SMA Norge går til søksmål mot staten etter Spinraza-nei til voksne

Pasient- og pårørendegruppen SMA Norge går til søksmål mot staten fordi Bestillerforum har valgt å stoppe en ny vurdering av SMA-medisinen Spinraza.

Av: NTB / Linus Røvik Hauge

Beslutningsforum for nye metoder valgte tidligere i år å kun gi medisinen Spinraza til barn. Manglende dokumentert effekt på voksne pasienter med den alvorlige muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA) var årsaken til at voksne ikke tilbys medisinen.

SMA Norge viste nylig til at ny forskning fra det medisinske fakultetet ved Stanford-universitetet i USA dokumenterer effekt også på voksne pasienter. Foreningen sendte derfor inn dokumentasjonen til Beslutningsforum og ba om at saken ble vurdert på nytt.

Men Beslutningsforum valgte å sende saken videre til Bestillerforum, som mandag stoppet saken.

– Ettersom beslutningsprosessen har strandet hos Bestillerforum, ser foreningen SMA Norge ingen annen utvei enn å ta saken til domstolene, heter det i en pressemelding fra advokatfirmaet Lippestad som representerer SMA Norge.

LES OGSÅ: Tonje bør også få medisin (RA+)

Rettskrav på medisinen

Advokatfirmaet peker på at Bestillerforum har stoppet saken før den i det hele tatt er realitetsvurdert av Beslutningsforum for nye metoder, men har allerede konkludert med at vedtaket som ekskluderer voksne fra tilgang til Spinraza, er rettsstridig.

– Gjeldende helselovgivning gir rett til forsvarlig og nødvendig helsehjelp, lik tilgang til helsetjenester og individuell vurdering. Det at Spinraza er den eneste alternative behandlingen utløser et rettskrav på medisinen, da dette må regnes som det eneste forsvarlige, skriver advokatfirmaet og legger til:

– Beslutningsforums avgjørelse om å tilby Spinraza til en bestemt aldersgruppe og ikke en annen, samt ikke å fatte beslutningen etter en individuell vurdering av hver enkelt pasients tilstand, synes klart å stride mot lov og forarbeider.

LES OGSÅ: – Spinraza-nei til voksne er rettsstridig

– Sjelden tilstand

Stortingets prioriteringsmelding og Prioriteringsforskriften tillater prioritering på grunnlag av forventet nytte og kostnadenes rimelighet, sykdommens alvorlighet og hastegrad, men pasient- og pårørendegruppen understreker at det ikke kan prioriteres på grunn av alder slik Beslutningsforum har gjort.

– Tvert imot tilsier sykdommens alvorlighet og mangel på alternative tiltak at medisin til alle SMA-pasienter må prioriteres, fastslår advokatfirmaet.

Det pekes også på at det er lavere krav til dokumentasjon av nytte og effekt ved sjeldne sykdomstilstander, som SMA.

– SMA er en sjelden tilstand, og det kan derfor ikke stilles krav om omfattende dokumentasjon for voksne. Særlig når voksengruppen er så liten og pasientgruppen generelt har kort forventet levealder.

– Bryter ikke loven

Det var i februar i år at Beslutningsforum for nye metoder etter en flere måneder lang dragkamp om prisen på legemiddelet som er utviklet av legemiddelfirmaet Biogen, valgte å kun gi medisinen til barn. Opprinnelig krevde Biogen 1 million kroner per dose medisin.

Helseminister Bent Høie (H) fikk 31. mai overlevert dokumentasjon om den amerikanske studien av flere voksne SMA-pasienter. De ba Høie presse Beslutningsforum for nye metoder til å komme med en ny avgjørelse raskt, men isteden ble den altså sendt tilbake til Bestillerforum som stoppet saken.

Høie mente samtidig at vedtaket ikke bryter med loven.

– I utgangspunktet opplever jeg at beslutningen som er fattet, ikke er i strid med loven, hvis dette bestrides må man prøve det rettslig i en domstol, sa Høie.

Fakta om SMA og Spinraza:

* Sykdommen spinal muskelatrofi (SMA) hører til en gruppe av sykdommer som er kjennetegnet ved at de motoriske cellene i ryggmargen ødelegges.

* Det er den vanligste dødelige og arvelige sykdommen hos barn i vår del av verden.

* Spinraza (nusinersen) fra selskapet Biogen er den eneste medisinen som kan behandle barn med den svært alvorlige sykdommen.

* Legemiddelet øker produksjonen av et protein som gjør at mange av barna kan gjenvinne bevegelighet. Det første året trenger barnet seks doser og deretter tre sprøyter årlig.

* 12. februar avgjorde Beslutningsforum for nye metoder at personer under 18 år under en rekke forutsetninger skal få medisinen.

* Foreløpig funn fra en ny studie fra det medisinske fakultetet ved Stanford University i USA viser at medisinen også har effekt på voksne.

* Pasientforeningen SMA Norge har krevd at Beslutningsforum for nye metoder omgjør avgjørelsen og tilbyr medisinen også til voksne.

* En juridisk vurdering fra advokatfirmaet Lippestad konkluderer med at vedtaket 12. februar var rettsstridig.

* Beslutningsforum valgte å sende saken til Bestillerforum, som mandag 11. juni valgte å stoppe saken.

* Som varslet saksøker nå SMA Norge staten fordi vedtaket vurderes som rettsstridig.

Kilder: NTB, Beslutningsforum for nye metoder, Advokatfirmaet Lippestad.