Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg og Arbeiderpartiet har foreslått 25 konkrete tiltak for å forebygge mobbing. Foto: Roy Storvik

Slik kan vi stanse mobbing i skolen

Arbeiderpartiet har denne uken fremmet 25 konkrete forslag til tiltak for å forebygge mobbing.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) ser ingen grunn til å vente med det forebyggende arbeidet.

– Vi fremmet denne uken 25 forslag, derav 5 hasteforslag som kan igangsettes nå, og vil øremerke 60 millioner kroner til arbeidet. Barn og unge som utsettes for mobbing har ikke tid til å vente. Vi vet mer enn nok om hva som skal til, og våre forslag til tiltak vil ha direkte innvirkning på livene til barn og unge som sliter i Stavanger, sier Tvedt Solberg til RA.

LES OGSÅ: Elev fikk kjeft da han varslet om mobbing

Oppdages og stanses

Blant annet handler det om at trakassering gir sosial belønning, mener stortingsrepresentanten fra Stavanger.  

– Disse strukturene må oppdages og stanses, men da må man vite hvordan. Denne kunnskapen må spres til alle voksne i skolene, sier han.

Arbeiderpartiets 25 tiltak mot mobbing i skolen:
 
Stortinget ber regjeringen prioritere følgende tiltak for å hindre mobbing, ansvarliggjøre skoler og skoleledelse og sikre elevens psykososiale læringsmiljø:
 
1) Sette i gang skolebasert kompetanseutvikling i anti-mobbearbeid for rektorer, lærere og andre ansatte i skolen, slik at kunnskapen om hvordan man forhindrer og stopper mobbing spres til alle voksne som arbeider i skolene. Det må legges en plan for at alle ansatte i skolen skal gjennomgå en slik skolering.
 
2) Sørge for at klagebehandling av mobbesaker flyttes fra fylkesmannen til Barneombudet eller et uavhengig mobbeombud. Ombudet må tilføres ressurser dersom de ikke har nok kapasitet til dette med dagens bemanning. Inntil en nasjonal, uavhengig klageinstans er på plass, er det viktig å sikre organisasjonene som driver bistand til mobbeofre tilstrekkelig støtte.
 
3) Sørge for nødvendige fullmakter og regelverk slik at Barneombudet/mobbeombudet kan iverksette nødvendige sanksjoner som bøtelegging overfor skoler som over tid ikke tar mobbeproblematikk på alvor, i tråd med anbefalingen fra Djupedal-utvalget.
 
4) Gi helsesøster rett til å henvise elever videre til psykolog, BUP eller annen ekspertise, med kopi til fastlegen.
 
5) Sørge for at alle skoler er knyttet til beredskapsteam for mobbing med tilstrekkelig kapasitet til å bistå i arbeidet mot mobbing.

6) Bidra til at det blir ansatt flere sosialrådgivere og miljøarbeidere på skoler med høye mobbetall.
 
7) Sette i gang prosjekter for å prøve ut modeller for bedre skole-hjem-samarbeid.
 
8) Legge til rette for bedre samarbeid mellom skolen og frivillige organisasjoner, spesielt rettet mot kompetanseheving, bevisstgjøring og refleksjon om temaer som seksualitet, rus, inkludering og mobbing.
 
9) Styrke tilskuddsordninger og andre støtteordninger for organisasjoner og frivillige som jobber forebyggende mot mobbing og for trygge ungdomsmiljø i og utenfor skolen.
 
10) Sørge for et regelverk som gir større anledning til skifte ut skoleledelse som over tid viser at de ikke makter å forebygge- og håndtere mobbesaker.
 
11) Legge frem forslag om å endre opplæringsloven for å innføre aktivitetsplikt for skolen, tydeliggjøre reglene for håndtering av mobbesaker og bedre elevers rettsvern og rett til et trygt fysisk og psykisk læringsmiljø, basert på Djupedal-utvalgets anbefalinger.
 
12) Legge frem lovforslag om nulltoleranse for personale som krenker elever og skjerpe aktivitetsplikten for skoleeier og skole dersom ansatte mistenker at andre ansatte krenker elever.
 
13) Legge frem lovforslag om en oppreisningsordning for krenkelser i saker der skolen ikke har gjort nok for å forebygge, avdekke eller håndtere krenkelser.
 
14) Etablere et utdanningsrettslig fagmiljø ved et av landets juridiske fakulteter.
 
15) Sørge for at det blir gjennomført jevnlige, anonyme, brukerundersøkelser av skolehelsetjenesten.
 
16) Sørge for at skolehelsetjenesten har tilstrekkelig ressurser for å følge opp arbeidet mot mobbing.
 
17) Sørge for at forebyggende arbeid mot mobbing er tema på lærer-, rektor- og skolelederutdanningene.
 
18) Gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utvikle en kompetansepakke for elever og elevråd med informasjon om elevers rettigheter, elevdemokrati, tilpasset opplæring og rådene og utvalgenes rolle på skolene, i samarbeid med Elevorganisasjonen.
 
19) Styrke skolebiblioteket, «stille-rom» og andre tilsvarende tilbud som gir elever et pusterom i skolehverdagen.
 
20) Bygge opp fagmiljøer med spisskompetanse om krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering knyttet til diskrimineringsgrunnlagene i skolen.
 
21) Oppfordre skolene til å inkludere elevene i diskusjon om og arbeidet med å uforme ordensreglement ved skolene, i tråd med Djupedal-utvalgets anbefalinger.
 
22) Gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å tydeliggjøre kravene i læreplanverket for å styrke elevenes digitale kompetanse, herunder digital dømmekraft.
 
23) Gjennomgå FUGs mandat med mål om å tydeliggjøre oppgavene, med særlig blikk på økt innsats knyttet til det psykososiale skolemiljøet, i samarbeid med FUG.
 
24) Sørge for at skolers planer for arbeid med det psykososiale skolemiljøet skal forelegges kommunestyret eller fylkestinget til informasjon.
 
25) Utarbeide en tydelig veileder om håndtering av krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering som bygger på kunnskap om hva som virker, og om skolenes nye aktivitetsplikt.

LES OGSÅ: Lar elevkonflikter ligge - mener de ikke kan kalles mobbing