Sport

Solas nye keeper elsker Harry Potter

NAVN I NYHETENE: Tonje Haug Lerstad har noen helt spesielle tatoveringer, og hadde sitt første møte med sin nye trener, Steffen Stegavik, som elleveåring.

Følg RA Sporten på Facebook!

HVEM: Ton­je Haug Ler­stad (24)

HVA: Ny keep­er i Sola Hånd­ball fra høs­ten av. Kom­mer fra spill for Stor­ha­mar i Rema 1000-li­ga­en. Har tid­li­ge­re spilt for Molde og By­åsen.

– Gra­tu­le­rer med Sola-kon­trakt for de nes­te to se­son­ge­ne. Hva fikk deg til å egent­lig til å vel­ge gul­trøy­e­ne?
– Det er jo et lag som har tatt sto­re steg den siste se­son­gen. Steffen Ste­ga­vik har gjort det vel­dig bra. Jeg har hørt mas­se po­si­tivt om hvor­dan det er i Sola nå. Det pas­ser også fint i min si­tua­sjon, jeg øns­ker å ta mer an­svar.

– Dia­lek­ten din min­ner vel­dig mye om Stegaviks. Er du trøn­der?
– Jeg er fra Trondheim, ja.

– Da kjen­ner du vel fle­re i laget, det er jo noen spil­le­re fra Trondheim?
– Jeg kjen­ner Ca­mil­la Herrem fra en lands­lags­sam­ling, den ene sam­lin­gen jeg fort­satt le­ver på. Ma­thil­de Holck og Maja Magnussen kjen­ner jeg fra By­åsen. Mar­ti­ne Wolff fra ju­ni­or­lands­laget.

– I og med at du er fra Trondheim er det vel lett å ten­ke seg fram til at du kjen­ner din nye tre­ner, Steffen 
Ste­ga­vik, fra før?

– Ja. Da jeg var el­le­ve år gam­mel var jeg fak­tisk på «Stef­fens hånd­ball­sko­le» i Trondheim.

– Hva er mål­set­tin­gen din med hånd­ball­kar­rie­ren?
– Må­let har all­tid vært å kom­me så langt som mu­lig, og bli så god jeg kan. Jeg hå­per jeg kan kom­me meg nær­me­re en lands­lags­plass, og kan­skje ut­lan­det etter­ hvert.

LES OGSÅ: Sola signerte ny keeper

– Hva gjør du uten­for hånd­ball­ba­nen?
– Jeg stu­de­rer 50 pro­sent. Jeg tar en bache­lor i so­sio­lo­gi.

– Spen­nen­de stu­dium. Hvor­for valg­te du det?
– Det var litt til­fel­dig, jeg viss­te ikke helt hva jeg skul­le bli. Det er jo en ut­dan­nel­se som hand­ler om folk, og det li­ker jeg jo. Jeg tar det over net­tet, så det fort­set­ter jeg med selv om jeg flyt­ter til Sola.

– Hva har du ut­vik­let mest et­ter du dro fra Trondheim?
– Det er helt klart å tak­le mot­gang. Det har egent­lig bare gått opp­over. Da jeg dro til Molde ble jeg ska­det, og kom til­ba­ke som and­re­valg. Det var gan­ske tøft.

– Hvil­ke tan­ker gjør du deg om kon­kur­ran­se­si­tua­sjo­nen i Sola?
– Jeg hå­per jo å bli før­ste­keep­er. Jeg har stått med Ama­lie Frø­land på ju­ni­or­lands­laget tid­li­ge­re. Vi kom­mer til å være et godt team, for Ama­lie er støt­ten­de og her­lig. Det er bra. Steffen Ste­ga­vik har også for­talt meg om Jo­han­na Fossum, og det blir kjekt å ha noen en ung keep­er som dyt­ter oss i ryg­gen.

– Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg?
– Det er helt klart Har­ry Potter-se­ri­en. Den har jeg sik­kert lest hund­re gan­ger, og hørt på lyd­bø­ker. Jeg har fak­tisk en Galtvort-ta­to­ve­ring på ar­men, og døds­ta­lis­ma­ne­ne på ta­to­vert på bak­si­den av over­ar­men.

LES OGSÅ: Dette sier kulturministeren om toppidrettspausen

– Hva gjør deg lyk­ke­lig?
– Det er å være god i hånd­ball. Spille gode kam­per gjør meg lyk­ke­lig, og være med fa­mi­li­en. Det er ikke ver­re enn det.

– Hvem var din barn­doms­helt?
– Jeg har ald­ri hatt noen skik­ke­li­ge for­bil­der, men jeg så litt opp til Kath­rine Lunde. Det er litt vondt å si nå som jeg spil­ler mot henne, men Nik­las Lan­din på her­re­si­den.

– Hva mis­li­ker du mest ved deg selv?
– Jeg fø­ler mye hele ti­den. Går det bra, går det vel­dig bra, og til­sva­ren­de dår­lig. Jeg over­ten­ker kan­skje litt mye.

– Hva gjør du når du skei­er ut?
– Jeg skei­er jo ut hele ti­den. Når jeg skei­er skik­ke­lig ut blir det med en skik­ke­lig fest.

– Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog for?
– Det må være for dyre­ret­tig­he­ter. Jeg har en hund selv, og er vel­dig glad i dyr.

LES OGSÅ: Sikter mot OL

– Blir den med på flyt­te­las­set?
– Så klart! Det er en eng­elsk bull­dogg.

– Er det noe du ang­rer på?
– Nei, det kan jeg ikke si. Jeg ang­rer ikke på så mye, det er ikke vits å ang­re seg.

– Hvem ville du helst stått fast i hei­sen med?
– Det er selv­sagt J.K. Rowling. Jeg ville snak­ket med henne om hele Har­ry Potter-uni­ver­set, og hva som skjer vi­de­re med dem. Det skjer vel­dig mye på 19 år. Vi må jo også føl­ge med un­ge­ne når de vok­ser opp. Det er mye vi skul­le snak­ket om.

LES OGSÅ: Dette sier Oilers-kapteinen om utsettelsen

Nyeste fra Dagsavisen.no: