Annonse
Generalsekretær Ivar H. Kristensen i Tekna, Frode Ingvalsstad i KS, president Trond Markussen i NITO og fylkesvaraordførar Marianne Chesak (Ap) under signeringen. Foto: Tore Bruland

Signerte avtale som skal få flere i jobb

Slik skal de få flere arbeidsledige i Rogaland i aktivitet.

Annonse
Rogalandsavis

Den såkalte Rogalandserklæringen ble signert på Mulighetsterminalen i Stavanger tirsdag.

Erklæringen ble signert av representanter for KS Rogaland, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, NITO og Tekna. Partene er gjennom erklæringen enige om å arbeide mer aktivt for få flere arbeidsledige i Rogaland i aktivitet.

«Rogaland har over 15.000 helt eller delvis arbeidsledige, eller 5,8 prosent arbeidsledighet (april). Det er en alvorlig situasjon for mange. Mange av de arbeidsledige har i tillegg enten passert toårsgrensen for dagpenger (hvor dagpengene for den enkelte opphører helt) eller nærmer seg denne grensen. Å være arbeidsledig er noe som tynger den enkelte. Det er dårlig samfunnsøkonomi, og det er dårlig privatøkonomi. Å stå helt uten dagpenger er ikke økonomisk eller sosialt bærekraftig for noen», heter det i en pressemelding fra samarbeidspartnerne.

LES OGSÅ: Håp om at oljekrisen er over

Målet er å skaffe arbeidsledige ny erfaring og ny kompetanse gjennom bruk av opplæringsplasser.

– Vi mobiliserer til en dugnad for å få arbeidstreningsplasser i bedriftene, slik at flest mulig ledige ingeniører i Rogaland kan få trening og kvalifisere seg for andre bransjer, sier generalsekretær Ivar H. Kristensen i Tekna til NRK.

LES OGSÅ: – Færre varsler oppsigelser

Ap-politiker Dag Mossige var blant dem som tok ordet under signeringen.

– Stavanger ble trukket fram på grunn av det solide arbeidet kommunen har gjort for å skaffe opplæringsplasser til folk med ingeniørbakgrunn. Stavanger er et eksempel til etterfølgelse, og det er jeg meget stolt av, sa Mossige.

Som kommunepolitiker er han bekymret over at unge flytter ut, og over det lave fødselsoverskuddet.

– Vi må gi nyutdannede studenter håp. Vi må tilby småbarnsfamiliene noe, slik at de kan bli i vår region. De er vår framtid, det er deres skatteinntekter vi vil trenge, de er de som skal fylle barnehagene våre, sier Ap-politikeren.

Også SVs Eirik Faret Sakariassen er glad for initiativet som ble underskrevet.

– Ordføreren og finansministeren har prøvd å avlyse krisen i Rogaland. Selv om det går litt bedre, skal vi ikke undervurdere hvordan de 12.000 arbeidsledige har det, sier Faret Sakariassen.

Erklæringen inneholder følgende punkter:

– Partene vil jobbe for at flere arbeidsledige går fra å være passive dagpengemottakere til å komme i aktivitet, få vist seg fram for en ny arbeidsgiver i en ny bransje, og få ny erfaring og kompetanse.
– For å oppnå dette vil partene jobbe for at Navs ordning for omstilling av kompetanse («arbeidstrening») blir bedre kjent blant alle sine medlemmer. Dette er en offentlig, fullfinansiert og målrettet støtteordning for å få inn personer i aktivitet og opplæring på en ny arbeidsplass. I arbeidstreningsperioden, som vanligvis er på 3 eller 6 md., mottar kandidaten stønad fra Nav, og arbeidsgiver har ingen lønnsforpliktelse. Utgifter til forsikring, arbeidstøy, ekstern kursing eller annen tilrettelegging kan arbeidsgiver få dekket fra Nav. Det er en forutsetning at slike opplæringsplasser ikke skal fortrenge ordinære arbeidsplasser eller utlysninger. Erfaringene viser at om lag halvparten av dem som er med på ordningen går over i fast jobb. De som ikke får jobb får ofte bedre jobbmuligheter fordi de har fått tilført kompetanse som de ikke hadde fra før, som gjør dem aktuelle til stillinger de tidligere ikke søkte eller fikk.
– KS og NHO representerer de største og fleste arbeidsgiverne i fylket. Begge organisasjonene vil oppfordre alle sine medlemsvirksomheter om å ta ordningen med arbeidstrening mer aktivt i bruk enn i dag, og vil informere mer aktivt om mulighetene som ligger i denne ordningen overfor sine medlemsvirksomheter.
– Partene viser til måten dette ble gjort på i Stavanger kommune. Her ble alle etatssjefene innkalt for å bli informert om Navs ordning for omstilling av kompetanse, og ble bedt om å «snu alle steiner» for å finne minst 30 plasser for personer med ingeniørfaglig bakgrunn til slike opplæringsplasser. For arbeidsgiverpartene er en slik prosess et forbilde for det videre arbeidet som bør etterfølges.
– Tekna og NITO vil ta initiativet til en gründerdag for arbeidsledige, sammen med Rogaland fylkeskommune, Nav og Innovasjon Norge. Her vil arbeidsledige som har ideer til egen gründervirksomhet bli orientert om både hvilke muligheter for støtte til gode ideer som finnes i det offentlige virkemiddelapparatet, og om hvilke rettigheter til inntektssikring man har som gründer og dagpengemottaker.
– Rogaland fylkeskommune vil høsten 2017 igjen tilby arbeidspraksis på videregående skoler hvor personer med ingeniørfaglig kompetanse «skygger» lærer.
– Rogaland fylkeskommune vil jobbe sammen med attføringsbransjen og Nav for å tilrettelegge flere praksisplasser i fylkeskommunal virksomhet.

LES OGSÅ: Arbeidsledigheten fortsetter å synke

Annonse