Roganytt

Krasjet med 1,51 i promille

Var påvirket av ecstasy og alkohol da han kjørte av veien.

Den 22 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

18. mai i år, omkring klokken 06.50, kjørte han bil ved diagonalen på Hinna til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 07.27 viste en promille på 1,51. I tillegg var 22-åringen også påvirket av ecstasy under kjøringen.

Kjøreturen endte med at han kjørte av veien.

Retten kom til at riktigheten av tilståelse ble styrket av de øvrige opplysningen i saken. Med det som bakgrunn kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han hadde handlet forsettlig.

Straffen ble fengsel i 21 dager som ble gjort betinget mot at 22-åringen gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring, samt en bot på 10.000 kroner.

«Siktede kjørte med promille over 1,2 og hadde i tillegg en høy konsentrasjon av MDMA i blodet. Kjøringen skjedde over en relativt lang strekning fra Hundvåg til motorveien i området diagonalen, hvor det skjedde en ulykke som medførte materielle skader på bilen. Etter en samlet vurdering finner retten at tapstiden skal settes til to år og seks måneder slik som foreslått av påtalemyndigheten. Retten har vurdert siktedes behov for bil og den virkning tap av førerretten antas å ville få for siktede, men kan ikke se at virkningen framstår som vesentlig mer byrdefull enn det som normalt kan påregnes», heter det i dommen.

Han må avlegge full ny førerprøve før han kan få førerretten tilbake.

Nyeste fra Dagsavisen.no: