Ta byen tilbake til menneskene

DEBATT: Vi ønsker å skape et levende, attraktivt og mest mulig bilfritt bomiljø på Vestre Platå, skriver Per Henning Lerstad.

Av Per Henning Lerstad, styreleder Sameiet Vestre Platå

Ifølge kommunens klima- og miljøplan er hovedmålet nullvekst i personbiltrafikken. Reguleringsplan for Vestre Platå Nord skal sikre et godt bomiljø, barns oppvekstvilkår, trafikksikkerhet og prioritering av myke trafikantgrupper. Trafikkbelastningen i Klinkenberggata nær vår bebyggelse er i dag for stor, støyende og sjenerende, med tungtrafikk og høy kjørehastighet.

Likevel mener kommunens administrasjon at bilens framkommelighet skal prioriteres.

Kommunalstyret for byutvikling fattet i møte 16.08.18, i sak 105/18, pkt. 3 flg. flertallsforslag med 9 stemmer (H, Ap, V, MDG):

«Kommunalstyret for byutvikling ber om en sak der følgende utredes: I samsvar med hovedmål i Reguleringsplan for Vestre Platå Nord, vedtas at Klinkenberggata stenges for gjennomgangstrafikk i BEGGE retninger i en begrenset kjørestrekning fra Wessels gate til Løwolds gate. Dette nærområdet må trafikksikres bedre av hensyn til barnehage, parkareal, omsorgsboliger og den sykkelprioriterte Møllegata».

Ovennevnte åpenbare grunner mener vi ikke trenger noen stor utredning. Enveisregulering for biler i dette området som foreslått i planforslaget er langt fra noen trafikksikker løsning. Og hvorfor er det gunstigere å enveisrette trafikken enn å stenge den helt mot Møllegata? Hensynet til syklende i den fargelagte Møllegata er mangelfull i dag. Derfor må det skiltes og fysisk stenges for gjennomgangstrafikk i begge retninger i en begrenset kjørestrekning i Klinkenberggata.

Hvorfor kan ikke denne gata stenges for gjennomkjøring i en begrenset strekning når to nabogater (Ledaals gate og Peder Claussøns gate) foreslås stengt for gjennomkjøring? Hvorfor er det viktigere å stenge nabogater for trafikk enn den svært trafikkerte Klinkenberggata? Dette hvis hensikten er å redusere biltrafikken ifølge planforslaget. Møllegata må reelt sett bli en opprioritert «sykkelgate» den er tiltenkt å være i et landsomfattende pilotprosjekt – som ikke er sluttevaluert fra kommunens side. Prioritet for lekearealer og beplanting er naturlig i tilknytning til park og barnehage.

Kommuneadministrasjonens merknader vitner om manglende forståelse og innsikt for å ivareta myke trafikkgruppers interesser med et godt bomiljø som intendert i planforslaget. Vi etterspør flere virkemidler for å styre mer av biltrafikken med eks bredere fortau, innsnevret kjørebane, gatetun, redusert fartsgrense og fartsdempende elementer. Vårt fokus er å skape et levende, attraktivt og mest mulig bilfritt bomiljø nær Stavanger sentrum.

Vi er flere enn 25 beboere i dette nærområdet som vil ta byen tilbake til menneskene!

Vi håper på fortsatt støtte fra våre folkevalgte i bystyret 03.09. for å unngå eventuelt videre ankeutspill overfor Fylkesmannen.