Roganytt

Firma bak utested slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Union Real Estate Fund II Holding AS som begjærte at firmaet International Finans Stavanger AS ble slått konkurs.

International Finans Stavanger AS er morselskapet til Korvetten AS som tidligere har gått konkurs. Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav 2.516.290 kroner som stammer fra en ervervet fordring fra konkursboet til Korvetten AS.

International Finans Stavanger AS erkjente i Stavanger tinghus å være skyldig saksøkeren kravet. Det ble opplyst at virksomheten er igangværende med begrenset aktivitet og er uten ansatte. International Finans Stavanger AS erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Framgangsmåten i konkursloven § 63 er fulgt, og det foreligger derfor presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Dette er da også erkjent av skyldneren. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 63 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

I forbindelse med saken har Union Real Estate Fund II Holding AS krevd dekket sine advokat utgifter med 46.800 kroner med tillegg av merverdiavgift. Det er medgått 18 timer til utarbeidelse av konkursbegjæring og forberedelse til rettsmøte og deltakelse i rettsmøtet for behandling av begjæringen. Timesats er notert med 5200 kroner med tillegg av merverdiavgift.

Advokaten til International Finans Stavanger AS mente at salærkravet var for høyt.

«Det er vist til at begjæringen bygger på lett tilgjengelig informasjon og til at det er medgått for mange timer til en altfor høy timesats. Kravet ble tidlig erkjent og det ble tilkjennegitt at selskapet ikke var solvent», heter det i kjennelsen.

Det mente retten også:

«Retten finner det helt klart at salærkravet fra konkursrekvirenten er langt høyere enn det som kan forventes i en sak som dette. En forsvarlig ivaretakelse av rekvirentens interesser kan på ingen måte forsvare et salærkrav som her er nedlagt. I et tilfelle som her, hvor det foreligger offentlig tilgjengelig regnskapsinformasjon som begjæringen bygger på i tillegg til dokumentasjon som rekvirenten selv hadde tilgjengelig, må det kunne forventes at en advokat med alminnelig god kompetanse innen tredjemannsretten kan utferdige en konkursbegjæring og følge formkrav og overholde frister fram mot et rettsmøte for behandling av begjæringen, uten at dette pådrar rekvirenten et salærkrav i denne størrelse. Både timetallet samlet sett og særlig anført medgått tid for forberedelse av et rettsmøte for behandling av en konkursbegjæring hvor kravet er erkjent og hvor debitor ikke bestrider å være insolvent, er langt høyere enn det som er nødvendig. Rettsmøtet varte for øvrig i kun 10 minutter og krav om erstatning for medgått tid for én time kan heller ikke føre fram. Det er likevel det samlede salærkrav som er av betydning for rettens vurdering, og verken timesatsen eller timetallet er alene avgjørende. Retten finner likevel grunn til å bemerke at med en timesats på kr 5 200 med tillegg av merverdiavgift, må etter rettens skjønn kunne forventes en høy kompetanse innenfor det angjeldende saksfelt hos prosessfullmektigen, noe som i så tilfelle bør reflekteres i det antall timer som er nødvendig å nedlegge i saken. Retten finner at salærkravet for en forsvarlig forberedelse og ivaretakelse av rekvirentens interesser, ikke kan settes høyere enn til kr 26 000 med tillegg av merverdiavgift i en sak som dette», skriver Sør-Rogaland tingrett i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 11. mai i år.Nyeste fra Dagsavisen.no: