Sport

Oilers-trener kan endelig reise hjem

Er ønsket med videre i Oilers.

Bilde 1 av 2
Følg RA Sporten på Facebook!

Lu­bos Pisar skul­le egent­lig vært hjem­me i Slo­va­kia og hatt kva­li­tets­tid med hele stor­fa­mi­li­en. Al­ler helst skul­le Oilers ha vun­net byttå for en uke si­den. Slik ble det ikke.

Da ko­ro­na­vi­ru­set brøt ut i Norge før­te det til strenge re­strik­sjo­ner. Slutt­spil­let i is­ho­ckey ble av­lyst, og fa­mi­li­en Pisar ble væ­ren­de for opp­føl­ging et­ter fød­se­len av søn­nen Alex. Han ble født i feb­ruar, like før ko­ro­na­ut­brud­det i Norge.

– Vi kun­ne ikke dra så raskt et­ter se­son­gen med et ny­født barn. Det ble vel­dig kom­pli­sert. Vi had­de også le­ge­ti­mer, så vi måt­te bli en stund, sier Lu­bos Pisar til RA.

Ti­den i Stavanger, uten is­ho­ckey, har blitt brukt til å bli bedre kjent med fa­mi­li­ens ny­es­te med­lem.

LES OGSÅ: Dette gjør den nye Oilers-backen for å slappe av

Hjem­rei­se

Et­ter noen kan­sel­ler­te for­søk på hjem­rei­se lig­ger nå alt til ret­te for at fa­mi­li­en kan dra i dag. Pisar for­tel­ler om strenge re­strik­sjo­ner. På of­fent­li­ge ste­der må alle gå med munn­bind.

– I Slo­va­kia går det godt. Det har vært strengt fra be­gyn­nel­sen med re­strik­sjo­ner fra myn­dig­he­te­ne. Alle må gå med munn­bind, sier Pisar.

To­talt er det 1421 personer med be­kref­tet smit­te i Slo­va­kia. Av dis­se er 741 frisk­meldt igjen.

Nå står den slo­va­kis­ke 38-år­in­gen uten kon­trakt. Han for­tel­ler at han er i sam­ta­ler med Oilers. Han er ty­de­lig på sitt øns­ke.

– Jeg øns­ker å bli i Oilers, sier Pisar.

LES OGSÅ: Oilers-stjernen sa nei til utlandet igjen

Da han ble hen­tet var det blant an­net en sterk re­la­sjon med Todd Bjorkstrand som var bak­grun­nen. De job­bet sam­men i dans­ke Her­ning. Først var Pisar spil­ler un­der den ame­ri­kans­ke tre­ne­ren, så ble han as­si­stent­tre­ner.

Job­ben i Oilers er fak­tisk den før­s­te som mål­vakts­tre­ner. Han har tid­li­ge­re for­talt om kom­pe­tan­se­he­ving og ut­vik­lings­rei­ser til NHL-klub­ben Columbus Blue Jackets. Han viss­te at kunn­ska­pe­ne kun­ne kom­me godt med.

LES OGSÅ: Trettenes forlater Oilers - lover retur

Øns­ket med vi­de­re

Oilers’ sports­di­rek­tør, Pål Hau­ka­li Higson, har gode ord å si om mål­vakts­tre­ne­ren.

– Lu­bos Pisar er en dyk­tig is­ho­ckey­mann. Han er flink i fa­get sitt. Han er her som keep­er­tre­ner, men han kan mye om ho­ckey ut­over keep­er­po­si­sjo­nen. Han er en fag­lig flink mann med høy ar­beids­ka­pa­si­tet. En ro­lig og sin­dig kar, som er lett å om­gås. Han er en som tror på sine fag­kunn­ska­per.

Han er ty­de­lig på øns­ket om å be­hol­de Pisar.

– Vi er gan­ske tryg­ge på at vi skal kom­me i havn, sier Higson om de på­gå­en­de for­hand­lin­ge­ne.

Før han er klar for å gå i gang med en ny se­song skal som­me­ren ny­tes, med fa­mi­li­en. Pla­nen for som­me­ren er klar.

– Jeg kom­mer til å nyte ti­den med min sønn, det er en god mu­lig­het for det. Jeg vil fort­set­te å lære nye ting for å ut­vik­le meg som tre­ner.

LES OGSÅ: Derfor blir Tommy i Oilers

Nyeste fra Dagsavisen.no: