Kan skape arbeidsplasser

KOMMENTAR: Journalist Kristoffer Knutsen tror synergiene av e-sportssatsing i Stavanger kan skape mange arbeidsplasser på sikt.

Følg RA Sporten på Facebook!

Man­ge me­ner mye om hva som kan bli «den nye ol­jen». At det blir e-sport er ikke sik­kert, men det er li­ten tvil om at det kan gi gro­bunn for svært man­ge ar­beids­plas­ser der­som de ret­te gre­pe­ne tas tid­lig. 

E-sport i seg selv kan ska­pe noen få ar­beids­plas­ser i det sto­re bil­det, sy­ner­gi­ene av et e-sports­mil­jø kan ska­pe man­ge.

Både Oilers og Viking har kas­tet seg inn i e-sports­ver­denen. Med lag i for­skjel­li­ge type spill, og egne lo­ka­ler for den mo­der­ne id­ret­ten, tar de sat­sin­gen på al­vor. 

LES OGSÅ: Offensiv satsing fra Oilers

Over hele ver­den var det 252 mil­li­o­ner men­nes­ker som så på e-sport i 2019. Det er et enormt mar­ked. I Norge er det i vekst, noe blant an­net Telialigaen har sør­get for. 

Ut­øver­ne er pro­fe­sjo­nel­le. De har be­gynt å gå på topp­id­retts­lin­jen på St. Svithun VGS, og job­ber mål­ret­tet. De leg­ger opp kost­hold og tre­ning et­ter kon­kur­ran­se­hver­da­gen. Uni­ver­si­te­tet er også in­vol­vert i sat­sin­gen.

Det er en­kelt og greit spill de dri­ver med, på en da­ta­ma­skin. For­skjel­len på før og nå er at sta­dig fle­re ser på det­te via TV og in­ter­nett. Det fø­rer med seg en økt kom­mer­sia­li­se­ring, og med­føl­gen­de mu­lig­he­ter. 

LES OGSÅ: Ny satsing fra Viking

Tek­no­lo­gi­sel­ska­per er blant spon­so­re­ne for e-sports­lage­ne. Det er med god grunn. De skal kon­kur­re­re om å sik­re dis­se tek­no­lo­gi­in­ter­es­ser­te ut­øver­ne i fram­ti­den. Det er ikke ute­luk­ken­de pen­ger som mo­ti­ve­rer da­gens unge i ar­beids­mar­ke­det. Mu­lig­he­ten til å ut­fol­de seg som men­nes­ke, og at det er po­si­ti­ve as­so­sia­sjo­ner rundt be­drif­ten, er eks­tremt vik­tig.

Med Stavanger som base for den nors­ke sat­sin­gen vil det føre til økt at­trak­ti­vi­tet for tek­no­lo­gi­sel­ska­per som vil etab­le­re seg i re­gi­o­nen. 

Kon­se­kven­sen kan rett og slett bli at Stavanger set­ter seg i fø­rer­se­tet som tek­no­lo­gi­ho­ved­stad. Det vil gi mu­lig­het for et enormt kom­pe­tan­se­mil­jø, og «Norges Si­li­con Valley» som man­ge av de hip­pe grün­der­mil­jø­ene hå­per på. Det er ikke noe som kan ved­tas av po­li­ti­ke­re, men de kan selv­sagt til­ret­te­leg­ge for ut­vik­lin­gen.

LES OGSÅ: Dette er Vikings e-spillere

Fak­tisk kan e-spor­tens fram­marsj være det som fø­rer fle­re tek­no­lo­gi­sel­ska­per til re­gi­o­nen, og kan­skje på sikt de in­ter­na­sjo­na­le sel­ska­pe­ne som Google og Apple. Man­ge av fram­ti­dens ar­beids­plas­ser er ikke steds­bun­det på sam­me måte som det har vært. Et tek­no­lo­gi­fir­ma kan etab­le­re seg der de beste ho­de­ne er. Her kan re­gi­o­nen set­te seg i fø­rer­se­tet.

E-sport er uten tvil po­pu­lært for ti­den. For å se hele bil­det med hva det­te kan føre til for re­gi­o­nen må næ­rings­li­vet og po­li­ti­ker­ne hen­ge seg på selv om de ikke for­står hvor­for ung­dom over hele ver­den ser på.

Ol­je­næ­rin­gens fram­vekst kom som en kon­se­kvens av at po­li­ti­ker­ne var ras­ke med å snu seg og leg­ge til ret­te. Vil po­li­ti­ker­ne i 2020 ha sam­me inn­stil­ling til et nytt even­tyr?

Det hand­ler ikke om å for­stå ut­øver­ne, det hand­ler om en sjel­den mu­lig­het for re­gi­o­nen.

LES OGSÅ: Her er Tommy Høiland i verdenstoppen