Stavangerskolen inn i en ny tid

DEBATT: Vi klarer ikke å gi elever med særskilte behov det de trenger, skriver Venstres Rune Askeland.

Av Rune Askeland, Stavanger Venstre

Mye av det vi gjør i dag, skal vi ikke gjøre i fremtiden. Nye oppfinnelser gjør det enklere å løse utfordringer som vi i dag bruker mye tid på.

God teknologi er gode verktøy til forbedring av samfunnet. Men, gode politikere og politiske parti, glemmer ikke oppdraget mens en omfavner fremtiden.
Venstre er der. Vi er endringsvillige, men skolens formål står fast.

Skolens primære mål ligger der nærmest uavhengig av verden rundt. I opplæringsloven står det «Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong».
Venstre sitt valgprogram for inneværende bystyreperiode fikk navnet «Stavanger på vei inn i en ny tid». Tittelen er treffende på mange måter. Som vår by, så er skolene våre på vei inn i en ny tid. En tid der mye endres, men der formålet er det samme.

Vi skal ikke endre fundamentet. Endringer som ikke er kunnskapsbasert har en stor sjanse til å mislykkes. Hadde vi revet middelalderbyen vår, eller trehusene våre, så ville Stavangers identitet blitt revet også. Å kunne modernisere, og samtidig bevare det viktige, er noe Venstre har fokus på.

Et nøkkelsitat for meg som venstrepolitiker er «Samfundet i sin Helhed har Ansvar for alle de enkeltes Velfærd». Sitatet er fra Johan Castberg, en av våre store politikere. Den politiske arven han etterlot er grunnleggende og viktig for sosiallovgivningen som ble utformet på 1900-tallet og en av forutsetningene for dagens velferdspolitikk.

Å sette den enkelte eleven i sentrum, er nettopp å ta Castberg på alvor. For at hver elev skal kunne få de rette utfordringene og få de gode mestringsopplevelsene, så må vi ikke være redd for å fremme ny politikk. Vi som lokalpolitikere har et ansvar for å lytte og skaffe oss kunnskap for å kunne være med på å gjøre stavangerskolen enda bedre, for ansatte og elever.
Da vi gikk til valg i 2015 så var det i etterkant av en solid prosess der vi meislet ut et godt valgprogram. De to første setningene i kapittelet om skole lyder: «Skolen skal se den enkelte elev. Utfordringer skal fanges opp så tidlig som mulig».

Venstre fikk en god oppslutning ved valget. Innbyggerne i Stavanger hadde tillitt til venstres politikk.

Det er nok av utfordringer for den enkelte elev. Noen utfordringer er sunne, vi skal gå opp en bratt bakke av og til, men vi skal ikke møte en vegg.

Venstre ha så langt i denne perioden, alene eller med andre parti, jobbet hardt for å kunne gi skolene de ressursene og verktøyene en trenger for å løfte de elevene som møter utfordringer som er for store.
Vi startet tidlig i bystyreperioden med å besøke skoler i Stavanger for å lytte. Hva kan vi gjøre for å bidra til å gjøre stavangerskolen bedre?

Tilbakemeldingene samsvarte.  Vi klarer ikke å gi elever med særskilte behov det de trenger. Vi trenger en romsligere økonomi.

Flertallspartiene i Stavanger (V, H, Frp, Krf, Pp, Sp) har valgt å prioritere skolen i budsjettene så langt i inneværende periode.

Samtidig har vi ved flere anledninger hatt spesialundervisning og tilrettelagt undervisning på agendaen. Vi setter nå i gang med en ny inntektsmodell for skolene våre. Vi skal ha en tettere oppfølging av spesialundervisningen, noe som ble nylig vedtatt enstemmig i kommunalstyret for oppvekst. Vedtakene ligger på kommunens internettsider.

Vi har ikke kun lyttet til ansatte ved skolene. Elevene våre har også en viktig stemme. Gjennom elevundersøkelsene får vi et inntrykk av hvordan våre barn trives på skolen. De aller fleste har det veldig bra i stavangerskolen, men vi ser, av ulik alvorlighetsgrad, at noen har det ikke bra.

Mobbing har vært høyt oppe på agendaen i Stavanger. Her har vi en nulltoleranse og både ved en lovendring og ved vår oppfølging lokalt, så kan en trygt si at det aldri har vært et større fokus på anti-mobbearbeid.
Mange elever opplever at tiden på ungdomsskolen ikke gir en økning av motivasjonen for skolearbeidet, snarere tvert imot. At det er andre ting enn skole som oppleves som kjekt for ungdommen er ikke vanskelig å forstå, men jeg og Venstre har troen på at skolen kan oppleves som spennende, kjekk og kul på ungdomstrinnet.

La oss ikke være redd for å fremme en undervisning som gir variasjon i hverdagen. Hva med mer innovasjon i skolen?  Hva med en satsing på entreprenørskap og elevbedrifter?
Stavanger tar for tiden sjumilssteg når det gjelder digitalisering av skolen. Alle elever skal få god kjennskap til den digitale verden - i en pedagogisk sammenheng.

Å satse på entreprenørskap er helt i tråd med NOU 2015: 8
«Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser». For å sitere utredningen:
«Entreprenørskap som arbeidsmåte i skolen vektlegger elevenes initiativer, problembasert læring, praktisk arbeid og samarbeid med lokalsamfunnet. Slike arbeidsmåter kan bidra til en variert og praktisk undervisning og til elevers motivasjon for å lære».

Vi har i lag med flertallspartiene tatt initiativ til et prosjekt for å kunne redusere antall skolevegrere i Stavanger. Dette er komplekst, men vi kommer ingen vei uten å satse og uten å involvere flere ulike sektorer i kommunen.

Venstre skal fortsette å gjøre det vi kan politisk for å møte de utfordringene som elever og ansatte i skolen møter. Vi skal ikke være redd for nye løsninger, men vi skal ikke eksperimentere.

I Stavanger er Venstre et tydelig skoleparti med høy troverdighet. Vi er klar på at vår rolle som politikere er å gi skolen gode rammer og styringsdokument. Ansvaret ellers hviler hos rektorer, lærere og andre ansatte. Å kjenne sine roller og ha tillitt til våre ansatte er viktig. Jeg har prøvd så godt jeg kan å leve opp til dette så langt i perioden. Jeg ser fram til fortsettelsen.