Sport

Derfor har Oilers snudd

KOMMENTAR: Sportsjournalist i RA, Kristoffer Knutsen, peker på hvorfor Oilers har gått fra bunnstrid til ellevill tabellklatring.

Følg RA Sporten på Facebook!

Se­rie­åp­nin­gen til Oilers var utro­lig svak. Fle­re yt­ret fram­på med øns­ke om tre­ner­skif­te i DNB Arena.

Om­sten­dig­he­te­ne tatt i be­trakt­ning ville det vært helt feil å sparke Todd Bjorkstrand et­ter ni kam­per. Nor­malt sett kom­mer spil­ler­ne i god form, klar for over en må­neds opp­kjø­ring sam­men. Ko­ro­na­pan­de­mi­en har hatt kon­se­kven­ser for opp­kjø­rin­gen til Oilers, som mye an­net i sam­fun­net.

De uten­lands­ke spil­ler­ne sports­di­rek­tør Pål Hau­ka­li Higson sig­ner­te måt­te gjen­nom en ve­sent­lig mer om­fat­ten­de pa­pir­møl­le før de fikk rei­se til Norge. Det gjor­de at Joey Martin kun fikk én tre­nings­kamp med laget. Chris Rum­ble, som var ven­tet å være lagets beste back, fikk ikke noen opp­kjø­rings­kam­per før han ble kas­tet i spill. Chad Costello har vist seg å være en av li­ga­ens al­ler beste ho­ckey­ho­der, men kom til Stavanger uten å ha trent noe is­ho­ckey si­den ver­den steng­te i mars.

LES OGSÅ: Costello er i alle fall ute til jul

De tre nevn­te er ikke hele laget, men helt sen­tra­le brik­ker i for eks­em­pel over­tal­let. Hvor­dan kan Todd Bjorkstrand øve inn et over­talls­spill uten de han skal bru­ke der?

Pro­ses­sen, som tre­ne­ren ofte om­ta­ler, tar tid. Det tar mer enn noen uker å set­te ma­ski­ne­ri­et, og gjø­re det klart for en lang se­song. Det er også enk­le­re for spil­le­re å tre inn i nye rol­ler når det opp­står ska­der der­som det er klart de­fi­nert hva ar­beids­opp­ga­ve­ne er. Et godt eks­em­pel på det er Markus Vi­king­stads inn­tre­den i før­s­te­rek­ken. Et­ter å ha gjort job­ben i tred­je­rek­ken i før­s­te del av se­son­gen fikk han mu­lig­he­ten da su­per­stjer­nen Rudolfs Balcers ble ska­det.

LES OGSÅ: Vikingstad stråler i ny rolle

Selv fram­sto Bjorkstrand trygg gjen­nom hele taps­pe­ri­oden. Han gjen­tok det van­li­ge man­tra­et, at Oilers skul­le bli bedre for hver dag. Det har vist seg å stem­me.

Ut­ford­rin­ge­ne med å få ut­len­din­ge­ne på plass, og det spe­si­el­le spil­ler­mar­ke­det som Higson tid­li­ge­re har ut­talt seg om til RA, er selv­sagt likt for alle klub­ber. En vik­tig for­skjell er hvor kre­ven­de sy­ste­met til Oilers er. Bjorkstrands lag fram­står med en ty­de­lig spil­le­stil. Er ikke spil­ler­ne helt med på no­te­ne ser det rart ut. Da blir det hel­ler ikke mye selv­til­lit igjen til å sco­re mål med.

Et­ter den sårt til­treng­te kamp­pau­sen i be­gyn­nel­sen av no­vem­ber har Oilers vært gjen­kjen­ne­li­ge. De har gått ut på isen og le­vert en puckbesittende ho­ckey med høyt press. Det er mo­der­ne ved at bac­ke­ne er svært del­ak­ti­ge i det of­fen­si­ve spil­let. Sta­dig fær­re is­ho­ckey­mål blir sco­ret fra blå­lin­jen. For at bac­ke­ne skal være med på mål­fes­ten må de trek­ke seg len­ger fram på isen. Kris­ti­an Øst­bys mål mot Grü­ner er et godt eks­em­pel på det.

LES OGSÅ: Tre backscoringer i én kamp

Sam­ti­dig er det gam­mel­dags på man­ge må­ter. Det er hardt ar­beid som gjel­der. Oilers-spil­ler­ne må skøy­te mye i lø­pet av en kamp. Tak­lin­ger må full­fø­res. Oilers hol­der på puc­ken, og vin­ner den raskt til­ba­ke når den blir mis­tet.

Puck­be­sit­tel­sen gir en selv­til­lit som er vik­tig, for eks­em­pel i lør­da­gens ned­sab­ling av Stor­ha­mar. Da for­søk­te Ha­mar-laget å presse Oilers, men lyk­tes ikke. År­sa­ken er en­kel. Oilers tør å spille med puc­ken. Pas­nin­ge­ne sit­ter, også når spil­ler­ne blir pres­set. Gjen­nom­fø­rings­ev­nen er helt sen­tral. Alle trekk fun­ge­rer om spil­ler­ne bare vet de kan ut­fø­re dem.

Har Oilers hatt dår­li­ge pe­ri­oder i lø­pet av de siste åtte kam­pe­ne? Kom­mer Oilers til å spille en dår­lig kamp i ny og ne? Ja, men det be­tyr ikke at Oilers vil være dår­li­ge over tid igjen.

LES OGSÅ: Han nekter å følge med på klatringen

Nå sit­ter sy­ste­met, som Oilers sver­ger til. Det har blitt de­mon­strert med 24 av 24 mu­li­ge po­eng et­ter kamp­pau­sen i no­vem­ber.

Kon­tras­te­ne til ok­to­ber er enor­me. Det som var en kamp om å unn­gå sis­te­plas­sen i Fjord­kraft-li­ga­en mot Narvik er er­stat­tet av li­ga­ens klart mest ag­gres­si­ve ta­bell­klat­ring.

I gull­kam­pen vil man­ge av­skri­ve Oilers et­ter se­rie­åp­nin­gen. Jeg tror laget kan klat­re mot top­pen, og ta igjen Frisk As­ker, som le­der med 13 po­eng ned til Oilers’ fjer­de­plass. Nå er det en klar for­del i DNB Arena å ha en tre­ner som ten­ker kamp for kamp. Det gir ikke rom for spil­ler­ne til å hvile på at de har hatt en fan­tas­tisk må­ned.

Med sei­er på Ha­mar tirsdag vil Oilers være på tred­je­plass, og spi­se inn­på Frisk som tap­te i Narvik søndag.

Oilers-toget rul­ler vi­de­re. Det er vondt å stå i vei­en.

LES OGSÅ: Dette sa ekspertene om Oilers-kollapsen

Kristoffer Knutsen

Journalist i Dagsavisen Rogalands Avis