Roganytt

Bemanningsfirma ble slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Ips Nord AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 124.164 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk med mer.

Ips Nord AS har holdt til i Egersund og har drevet med utleie av arbeidskraft. Ingen fra firmaet møtte i rettsmøtet som ble holdt i Egersund tinghus og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

«Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Det ble avholdt utleggsforretning mot skyldneren 13.09.2022 med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Angeline Haraldsen Riis er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 24. februar.Nyeste fra Dagsavisen.no: