Haugesund valgt en klar og offensiv politikk for utvikling av sitt sentrum. Her fra Smedasundet. Foto: Lasse Hansen

Stavanger må se til Haugesund for inspirasjon

KRONIKK: Den største utfordringen for utviklingen av Stavanger sentrum, er mangelen av politisk vilje til å prioritere sentrum som utviklingsområde foran periferien.

Anders Fjelland Bentsen, nestleder Stavanger Ap, 1. vara Kommunalstyret for byutvikling

Byen må se til Haugesund for inspirasjon. Prioriterer man alt, prioriterer man ingenting.

Mens Høyre-alliansen i Stavanger spriker i alle retninger i byutviklingsspørsmål, har Arbeiderparti-styrte Haugesund valgt en klar og offensiv politikk for utvikling av sitt sentrum. Som i så mange andre norske kommuner, har bysenteret sakket etter i bolig- og næringsutviklingen. Nå tas det grep. I holdning og handling satses det på sentrum i sildabyen – til Høyres jamring og protester.

Som på Haugalandet, er det på Nord-Jæren ved å danne seg en politisk bevissthet om at framtidens byer ikke kan bygges på bilens premisser. Tiår med byspredning i hele omlandet, har vist seg å ha uheldige konsekvenser. Det er dyrt og vanskelig å bygge kollektiv infrastruktur når alt er spredt over store avstander. Det er utfordrende å skape en levende by når man ikke har en tilstrekkelig kritisk masse mennesker som bor og arbeider i sentrum.

Det er flere forhold som taler for en mer urban utvikling av vår region. FN har pekt på byfortetting som et av de viktigste tiltakene for å møte verdens klimautfordringer på sikt. Og i kampen byene imellom om å være vertskap for nye arbeidsplasser, fagmiljøer og kloke hoder, blir byutvikling stadig viktigere. Et pulserende bysentrum betaler seg næringspolitisk.

Lokalt skal en revidert utgave av forslaget til ny sentrumsplan snart ut på høring. En overordnet målsetting for planen er at Stavanger sentrum skal være regionens viktigste bysenter. For å oppnå dette legges det opp til fortetting i den eksisterende byveven og utbygging av nye arealer, blant annet på Holmen og stasjonsområdet. Slik urban fortetning skaper naturlig nok diskusjon. Om naboskap, solforhold, arkitektur og mer.

Det er et sunnhetstegn at mange engasjerer seg i hva som gir en god by og tar del i ordskiftet om sentrumsplanen. En slik diskusjon må nødvendigvis inkludere byggehøyder og arealutnyttelse, men vel så viktig er det å diskutere hvilken rolle sentrum skal ha. Denne diskusjonen bør også speile hvilken rolle andre utviklingsområder ikke skal ha. Det nytter ikke å ha en uttalt holdning om å satse på byen, dersom man ikke er villig til å prioritere sentrum foran områder som Forus og Ullandhaug.

Stavanger må gjøre som lillebror i nord. Haugesund har vedtatt en kommuneplan som gir svært tydelige føringer for arealbruk. Det innebærer at sentrum har forrang, og ny handels- og boligetablering i andre områder begrenses. Nødvendige midler til god byutvikling bevilges. Og positive insentiver som et fasttrack-program for byggesaker i sentrum, har sørget for et taktskifte i utviklingen av byen.

Senest i forrige uke besluttet flertallet i Haugesund bystyre dessuten å utrede muligheten for å gi skattefordeler for handel- og kontorbygg i sentrum, gjennom redusert eiendomsskatt. Kort fortalt; i Haugesund tør de gjøre det som trengs!

Nord for fjorden er de politiske skillelinjene klare. Arbeiderpartiet ønsker konkret prioritering og tydelige valg for å styrke sentrum. Høyresiden ønsker å la markedskreftene ta seg av byutviklingen alene. I Stavanger bør vi enes om at av Haugesund har vi noe å lære.