet sykefravær på 8,3 prosent, et godt stykke unna målet om å ligge under 6 prosent. Høyt sykefravær er dyrt for kommunen og gjør at kommunen leverer dårligere tjenester, samtidig som det påvirker arbeidsmiljøet negativt.  

Den politiske plattformen som ble lagt frem av det nye politiske flertallet forrige uke viser at denne utfordringen blir tatt på alvor. Her finnes flere viktige tiltak for å få ned sykefraværet i kommunen. Blant annet skal det opprettes et kommunalt utvalg for arbeidsliv og lønn, øke grunnbemanningen og opprette en kommunal vikarordning med hele, faste stillinger. Alt dette vil koste penger, men på sikt vil det kunne bidra til å spare penger. 

De siste årene har ansatte i barnehagene og barnevernet gitt klar beskjed om at strikken er tøyd for langt. De beskriver en arbeidshverdag med stadig høyere krav uten at det følger med flere ressurser. Barnehageansatte forteller om dager hvor de ikke får tid til de barna som trenger ekstra oppfølging. Ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten rekker så vidt over de mest grunnleggende oppgavene, og har ikke rom til å gi omsorg og oppmerksomhet til pasientene. De barnevernsansatte har så mange saker hver at de ikke får fulgt opp barna og familiene godt nok, og går rundt med konstant dårlig samvittighet. Felles er at stresset som følger av dette har ført til høyt sykefravær og at det de etterspør en økt bemanning. 

Å jobbe innen helse, omsorg og oppvekst er ikke det samme som å jobbe i en hvilken som helst annen bedrift og det er viktig å huske på. Du jobber tett sammen med mennesker som ofte er i en sårbar situasjon, dette er noe de færreste i slike yrker er uberørte av. Møte med mennesker går innpå selv den mest profesjonelle.  

De som velger en karriere innen et av disse yrkene er ikke motivert av karriere og lønn, da hadde de sannsynligvis valgt annerledes. De er mennesker som brenner for jobben sin og som ønsker å gjøre en positiv forskjell i menneskers liv. Og de utfører tjenester som er helt avgjørende for at kommunen skal kunne levere grunnleggende tjenester til befolkningen. I tillegg skal vi huske på at de fleste har høyere utdanning og en enorm kompetanse på sitt fagfelt. Derfor skal de også få tillit til å ta avgjørelser i jobben basert på egen faglighet. Ansatte bruker stadig mer tid på skjemaer og rapportering, dette blir en tidstyv og fører sjeldent til bedre resultater. Det er nemlig slik at resultater i denne bransjen sjeldent kan måles med tall i et skjema. I stedet bør de ansatte få bruke den allerede pressede tiden på brukerne. 

I en slik presset hverdag er høyt sykefravær en ekstra stor belastning, og det er lett og havne i en ond sirkel hvor økt stress fører til økt sykefravær som har en negativ påvirkning på arbeidsdagen til de ansatte som fort kan føre til at flere blir sykemeldt. I en presset arbeidshverdag er det viktig å ha en god, stabil og støttende kollegagruppe rundt seg. Jeg vil påstå det er avgjørende for å klare å stå i stressende perioder på en god måte. Når arbeidsdagen preges av underbemanning og stadig nye vikarer blir det mer krevende å stå i vanskelige situasjoner over tid. Det fører til en enorm belastning på de ansatte. 

Høyt sykefravær fører også med seg ustabilitet og utrygghet for brukerne, som må forholde seg til mange ulike ansatte. Dette er brukere som ofte er i sårbare livssituasjoner og da er trygge og stabile relasjoner til de ansatte avgjørende for at det skal kunne bli ivaretatt på en god måte.  

Den politiske plattformen legger opp til økt grunnbemanning i disse tjenestene. Det vil gi de ansatte mer tid til den enkelte bruker, det vil sette dem i stand til å utføre jobben sin på en bedre måte og det vil føre til økt mestring og glede i jobben. Det er dette de ansatte etterspør når de blir spurt om hva som skal til for å få ned sykefraværet. Å øke grunnbemanningen vil koste penger, men det gjør sykefraværet i dag også. 

Et annet godt tiltak i den nye plattformen er opprettelsen av en offentlig vikarordning i kommunen med vikarer i faste hele stillinger. Dette kan føre til mer stabilitet når sykefraværet først er ute, da virksomhetene i større grad kan bruke de samme vikarene. Forhåpentligvis vil dette føre til at belastningen av sykefraværet oppleves mindre for de øvrige ansatte. Det vil også gi vikarene bedre vilkår. 

Det er klart det kan være fristende å tenke at at økte krav, strengere resultatstyring og rapportering vil føre til at de ansatte skjerper seg og gjør en bedre jobb. Men denne tankegangen viser en grunnleggende dårlig forståelse for arbeidsdagene til de ansatte i kommunen, samtidig viser den skremmende lav tillit til de ansatte og den kompetansen de innehar. Det nye flertallet i Stavanger, som SV er en del av, er villige til å ta de ansatte på alvor. De foreslåtte tiltakene vil sikre at kommunen leverer bedre tjenester, at de ansatte har det bedre på jobb og at sykefraværet går ned. Dette vil også kommunen tjene på på sikt.