Sport

Forbereder seg til ny Oilers-sesong

NAVN I NYHETENE: Lars-Peder Nagel er tilbake på jobb, i bedre form enn før koronakrisen.

Følg RA Sporten på Facebook!

Hvem: Lars-Peder Nagel (39)

Hva: Tilbake i jobben sin som markedssjef i Oilers.

– Hvor­dan er li­vet til­ba­ke på jobb som mar­keds­sjef i Oilers igjen?
– Det er gøy! Jeg li­ker å jobbe. Med de sta­dig mer po­si­ti­ve let­tel­se­ne i sam­fun­net kan vi se fram­over. Vi hå­per å få til ho­ckey igjen i sep­tem­ber.

– Hva ten­ker du om å sel­ge inn noe som det ikke er sik­kert at folk kan be­nyt­te seg av?
– Først og fremst hand­ler det om å snakke med folk og høre hvor­dan de har det. Usik­ker­he­ten er folk inn­for­stått med. Vi må bare leg­ge til ret­te for at den er hen­syn­tatt. Ver­den for­and­rer seg raskt. Vi må høre om det er noe vi kan hjelpe med. Vi er åpne for salg, og vil selv­føl­ge­lig sel­ge hvis vi kan. Nå vil vi snakke med alle kun­de­ne våre og son­de­re ter­ren­get.

LES OGSÅ: Christiansen går inn som sponsor i nok en konkurrent

– Hvor­for skal be­drif­ter være spon­so­rer i Oilers?
– Det å sam­les har vi er­fart er noe folk set­ter pris på. Å sam­les for po­si­ti­ve opp­le­vel­ser er vik­tig. I Oilers til­byr vi gode opp­le­vel­ser, god pro­fi­le­ring og har etab­lert oss som et vik­tig mø­te­sted for næ­rings­li­vet i re­gi­o­nen. Ikke minst har vi Norges stør­ste nett­verk.

– Hvor­dan er re­spon­sen så langt fra de du har pra­tet med?
– Jeg var til­ba­ke i går. Kol­le­ga­ene mine har fått be­gynt, og det blir godt mot­tatt. Det er vik­tig å snakke med folk. De set­ter pris på at vi rin­ger.

– Har dere man­ge av­ta­ler som lø­per, el­ler må alt gjø­res på ny?
– Vi har man­ge av­ta­ler som lø­per. Det er også man­ge som skal re­for­hand­les. Det er en god miks for oss, noe som gir sta­bi­li­tet.

– Hva har du brukt ti­den som per­mit­tert på?
– Jeg har prøvd å få da­ge­ne til å gå. Jeg har prøvd å sør­ge for at fa­mi­li­en har det best mu­lig med både hjem­me­sko­le og hjem­me­bar­ne­ha­ge. I til­legg har jeg hatt noen hus­li­ge pro­sjek­ter gå­en­de.

– Nå er det seks år si­den du la opp som spil­ler. Hvor­dan er for­men din nå, og hva tre­ner du?
– For­men er sti­gen­de. Jeg har trent litt mer enn van­lig i dis­se ti­der. Jeg er i bedre form enn jeg var. Det blir lø­ping, og jeg har hatt en bad­min­ton­økt nå et­ter det ble til­latt.

– Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg?
– Jeg li­ker godt krim.

– Hva gjør deg lyk­ke­lig?
– Jeg er lyk­ke­lig når det er en fin ba­lan­se mel­lom ar­beids­liv og fa­mi­lie­liv. Når jeg ser at fa­mi­li­en tri­ves. At barn og kone har det fint, og at jeg lyk­kes i ar­beids­li­vet.

– Hvem var din barn­doms­helt?
– Jeg var jo ho­ckey­gutt. Det var to spil­le­re jeg lik­te å føl­ge med på. Wayne Gret­zky og Alexander Mogilny.

– Hva mis­li­ker du mest ved deg selv?
– Jeg kun­ne vært litt mer uredd og han­dy på hånd­verks­fron­ten. Jeg gjør det jeg kla­rer, men jeg kun­ne ikke byg­get mitt eget hus for å si det sånn.

– Hva gjør du når du skei­er ut?
– Da un­ner jeg meg noe god mat el­ler snacks som jeg van­lig­vis ikke har. Stør­re ut­skei­el­ser er re­stau­rant og rei­se.

– Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot?
– Jeg har ald­ri gått i et de­mon­stra­sjons­tog. Jeg be­und­rer de som står på kra­ve­ne. Det var mer tog tid­li­ge­re. Jeg har en on­kel som er ge­ne­ral­sek­re­tær i Am­nes­ty. De som kjem­per for men­nes­ke­ret­tig­he­ter står det re­spekt av.

LES OGSÅ: Dette gjør den nye Oilers-backen for å slappe av

– Er det noe du ang­rer på?
– Jeg ang­rer ikke på mye. Jeg ser fram­over.

– Hvem ville du helst stått fast i hei­sen med?
– Hvis jeg skul­le stått fast i en heis må det ha vært noen jeg kjen­te godt. Jeg ville helst ikke stått fast.

LES OGSÅ: Poengkongen forlater Oilers

Mer fra Dagsavisen