Slår alarm om regionreformforslaget for barnevernet

Bufdir, og en rekke andre instanser, slakter ekspertutvalget som råder regjeringen til å la de nye fylkene overta oppgavene til det statlige barnevernet Bufetat.

 

Av Bjørn S. Kristiansen og Trine Andreassen

Til høsten, 15. oktober, kommer regjeringen med en stortingsmelding om hvilke oppgaver de nye fylkene skal få i kjølvannet av den omstridte regionreformen.

Meldingen tar utgangspunkt i rapporten til et ekspertutvalg, Hagen-utvalget, som har sett på hvilke oppgaver som skal overføres til fylkene. Den største enkeltetaten som foreslås nedlagt og overført til fylkesnivå, er det statlige barnevernet Bufetat. Med nær 3.600 årsverk er Bufetat den største enkeltetaten som omfattes av ekspertutvalgets flytteplaner.

Regjeringens eget direktorat, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), retter krass kritikk – riktignok i diplomatiske ordelag – mot ekspertutvalgets rapport.

Direktoratet, som ledes av Mari Trommald, skriver i en høringsuttalelse at det er overrasket over konklusjonene, og at det ikke kan se at «anbefalingene fra ekspertutvalget er i tråd med verken utviklingen på barnevernsområdet eller støtter opp under anbefalt utvikling for offentlig sektor».

Deretter skjerpes tonen:

«Direktoratet er kritiske til at utvalget tar utgangspunkt i et utdatert utfordringsbilde for barnevernssektoren. (...) Direktoratet gjør særlig oppmerksom på at forslaget ikke vil medføre distriktspolitiske gevinster ettersom Bufetat har en svært desentralisert organisering i dag og er lokalisert på over 230 steder over hele landet», heter det i høringssvaret.

Etter Bufdirs syn klarer heller ikke ekspertutvalget å holde seg til retningslinjer utvalget selv har bestemt:

«Ekspertutvalget har tatt utgangspunkt i fem retningslinjer som må oppfylles for at oppgaver skal kunne overflyttes til fylkeskommunene. Etter direktoratets vurdering er ikke utvalgets konklusjoner i tråd med utvalgets egne kriterier», heter det i høringssvaret.

Les også: Økonomi-professor Bjarne Jensen om regionreformen: – Storfylket Viken er en like dårlig idé som å slå sammen Troms og Finnmark

– Må konsekvensutrede

I en e-post til Dagsavisen skriver HR-direktør i Bufdir, Jan Kato Fremstad:

– Utvalget har hatt en stor og svært utfordrende oppgave når man på kort tid skal forsøke å forstå en rekke forskjellige sektorer med ulik grad av kompleksitet og funksjon. Med en slik tidsramme anser vi at utvalget ikke har hatt mulighet til en like grundig analyse av alle fagområder og tjenester som omfattes av mandatet innenfor tidsrammen. Det er ikke foretatt en konsekvensvurdering av forslagene jf. Utredningsinstruksen, og for de områdene regjeringen ser det som aktuelt å gå videre med mener vi det er behov for en konsekvensvurdering før endelig beslutning fattes. Det er viktig å belyse problemstillinger knyttet til konsekvenser for brukerne, tilgang på likeverdige tjenester, kvalitet og økonomi.

Refs fra Barneombudet

Bufdir er imidlertid ikke den eneste instansen som retter kritikk mot flytteplanene som er lansert av regjeringens ekspertutvalg. Også Barneombudet tar kraftig til motmæle mot flytting av det statlige barnevernet til fylkesnivå.

Ombudet påpeker at hensynet til barnets beste ikke engang er vurdert, og mer enn antyder at det er en annen agenda som er avgjørende.

«Barneombudet mener det er knyttet altfor mange uavklarte spørsmål til forslagene om overføring av statlige oppgaver til fylkeskommunene og oppheving av organer på de områdene som direkte berører barn. Det er i tillegg umulig for Barneombudet å ta stilling til en så omfattende overføring, der barnets beste faktisk ikke har blitt vurdert og uten at konsekvensene for barna er utredet. Gjennomgående bærer forslagene preg av at det er andre interesser og perspektiver som står sentralt, uten at vi kan se at barnets beste er vurdert og hvordan det er veide av mot disse andre interessene. Barneombudet mener derfor at det ikke er riktig å gjennomføre utvalgets forslag uten nærmere utredning», heter det i Barneombudets uttalelse.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Går på tilliten løs

Norsk Barnevernssamband (NBS) holder lite igjen i sitt høringssvar. NBS er en sammenslutning av en lang rekke frivillige og humanitære organisasjoner, som Redd Barna og Røde Kors, samt fagforbund og barnevernsaktører. Kritikken er knallhard:

«Det er vårt inntrykk at de som daglig arbeider innen barnevernet, det vil si de som implementerer den ene reformen etter den andre møter ekspertutvalgets forslag med vantro. Ekspertutvalgets forslag som ikke er forankret i de pågående prosesser innen barnevernet går på tilliten løs», heter det i høringssvaret som er signert styreleder Jona Hafdis Einarsson.

NBS skriver rett ut at det kan late til at ekspertutvalget har satt distriktspolitiske hensyn over hensynet «til utsatte barn og unge».

Også fylkesmennene mener at barnevernet fortsatt bør ivaretas av et statlig organ. Det kommer fram av høringssvaret fra Fylkesmennenes arbeidsutvalg.

Flere fagforbund, blant annet Fellesorganisasjonen som organiserer barnevernsansatte, motsetter seg forslaget om å overføre det statlige barnevernet.

Norsk Fosterhjemsforening advarer sterkt: «Norsk Fosterhjemsforening kan ikke se at ekspertutvalgets forslag gagner barnets beste. Vi anser det uforsvarlig å følge opp anbefalingen. Forslaget mangler analyser og konsekvenser for fosterhjemssektoren som krever spesialisert kompetanse og enhetlig oppbygging i hele landet.» Og videre: «Barnevernstjenester skal ivareta de aller mest utsatte barn i Norge. Man har ikke råd til å gamble med nedleggelse av tjenester og omorganiseringer som direkte kan få betydning for deres ve og vel.»

Kritikk fra alle kanter

Dagsavisen har tidligere omtalt flere instanser med skarp kritikk av rapporten som regjeringens ekspertutvalg har lagt på bordet. Partene i arbeidslivet, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, har avgitt krasse høringsuttalelser.

Det stilles gjennomgående spørsmål om manglende konsekvensutredning. «Det er grunn til å stille spørsmål om utvalget har hatt tilstrekkelig faglig ekspertise», heter det blant annet i LOs høringssvar.

 

Lover grundig gjennomgang

GRUNDIG: Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Aase Marthe Horrigmo, lover grundig gjennomgang.
Foto: Agder Høyre
Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Aase Marthe Horrigmo, lover grundig gjennomgang. Foto: Agder Høyre

Regjeringen påpeker at det ikke var meningen at Hagen-utvalgte skulle utrede alle sine forslag.

– Regjeringen mottok Hagen-utvalgets rapport i februar, med forslag til oppgaver som kan flyttes. Vi skal legge fram en melding for Stortinget i midten av oktober, og da kommer regjeringen med sine forslag til oppgaveoverføring, sier statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Aase Marthe Horrigmo (H).

Kan komme andre forslag

Hun peker videre på at det kan være aktuelt å utrede oppgaver ytterligere, dersom det er nødvendig. Eksempelvis dersom flyttingen av oppgaver krever endring av lov eller forskrift. Samtidig har regjeringen fått flere anmodninger fra Stortinget som gjør at det vil pågå prosesser knyttet til fylkenes nye oppgaver samtidig som regjeringen legger fram sin stortingsmelding 15. oktober.

– Vi vil samle våre forslag i den meldingen, og det kan også være andre aktuelle forslag til oppgaveoverføring som ikke er tatt opp i Hagen-utvalgets rapport, blant annet forslag i proposisjonen om ny inndeling av folkevalgt nivå og anmodningsforslag fra Stortinget, sier Horrigmo.

– Skulle ikke utrede

– Det har kommet kritikk mot Hagen-utvalgets rapport fra flere hold, det er blant annet pekt på manglende eller mangelfull konsekvensutredning av forslagene. Hva tenker du om det?

– Utvalget har levert en omfattende rapport med mange forslag. Så vil det følge konkrete prosesser i etterkant. Det var heller ikke meningen at utvalget skulle utrede alle forslagene fullt ut.

– Bufdir peker blant annet på at utvalget i forslaget som omfatter Bufetat kommer til konklusjoner som Bufdir mener er i strid med retningslinjer utvalget selv har satt for at oppgaver skal skulle flyttes til fylkene. Kan det si noe om kvaliteten på utvalgets arbeid?

– Jeg vil ikke gå konkret inn på enkelte høringssvar. Vi har gått grundig gjennom høringssvarene og vil komme tilbake til dette i stortingsmeldingen, sier statssekretæren.

 

Utvalgets forslag

* Bufetats ansvar for institusjoner og fosterhjem overføres fra staten til fylkeskommunene.

* Videre foreslår utvalget at overføring av ansvaret fra kommunene til fylkeskommunene utredes, slik at fylkeskommunene kan se hele tiltakskjeden i barnevernet under ett.

* Det bør videre utredes om Bufdir skal beholde rollen som et fagdirektorat, på linje med Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Kilde: Høringsnotat, KMD.