Roganytt

Mistet førerkortet

Mann (20) skal ha tråkket ganske hardt på gasspedalen.

Det var påtalemyndigheten som ba om rettens kjennelse om midlertidig tilbakekall av føreretten og beslag av førerkortet til en 20 år gammel mann.

Bakgrunnen for det var en kjøretur som fant sted 17. november i fjor, omkring klokken 23.57, i Ryfylketunnelen. Her ble farten hans målt til 133 kilometer i timen til tross for at fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

20-åringen erkjente ikke skyld for forholdet og motsatte seg at førerkortet ble beslaglagt da han møtte i Stavanger tinghus. Retten mente at det foreligger skjellig grunn til mistanke og viste blant annet til bilder fra fotoboks og 20-åringens erkjennelse av at han hadde kjørt bilen på det aktuelle tidspunktet.

«Siktede er mistenkt for kjøring av en personbil med gjennomsnittshastighet på 133 km/t til tross for at høyeste tillate hastighet på strekningen var 80 km/t. Mistanken bygger på automatiske registreringer av når bilen passerer to registreringspunkter (fotobokser). Hastigheten blir beregnet ut fra den tid som er gått mellom de to registreringene. I dette tilfelle er avstanden mellom de to målepunktene 13297 meter. Siktedes bil brukte 349,39 sekunder mellom de to målepunktene, noe som gir en snitthastighet 138,5 km/t. Etter fratrekk for sikkerhetsmargin er snitthastigheten nedjustert til 133 km/t», heter det i kjennelsen.

Retten viste til at gjennomsnittshastigheten var 53 kilometer i timen over fartsgrensen og at dette normalt kvalifiserer til fengsel imellom 8 og 13 måneder.

«Retten bemerker at kjøring med en så høy gjennomsnittshastighet over en lang strekning i en tunnel utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko i trafikkbildet. Alvorligheten styrkes ved at tiltalte hadde flere passasjerer med seg da fartsovertredelsen fant sted», skriver Sør-Rogaland tingrett i kjennelsen.

Det ble også vist til at kjøringen fant sted nokså kort tid etter at 20-åringen ervervet førerrett for motorvogn.

Etter en samlet vurdering kom retten til at påtalemyndigheten skulle få medhold i å tilbakekalle førerett og førerkort til 23-åringen, inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke utover den 23. juni i år.