Stavanger med overskudd på drift på 2,3 prosent

Stavanger kommune fikk et driftsoverskudd på 2,3 prosent i 2018.

De foreløpige regnskapstallene viser et netto driftsresultat på 174 millioner kroner.

Stavanger kommune fikk i 2018 et netto driftsresultat på 241 millioner kroner, tilsvarende 2,3 prosent av driftsinntektene. Høyere frie inntekter, godt bidrag fra finansområdet samt mindre forbruk på tjenesteområdene er hovedforklaringene på at resultatet ble bedre enn forventet, skriver Stavanger kommune i en pressemelding.

Det foreløpige regnskapet for Stavanger kommune viser et netto driftsresultat på kr 241 millioner kroner, tilsvarende 2,3 prosent av samlede driftsinntekter. Gjeldsgraden ble på 61 prosent. Egenfinansieringen av investeringene i 2018 var på 72 prosent.

Det ble investert for kr 1,1 milliarder kroner i bygg og anlegg innenfor skole, barnehage, helse og omsorg, idrett, kultur, park og vei, vann, avløp og renovasjon. samt ny teknologi.

– Bedre resultater enn forventet for 2018 gir et viktig bidrag i arbeidet med å styrke den nye kommunens økonomi på sikt. Høyere frie inntekter, gode bidrag fra finansområdet samt mindre forbruk på tjenesteområdene, preger de foreløpige regnskapstallene som nå foreligger, sier rådmann Per Kristian Vareide.

LES OGSÅ: Bra styring på økonomien i Sandnes

Advarer om dårligere tider

Samtidig advarer rådmannen om strammere økonomiske utsikter. Skatteveksten i Stavanger er fortsatt betydelig lavere enn ellers i landet.

Det budsjettjusterte netto driftsresultatet var på - 0,4 prosent. Høyere nasjonal skatteinngang enn de statlige styringssignalene indikerte tidligere på høsten, medførte lavere utjevningskrav for Stavanger. Frie inntekter ble dermed om lag kr 32 millioner kroner høyere sammenlignet med høstprognosene. Resultat av finanstransaksjoner ble 26 millioner kroner høyere enn forventet, og pensjonsutgiftene ble 32 millioner kroner lavere enn budsjettert. Forberedelser til kommunesammenslåingen har preget tjenesteområdene i kommunen og mange virksomheter har utvist forsiktig bruk av midler.

Resultatet for tjenesteområdene

Tjenesteområdene hadde 55 mill. kroner (0,8 prosent) i mindre forbruk i forhold til et netto budsjett på 7,1 millarder kroner i 2018. Det har vært stor oppmerksomhet på økonomistyring, melder kommunen.

– Tjenesteområdene har jobbet intensivt i løpet av året med å få oversikt over tjenestene som skal gis i den nye kommunen. Det er kjekt å se at organisasjonen jobber helhetlig og forbereder seg til 2020, sier rådmann Per Kristian Vareide.

Mindre skatt enn budsjettert

Samlet skatteinngang til Stavanger kommune i 2018 ble 4945 mill. kroner. Nivået er kr 57 millioner kroner (1,2 %) høyere sammenlignet med 2017, men kr 53 millioner kroner lavere enn justert budsjett 2018.

Skatteveksten samlet til kommunene ble på 3,8 prosent mot en anslått vekst på 2,4 prosent. Økningen i nasjonal inngang medfører lavere skatteutjevning for Stavanger kommune og høyere frie inntekter. Frie inntekter ble i 2018 på 7277 mill. og er kr 32 millioner høyere enn budsjettert.