Sport

Nå er det på tide med en idrettsminister

KOMMENTAR: Toppfotballen er åpnet, men sportsjournalist Kristoffer Knutsen peker på at et behov har meldt seg gjennom krisehåndteringen.

Følg RA Sporten på Facebook!

Topp­fot­bal­len er åp­net, eli­te­se­ri­en skal rul­le igjen. Gjen­nom hånd­te­rin­gen av kri­sen har be­ho­vet for en egen stats­råd for id­ret­ten meldt seg.

Kul­tur­mi­nis­ter Abid Q. Raja har gjort seg svært upo­pu­lær hos id­ret­ten, som er et av hans om­rå­der som stats­råd. Fot­bal­len har øns­ket å kom­me i gang, og hatt be­hov for av­kla­ring. Norsk id­rett er en mil­li­ard­for­ret­ning, som også er ar­beids­gi­ver for fle­re tu­sen men­nes­ker.

LES OGSÅ: Oilers-trener var koronafast med nyfødt barn

Den mis­lyk­ke­de kri­se­pak­ken, hvor det kun ble søkt om rundt halv­par­ten av pen­ge­ne som var til­gjen­ge­lig, er et godt eks­em­pel på sløvt po­li­tisk hånd­verk. Had­de han i enda stør­re grad in­vol­vert id­ret­ten i plan­leg­gin­gen av pak­ken had­de det ikke blitt et vik­tig tema til re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett.

Det tok for lang tid før han tok inn­over seg at Norges Fotballforbund had­de gode ar­gu­men­ter for en streng åp­ning. Det er verdt å mer­ke seg at Folkehelseinstituttet ga tom­mel opp til ar­bei­det som fot­bal­len, med Lise Kla­ve­ness i spis­sen, la fram.

LES OGSÅ: Slik skal Berntsen få Viking i form til seriestart

Raja sty­rer id­ret­ten, som for man­ge er en vik­tig del av hver­da­gen. For barn og unge er det alt­opp­slu­ken­de, mens det for man­ge voks­ne er en li­den­skap. I kri­sen som vi opp­le­ver har ikke Raja le­vert. Han fram­står i stor grad uten kon­takt med gras­ro­ta.

I kjøl­van­net av åp­nin­gen for id­rett med fy­sisk kon­takt har det reist seg et be­hov. Det er på tide å ha en de­di­kert stats­råd som job­ber med id­rett. Vi tren­ger en id­retts­mi­nis­ter.

Gjen­nom his­to­ri­en har Norge hatt én id­retts­mi­nis­ter. Det var dog un­der for­fer­de­li­ge om­sten­dig­he­ter. Na­zis­ten Axel Heiberg Stang var id­retts­mi­nis­ter fra 1940 til 1942 i den ulov­li­ge re­gje­rin­gen, le­det av Vid­kun Quisling.

En id­retts­mi­nis­ter kan bygge de nød­ven­di­ge re­la­sjo­ne­ne med sær­for­bun­de­ne. Som stats­råd kan en id­retts­mi­nis­ter kjem­pe id­ret­tens sak, ikke nød­ven­dig­vis ta hen­syn til and­re fag­om­rå­der.

Det po­li­tis­ke spil­let som på­går i mak­tens kor­ri­do­rer vil for­enk­les med en egen mi­nis­ter som kun har sport som sitt ar­beids­om­rå­de.

Island, Ca­na­da, New Zealand, Au­stra­lia, Russ­land og Stor­bri­tan­nia er blant lan­de­ne med som har en egen id­retts­mi­nis­ter. Det er også land som en­kelt kan as­so­sie­res med mes­ter­skaps­tit­ler i for­skjel­li­ge id­ret­ter. Det er ikke nød­ven­dig­vis kraf­ten av en stats­råd, men den po­li­tis­ke opp­føl­gin­gen av pen­ge­ne som bru­kes. Det er in­gen som ville spyt­tet pen­ger i noe uten å føl­ge opp.

Id­ret­ten kan ikke bare skil­te med en god om­set­ning. Det er ikke ute­luk­ken­de en stor ar­beids­gi­ver. Det be­tyr så mye mer i folks liv.

Fø­lel­se­ne er ster­ke. Alle som føl­ger en ut­ø­ver, ett lag, el­ler en liga vil kjen­ne seg igjen i det å knyt­te bånd til sport. Det hand­ler om fø­lel­ser og fel­les­skap. Vi for­e­ner oss til sei­er og gle­de. Tap og frust­ra­sjon.

Det gjel­der ikke kun for topp­id­rett. Bred­de­id­rett er den stør­ste de­len av id­ret­ten. Barn og unge ser opp til stjer­ne­ne i top­pen, men gle­des gjen­nom å kon­kur­re­re med hver­and­re. For dem er ikke id­ret­ten bare en mu­lig ar­beids­gi­ver i fram­ti­den. De fles­te skal ut i van­li­ge job­ber, og tar med seg vik­ti­ge ele­men­ter som læ­res gjen­nom lek.

Viking og Oilers om­set­ter sam­let for rundt 200 mil­li­o­ner kroner. Det er kun to klub­ber, i to for­skjel­li­ge id­ret­ter. På sam­me måte som Næ­rings­de­par­te­men­tet har en egen fis­ke­ri­mi­nis­ter bur­de det være på sin plass at rundt 300 000 ut­øve­re og over to mil­li­o­ner in­ter­es­ser­te skal få sin egen stats­råd.

Id­ret­ten for­tje­ner bedre enn en stats­råd som er mer opp­tatt av sløy­fen sin enn lan­dets stør­ste id­rett.

Nå er det på tide med en id­retts­mi­nis­ter.

LES OGSÅ: Sandnes Ulf må vente ennå 

Nyeste fra Dagsavisen.no: