Sluttspillet utsatt for Oilers

Tore Christiansen skryter av forbundets håndtering av saken.

Følg RA Sporten på Facebook!

Sluttspillet i ishockey er utsatt inntil videre. Det bestemte Norges Ishockeyforbund mandag. 

Forbundet har hatt dialog med klubbene gjennom dagen. I pressemeldingen sier blant annet forbundet:

«For Norges Ishockeyforbund har det vært vektlagt å ta en så solidarisk beslutning som mulig, en beslutning som ikke rammer klubber skjevt, verken sportslig eller økonomisk. Å gjennomføre et NM-sluttspill uten publikum er ikke ansett som ønskelig på det nåværende tidspunkt, verken av klubber eller forbund. På den bakgrunn har NIHF valgt å utsette NM-sluttspillet for herrer inntil videre.» 

Styreleder i Oilers, Tore Christiansen, skryter av forbundets behandling av saken. Han framhever at de har vært i forkant. 

– Jeg synes at forbundet har opptrådt veldig profesjonelt. De startet å planlegge i forrige uke med ulike scenario, sier Christiansen til RA.

LES OGSÅ: Derfor valgte Oillers MS

Mandagens møtevirksomhet var en åpen dialog mellom klubbene. 

– Alle klubbene fikk si sitt, så trakk de seg tilbake. Ut fra det kom beslutningen, sier Christiansen.

I Stavanger ble det søndag lagt ned restriksjoner som gjør at alle arrangementer innedørs med over 500 deltakere er avlyst. 

LES OGSÅ: Oilers-spiller er ute i fire til seks måneder

Uli­ke lo­ka­le for­hold

Det er for­skjell på de lo­ka­le for­hol­de­ne blant lagene i norsk ishockey. 

I Stavanger ble det søn­dag lagt ned re­strik­sjo­ner som gjør at alle ar­ran­ge­men­ter in­nen­dørs med over 500 del­ta­ke­re er av­lyst. Det er ikke de sam­me for­hol­de­ne som gjel­der i Oslo. Der er gren­sen på 1000 del­ta­ke­re. 

På Ha­mar er det ennå ikke lagt ned re­strik­sjo­ner rundt ar­ran­ge­men­ter, mel­der Ha­mar Arbeiderblad. 

Mang­le­rud Star ut­tal­te til Dags­avi­sen i går at hel­ler ikke de had­de fått re­strik­sjo­ner fra Oslo kom­mu­ne. 

Øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser

DNB Arena har fått funk­sjon som et kul­tur­hus i Stavanger.

For at Oilers-kon­ser­net skal tje­ne pen­ger kre­ver det høy ak­ti­vi­tet. Det kre­ves at fle­re tu­sen fin­ner vei­en ukent­lig for å se is­ho­ckey. I til­legg er ar­ran­ge­men­ter som den av­lys­te Bryan Adams-kon­ser­ten og mes­se­ut­leie nød­ven­dig for en sunn øko­no­misk drift. 

I 2018 av­slut­tet Oilers se­son­gen al­le­re­de i kvart­fi­na­le­ne. Da om­sat­te kon­ser­net for 86 mil­li­o­ner. Til sam­men­lig­ning ble det om­satt for 94 mil­li­o­ner i fi­na­le­året 2017, og 102 mil­li­o­ner i 2016. Det før­s­te til at 2018 end­te med nær­me­re 1,3 mil­li­o­ner i un­der­skudd for Oilers-konsernet. 

I ut­gangs­punk­tet skul­le den po­ten­si­el­le kamp syv i årets fi­na­le­se­rie spil­les 26. ap­ril. Der­som det blir en lang­va­rig ut­set­tel­se av slutt­spil­let må det gjø­res noe med struk­tu­ren på av­vik­lin­gen. 8. mai star­ter is­ho­ckey-VM, hvor Norge del­tar. For kvin­ne­lands­laget er al­le­re­de VM i Frank­ri­ke av­lyst. 

En mu­lig kon­se­kvens kan være at slutt­spil­let 2020 av­ly­ses.