Ønsker å sette Stavanger i førersetet – ser gevinsten

Det er po­li­tisk vil­je for å ska­pe et sterkt e-sports­mil­jø i Stavanger. Sy­ner­gi­ene av et slikt mil­jø kan ska­pe enormt man­ge nye ar­beids­plas­ser i re­gi­o­nen.