Roganytt

Kvinne fikk ikke lønn – slo firmaet hun hadde jobbet i konkurs

Fikk ikke utbetalt lønn som hun hadde krav på.

Det var en tidligere ansatt som begjærte at kosmetikkfirmaet Amberly AS ble slått konkurs.

Da saken var oppe i Sandnes tinghus fredag viste retten til at kvinnens krav var på 184.000 kroner i utestående lønn. Kravet er fastsatt i fraværsdom fra Sør-Rogaland tingrett.

«Kravet er fortsatt ikke betalt. Skyldner har heller ikke kontaktet saksøker med tilbud om helt eller delvis oppgjør», heter det i kjennelsen.

Firmaet omsatte for 444.000 kroner i 2020 og fikk samme år et resultat på 13.000 kroner.

Amberly AS har holdt til på Bryne og ingen fra firmaet møtte i rettsmøtet i Sandnes tinghus. Det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Framgangsmåten i konkursloven § 63 er fulgt, og det foreligger derfor presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 63 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 15. september.