Sport

Mathias Trettenes er «Årets sports­navn 2020»

Med klar mar­gin ble Ma­thi­as Trettenes kå­ret til «Årets sports­navn» av RAs le­se­re. For de fles­te var 2020 et spe­si­elt år, men kan­skje eks­tra mye for 27-år­in­gen fra Stavanger.

Følg RA Sporten på Facebook!

Med klar mar­gin ble Ma­thi­as Trettenes kå­ret til «Årets sports­navn» av RAs le­se­re. For de fles­te var 2020 et spe­si­elt år, men kan­skje eks­tra mye for 27-år­in­gen fra Stavanger.

RAs le­se­re har talt. I skarp kon­kur­ran­se med Vi­kings topp­sco­rer Veton Berisha, Solas og lands­lagets Ca­mil­la Herrem, re­kord­lø­pe­ren Jakob Ingebrigtsen og etap­pe­vin­ner i Tour de France Alexander Kristoff, var det Ma­thi­as Trettenes som ble «Årets sports­navn 2020». Kå­rin­gen skjer i sam­ar­beid med Sparebanken Vest, og gir en pre­mie på 10.000 kroner til en or­ga­ni­sa­sjon vin­ne­ren selv velger.

SE VIDEO: Se intervjuet med Årets sportsnavn, Mathias Trettenes (+)

– Det er selv­føl­ge­lig kjem­pe­stort for meg, sier Trettenes til RA un­der ut­de­lin­gen – før han fort­set­ter:

– Det er et vel­dig ce­le­bert sel­skap, å bli nevnt sam­men med dem, sier pris­vin­ne­ren yd­mykt.
I kjent stil ville ut­de­lin­gen skjedd i et ut­solgt DNB Arena, men med om­sten­dig­he­te­ne i ver­den er det kun mu­lig å ord­ne det di­gi­talt. Det pas­set re­la­tivt godt siden Trettenes for ti­den be­fin­ner seg i Sveits.

LES OGSÅ: Slik blir veien tilbake for Oilers

Gull­åp­ning

Året 2020 ble åp­net hjem­me i Stavanger for Mathias Trettenes. Han var en del av et vel­smurt Oilers-ma­ski­ne­ri. Se­rie­spil­let før­te til gull, med den høy­es­te po­eng­sum­men noen­sin­ne. Fak­tisk ett po­eng bedre enn Trettenes’ de­but­se­song i Oilers. Det var i 2011/12. Da ble Oilers se­rie­mes­ter på sam­me dato, men tok 112 po­eng mot 2019/20s 113.

En av de sto­re for­skjel­le­ne for 27-år­in­gen var rol­len i laget. I den før­s­te re­kord­se­son­gen var han en av lagets ung­gut­ter, og hav­net i skyg­gen av poengfangende stjer­ner som Chris­ti­an Dahl-Andersen, Martin Strand­feldt, Ryan Mac­Mur­chy, Jim­my Kil­pat­rick og Tim Ku­nes.

For­ri­ge se­song spil­te han selv en ho­ved­rol­le i før­s­te­rek­ken til tre­ner Todd Bjorkstrand. Sam­men med Dan Kis­sel og David Mor­ley fram­sto han som en førs­te­klas­ses toppcenter i det som da het Get-li­ga­en.

– Det er en stor del av den­ne pri­sen jeg må dele med lag­kom­pi­se­ne mine. Det gikk på skin­ner, så å si, fra dag en. Laget kom godt sam­men med en gang. Når det går på skin­ner, og du er en del av et ma­ski­ne­ri, går det av seg selv egent­lig, sier Trettenes.

Laget hans var nær­mest ustop­pe­li­ge. Et­ter uten­lands­opp­hold i sto­re li­ga­er som All­svens­kan, tys­ke DEL og Sveits er han ikke i tvil om hvor godt det var.

– Den se­son­gen var helt fan­tas­tisk, fra start til slutt. Jeg vet ikke om jeg har vært en del av et så godt lag noen gang, sier Trettenes vi­de­re.

Se­son­gen før­te også til en per­son­lig re­kord, og Stavanger-re­kord. Ald­ri tid­li­ge­re har en lo­kal spil­ler pro­du­sert så man­ge po­eng i is­ho­ckey­ens topp­li­ga som Trettenes gjor­de. Med 56 po­eng slo han den gam­le re­kor­den til Ras­mus «Babu» Gjesdal fra 1980-tal­let. Over 20 år skul­le det til før en lo­kal spil­ler pro­du­ser­te på det ni­vå­et, og sik­ret den his­to­ris­ke mi­le­pæ­len.

LES OGSÅ: Trettenes' rekordaften

Sveits

Oilers fikk ald­ri sjan­sen til å vin­ne slutt­spil­let. Norge ble stengt ned 12. mars, da var se­son­gen over. For Trettenes duk­ket det opp en mu­lig­het for kon­trakt i Sveits, på nivå to for La Chaux-de-Fonds. Den mu­lig­he­ten grep han, med beg­ge hen­de­ne.

– Et­ter se­son­gen var det mye usik­ker­het, og det er in­gen hem­me­lig­het at jeg øns­ker å tes­te gren­se­ne mine som is­hoc­key­spil­ler. Jeg fikk et til­bud fra Sveits, som jeg fant spen­nen­de for min del. Et nytt land hvor det spil­les en kul ho­ckey. Jeg fikk be­skre­vet en kul rol­le i laget, sier Trettenes.

Før han dro til Sveits rakk han også å gif­te seg. Han og Ju­lie Trettenes (tid­li­ge­re Christiansen) ga hver­and­re sitt ja i juni.

– Det er per­fekt for meg å ha med kona her nede. Det er ikke så mye å finne på el­lers, så vi har godt sel­skap i hver­and­re, sier Trettenes.

27-åringen rakk å de­bu­te­re på øver­ste nivå i Sveits i lø­pet av høs­ten. Han fikk én kamp i den sveit­sis­ke topp­li­ga­en NL for Biel-Bienne. En tid­li­ge­re Oilers-spil­ler har også vært der, Ryan Mac­Mur­chy.

– Det var vel­dig stort, og det var litt av tan­ken med å sig­ne­re her nede. Du kan få mu­lig­he­ten å spille opp et nivå. Biel er en stor klubb, og det er vel­dig bra spil­le­re. For meg er det en læ­rings­pro­sess. For­hå­pent­lig­vis får jeg fle­re sjan­ser, sier Trettenes.

LES OGSÅ: Giftet seg med klubbeierens datter

Ko­ro­na

Så skjed­de det. I et av man­ge smit­te­ut­brudd i de sveit­sis­ke li­ga­ene fikk også Trettenes ko­ro­na­vi­ru­set. Det tok tid før han var klar for kamp igjen.

– Jeg ble vel syk i no­vem­ber, og var syk en stund. Jeg har hatt god opp­føl­ging her nede. Nå be­gyn­ner jeg å finne vei­en til­ba­ke. Det er som de sier, noen ris­ter det av seg fort, and­re kan det ta leng­re tid med. Jeg er blitt godt iva­re­tatt, sier Trettenes.

Det som skjer i Norge, med smit­te­ut­brudd i Fjord­kraft-li­ga­en, er ikke unikt. I Sveits har det vært fle­re ut­brudd i lø­pet av pan­de­mi­en. Hans gam­le lag, Oilers, er for ti­den på vei ut av iso­la­sjon et­ter smit­te­ut­brudd. For topp­id­retts­ut­øve­re kan det ta tid å kom­me til­ba­ke i god nok form til å kon­kur­re­re. Det har Trettenes er­fart.

Dagen etter intervjuet ble gjort scoret Trettenes hat-trick mot Visp. Det er klubben Dan Kissel spilte for i Sveits, og har ennå tidligere Oilers-spiller Mark van Guilder på laget. Av andre spillere med en fortid i Norge finner man Troy Josephs, som var en del av Storhamar.

LES OGSÅ: Drømmesjansen til Trettenes i Sveits

Ge­vins­ten til Su­per­laget

Pre­mi­en for vin­ne­ren av «Årets sports­navn» er 10.000 kroner til en valg­fri or­ga­ni­sa­sjon.

For Trettenes var val­get lett. Han gir pen­ge­ne til Su­per­laget, og han gle­der seg til å spille ho­ckey med det laget igjen.

– Ka­me­rat­skap og gode lag­ka­me­ra­ter er vik­tig. Jeg har lyst å gi pen­ge­ne til et lag som prak­ti­se­rer det til det ful­le. Det er Stavanger Oilers’ Su­per­lag. De for­tje­ner pre­mi­en, og jeg gle­der meg til å tref­fe dem når jeg kom­mer hjem, sier Trettenes.

Su­per­laget er et til­bud til is­hoc­key­spil­le­re med til­ret­te­leg­gings­be­hov. År­lig pleier de spille kamp mot Oilers’ A-lag. Det en­der som re­gel med en so­lid sei­er til Su­per­laget.

LES OGSÅ: Oilers ble knust av Superlaget

Det er åt­ten­de gang en per­son i Oilers mot­tar pri­sen «Årets sports­navn». Sist det skjed­de var i 2017, da Dan Kis­sel vant av­stem­nin­gen. Tre­ner­ne Pet­ter Thoresen og Gun­nar Johansson har vun­net.

Den før­s­te var Oilers-le­gen­den Jari Kes­ti. Hans drakt­num­mer, 7, hen­ger i ta­ket i DNB Arena. In­gen spil­le­re får bru­ke det mer i klub­ben.

Vinnere:

2020: Mathias Trettenes
2019: Bjarne Berntsen
2018: Jakob Ingebrigtsen
2017: Dan Kissel
2016: Josh Soares
2015: Alexander Kristoff
2014: Ruben Smith
2013: Are Strandli
2012: Martin Strandfeldt
2011: Sarah Louise Rung
2010: Petter Thoresen
2009: Cecilie Drabsch Norland
2008: Cecilie Drabsch Norland
2007: Allan Gaarde
2006: Gunnar Johansson
2005: Gunn-Rita Dahle Flesjå
2004: Gunn-Rita Dahle Flesjå
2003: Jari Kesti

Kristoffer Knutsen

Journalist i Dagsavisen Rogalands Avis